(1)
Vovk, V.; Yarova, M. Music-Aesthetic Education of Primary School Pupils. PD 2017, 28-33.