(1)
Kalahurka, K. Personality of I.F.Naumenko Through the Prism of His Epistolary. PD 2013, 298-301.