Міфологічні коди, риси символізму у поезії Віри Вовк: провідні мотиви, семантичне дешифрування образу, поетика художньої реалізації

  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: міф, код, нарація, ірраціональна концепція, ідентичність, сакральні мотиви, поетика

Анотація

У статті простудійовано збірки поезій «Рай-дерево (солодка черешня)» та «Голос іздаля», автором яких є відома письменниця Віра Вовк. Її книги надруковано 2018 року, а отже, вони ще перебувають поза науковою рефлексією, не потрапили в поле зору обсервації дослідників сучасного українського літературного процесу. Пропоноване дослідження є спробою простудіювати нові поетичні збірки відомої української письменниці. у ракурсі дешифрування міфологічних кодів, християнської символіки, провідних мотивів, образів, поетики їхньої художньої реалізації. Доведено, що міфологічно-екзистенційні коди у поезії Віри Вовк оприявнено художніми засобами через внутрішній езотеричний голос ліричного героя, монологічне та діалогічне мовлення в аспекті конфронтації мислення про світоустрій, його сприйняття/несприйняття, смислотвірні конотації щодо зображення контрастності буття, рефлексії ліричного твору над проблемами власної етнокультурної та національної належності у пошуку загальнолюдських істин в архетипно-символічному ракурсі. З’ясовано, що мотиви, архетипні образи походять із досвіду автора, її світобудови, внутрішньої культури, задуму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Посилання

Бондар М. Українська література класичного періоду: рух крізь категорію художності. Слово і час. 2001. №7. С. 35–45.

Брудный А.А. Понимание как философско-психологическая проблема. Вопросы философии. 1975. №10. С.109-117.

Вовк В. Голос іздаля. Ріо-де-Жанейро, 2018. 54 с.

Вовк В. Рай-дерево (солодка черешня). Ріо-де-Жанейро, 2018. 54 с.

Карабович Т. Міфопоетика Нью-Йоркської групи: монографія / відп. ред. Р. Радишевський; наук. консультант О. Астаф’єв. Київ: Талком, 2017. 464 с.

Качуровський І. Променисті сильвети. Київ: Видавничий дім «Києво-Могалянська академія», 2008. 766 с.

Купер Дж. Энциклопедия символов. Москва: Ассоциация духовного единения «Золотой век», 1995. 409 с.

Смольницька О. Біблійна символіка самоцвітних каменів у поезії Нью-Йоркської групи на прикладі творів Емми Андієвської і Віри Вовк. Філологічний дискурс. 2017. Вип. 5. С. 109–122.

Філософія: світ людини: курс лекцій. Київ: Либідь, 2003. 429 с.

Філософія: Хрестоматія / Упор. Демчик І.В.; відпов. ред. К.К.Жоль. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. 256 с.

Bondar M. Ukrayins`ka literatura klasy`chnogo periodu: rux kriz` kategoriyu xudozhnosti. Slovo i chas. 2001. #7. S. 35-45.

Brudnыj A.A. Pony`many`e kak fy`losofsko-psy`xology`cheskaya problema. Voprosы fy`losofy`y`. 1975. #10. S.109-117.

Vovk V. Golos izdalya. Rio-de-Zhanejro, 2018. 54 s.

Vovk V. Raj-derevo (solodka chereshnya). Rio-de-Zhanejro, 2018. 54 s.

Karabovy`ch T. Mifopoety`ka N`yu-Jorks`koyi grupy`: monografiya / vidp. red. R. Rady`shevs`ky`j; nauk. konsul`tant O. Astaf’yev. Ky`yiv: Talkom, 2017. 464 s.

Kachurovs`ky`j I. Promeny`sti sy`l`vety`. Ky`yiv: Vy`davny`chy`j dim «Ky`yevo-Mogalyans`ka akademiya», 2008. 766 s.

Kuper Dzh. Эncy`klopedy`ya sy`mvolov. Moskva: Assocy`acy`ya duxovnogo edy`neny`ya «Zolotoj vek», 1995. 409 s.

Smol`ny`cz`ka O. Biblijna sy`mvolika samoczvitny`x kameniv u poeziyi N`yu-Jorks`koyi grupy` na pry`kladi tvoriv Emmy` Andiyevs`koyi i Viry` Vovk. Filologichny`j dy`skurs. 2017. Vy`p. 5. S. 109-122.

Filosofiya: svit lyudy`ny`: kurs lekcij. Ky`yiv: Ly`bid`, 2003. 429 s.

Filosofiya: Xrestomatiya / Upor. Demchy`k I.V.; vidpov. red. K.K.Zhol`. Kam’yanecz`-Podil`s`ky`j: Abetka, 2000. 256 s.

Опубліковано
2018-10-17
Розділ
Літературознавство