Художня специфіка драматургії Віталія Товстоноса (В. Таля)

  • Алла Захарченко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: драма, комедія, ідея, проблема, стиль, образ

Анотація

У статті розглядаються особливості поетики драматичних творів українського письменника кінця ХІХ – початку ХХ століть Віталія Товстоноса (В. Таля). З’ясовуються ідейні, тематичні, жанрові, стильові, сюжетні, композиційні, образні домінанти п’єс письменника. Твори В. Товстоноса характеризуються як явище, що акумулювало провідні тенденції розвитку драматургії межі століть, синтезувало традиційні й новаторські методи художнього моделювання дійсності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Захарченко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри україністики

Посилання

Товстонос В. День правди. Комедія на одну дію. Видання третє. Київ: Видавниче т-во «Друкарь», 1918. 17 с.

Товстонос В. Жінка з голосом (Музична хвороба). Жарт на одну дію. Київ: Друкарня 2-ї Артілі, 1913. 15 с.

Товстонос В. За друзі своя. Драма на 5 дій. Київ: Друкарня 1-ї Київ. друкар. спілки, 1911. 78 с.

Товстонос В. Культурна місія (Наговорна вода). Комедія-жарт. Видання друге. Чернігів: Друкарня Г.Я. Міхелева, 1918. 24 с.

Товстонос В. (Таль). Майка. П’єса на 1 дію. Київ: Держ. вид-во України, 1926. 23 с.

[Забгай]-Товстонос В. На перелазі. П’єса на 3 дії. Київ: Держ. вид-во України, 1925. 56 с.

Товстонос В. Скибині діти (Чудо біля криниці). П’єса на 3 дії. Харків: Кооперативне вид-во Рух, 1926. 48 с.

Товстонос В. Червоний вогонь. П’єса-мініатюра на 1 дію. Київ: Друкарня 2-ї Артілі, 1913. 30 с.

Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм): [монографія]. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 414 с.

Tovstonos V. Denj pravdy. Komedija na odnu diju. Vydannja tretje. K: Vydavnyche t-vo «Drukarj», 1918. 17 s.

Tovstonos V. Zhinka z gholosom (Muzychna khvoroba). Zhart na odnu diju. K.: Drukarnja 2-ji Artili, 1913. 15 s.

Tovstonos V. Za druzi svoja. Drama na 5 dij. K.: Drukarnja 1-ji Kyjiv. drukar. spilky, 1911. 78 s.

Tovstonos V. Kuljturna misija (Naghovorna voda). Komedija-zhart. Vydannja drughe. Chernighiv: Drukarnja Gh.Ja. Mikheleva, 1918. 24 s.

Tovstonos V. (Talj). Majka. P’jesa na 1 diju. K.: Derzh. vyd-vo Ukrajiny, 1926. 23 s.

[Zabghaj]-Tovstonos V. Na perelazi. P’jesa na 3 diji. K.: Derzh. vyd-vo Ukrajiny, 1925. 56 s.

Tovstonos V. Skybyni dity (Chudo bilja krynyci). P’jesa na 3 diji. Kharkiv: Kooperatyvne vyd-vo Rukh, 1926. 48 s.

Tovstonos V. Chervonyj voghonj. P’jesa-miniatjura na 1 diju. K.: Drukarnja 2-ji Artili, 1913. 30 s.

Khorob S. Ukrajinsjka moderna drama kincja KhIKh – pochatku KhKh stolittja (Neoromantyzm, symvolizm, ekspresionizm): Monoghrafija. Ivano-Frankivsjk: Plaj, 2002. 414 s.

Опубліковано
2018-09-13
Розділ
Літературознавство