Дескриптивний аналіз лінгвокультурного типажу з соціальною домінантою «чиновник» у художньому дискурсі

  • Тетяна Сукаленко Навчально-науковий інститут гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України
Ключові слова: лінгвокультурний типаж «чиновник», канцелярські чиновники, судові чиновники, поштові чиновники, поняттєві характеристики, образно-перцептивні характеристики, дескриптивний аналіз

Анотація

У статті проаналізовано поняттєві та образно-перцептивні характеристики канцелярських, судових і поштових чиновників, представлених в українській літературі ХІХ ст. Класифіковано чиновництво за такими групами: канцелярські чиновники (канцелярист, секретар, реєстратор, столоначальник, письмоводитель, секретар, писар); судові чиновники – суддя, підсудок, писар в земському суді, секретар суду; поштові чиновники. Встановлено, що в описі канцелярських чиновників релевантними є зовнішні, внутрішні моральні, мовні та релігійні характеристики. Акцентовано увагу на внутрішніх моральних характеристиках судових чиновників ХІХ ст., провідними рисами яких були схильність до доносів і хабарництво. Закцентовано увагу на описі поштових чиновників, представлених у творах підавстрійських письменників, які зображені як активні учасники виборів, політичного життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Сукаленко, Навчально-науковий інститут гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури

Посилання

Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории XVIII – начала XX в. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 911 с.

Вушко І. Свої серед чужих : австрійські чиновники та Галичина. 1772 – 1867. URL : http://uamoderna.com/md/vushko-austrian-bureaucrats-galicia (дата звернення : 30.10.2015).

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва : Русский язык, 1980, Т. 4 : Р – V. 683 с.

Доманіцький В. Словарик пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів. Київ : Друкарня С. А. Борисова, 1906. 128 с.

Карасик В. И. Лингвокультурный типаж «русский чиновник». Авторитетность и коммуникация. Серия : Аспекты языка и коммуникации. Воронеж : Воронежский государственный университет ; Издательский дом Алейниковых, 2008. Вып. 4. С. 38 – 51.

Кочергін І. О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … доктора історичних наук : спец. 07.00.01 «Історія України». Дніпро, 2016. 449 с.

Назаренко О. Г. Концепт «чиновник» в текстах отечественной культуры : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. культурол. наук : спец. 24.00.01 «Теория и история культуры». Владивосток, 2007. 28 с.

Словник української мови : в 11 т. / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Наук. думка, 1970 – 1980.

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХІХ ст. : монографія / науковий редактор В. М. Бріцин. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.

Сукаленко Т. Н. Лингвокультурный типаж «украинский чиновник» в современном дискурсе. Limbaj si context (Speech and Context). Бельцы, 2011. № 2 (III). С. 208 – 216.

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурний типаж «чиновник» : принципи виділення й опису. Наукові записки. Серія : Філологічна. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 23. С. 170 – 173.

Сукаленко Т. М. Типаж «чиновник» за даними спрямованого асоціативного експерименту. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. S. 113 – 118.

Сукаленко Т. Н. «Чиновник» : сравнительно-сопоставимый подход к изучению социально-классовой личности (на материале украинского и русского языков). Русский язык – гарант диалога культур, научного сотрудничества, межнационального и межличностного общения в ХХI веке : материалы IV Международной научно-практической конференции преподавателей русского языка и литературы. Ереван : Изд-во «Антарес», 2014. C. 276 – 282.

Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Ленинград : Наука, 1991. 224 с.

Щеглова И. В. Лингвокультурный типаж «чиновник» (на материале русского языка) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка». Волгоград, 2010. 25 с.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Мовознавство