Фоностилістичні засоби поетичної збірки «Диво калинове» Дмитра Білоуса

  • Валентина Філінюк Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: поетичний текст, фоностилістичний засіб, фонема, Дмитро Білоус, стилістика

Анотація

У пропонованій статті досліджено фоностилістичний бік поетичних текстів збірки «Диво калинове» Дмитра Білоуса (1920–2004), зокрема частотне вживання фонем, звукові повтори, звуковідтворення, звуконаслідування. Аналіз текстів поезій «Рідне слово» та «Хліб і слово» виявив, що приголосні фонеми переважають над голосними; найчастіше уживається голосна фонема /а/, найрідше – /у/; сонорні та шумні приголосні уживаються приблизно в рівних частках, при цьому найбільше трапляються фонеми /в/, /н/, /й/. Серед звукових повторів, виявлених у поетичних текстах Дмитра Білоуса, переважають асонанс, алітерація, анафора, епіфора, повтор та рима. Асонанси різних голосних фонем творять методику та наспівність тексту, передають динаміку або сповільнюють темп. Алітерація служить засобом побудови виразних зорових, звукових образів. Ми виявили рефрени в поезіях Дмитра Білоуса на рівні складів, коренів, слів і строф. Анафори допомагають поставити логічний та емоційний наголос, виділити значення слова чи сполучення слів. Епіфори створюють милозвучну тональність поетичного тексту, струнке римування в межах слова і на стику словосполучень. Було виявлено вживання кільця на рівні звука, відкритого складу та слова. Звуковідтворення в поетичних текстах передають мовними засобами крики птахів, звірів, рух комах, звуки води та транспорту. Частотним є звуконаслідування криків птахів. Отже, виявлені мовні явища на фонетичному, фонетико-морфемному та фонетико-морфологічному рівнях формують красу звучання, довершують зміст тексту, демонструють творчу майстерність Дмитра Білоуса.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Філінюк, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Посилання

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. Львів: Світ, 2003. 432 с.

Білоус Д. Г. Диво калинове: Вірші: Для мол. та серед. шк. віку. К.: Веселка, 1988. 158 с.

Волинський К. Творець «Дива калинового»: (До 80-річчя від дня народження Д. Білоуса). Дивослово. 2000. № 4. С. 62–64.

Дудик П. С. Стилістика української мови: навчальний посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 368 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. К.: Вища школа, 1987. 349 с.

Коптілов В. Життя у слові: до 80-річчя Д. Білоуса. Літературна Україна. 2000. 11 травня.

Мацько В. П. Чародій дива калинового (мовно-педагогічний аспект Дмитра Білоуса). Хмельницький: Просвіта, 1997. 16 с.

Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: підручник. К.: Вища школа, 2003. 462 с.

Онкович Д. Д. Білоус: Уроки дива калинового. Дивослово. 1994. № 1. С. 3–7.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 248 с.

Сухенко В. Г. Антропоніми в поетичному мовленні Дмитра Білоуса. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць. Харків, 2008. Вип. 24. С. 11–15.

Сухенко В. Г. Концептуалізація слова в збірці Дмитра Білоуса «Безцінний скарб». Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Харків, 2007. Вип. 21. С. 137–144.

Сухенко В. Г. Мовна особистість Дмитра Білоуса в українській лінгвокультурі кінця ХХ століття. Культура народов Причерноморья: научн. журнал Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Симферополь, 2008. Т. 1. № 137. С. 45–48.

Сухенко В. Г. Художньо-мовний універсум Дмитра Білоуса: монографія. Х.: «НТМТ», 2011. 202 с.

Сучасна українська літературна мова: стилістика [за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда]. К.: Наукова думка, 1973. 588 с.

Томенко М. Дмитро Білоус: Літ.-критич. нарис: для серед. та старш. шк. в. К.: Веселка, 1988. 72 с.

Опубліковано
2020-11-10
Розділ
Мовознавство