Архетипне дно вибраної лірики українських неокласиків

  • Ольга Смольницька Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського
Ключові слова: поезія, неокласицизм, архетип, міф, архетипне дно

Анотація

У статті пропонується спроба дослідити архетипне дно вибраних віршів українських неокласиків. До уваги беруться бінарні опозиції, свідоме і несвідоме. Застосовується компаративний аналіз. Дослідниця продовжує юнґіанський дискурс Ніли Зборовської. Стаття базована на здобутках літературознавства, міфологічної школи, психоаналізу, філософії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Агеєва В. Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи. Київ: Книга, 2012. 392 с.

Башкирова О. Невигадана Ірландія Олени О’Лір. Слово і час. 2007. №9. С. 57–64.

Гальчук О. В. »…Не минає міт!» : Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років: [монографія]. Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. 552 с.

Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 1008 с.

Драй-Хмара М. Вибране. Упоряд. Д. Паламарчука, Г. Кочура; Передм. І. Дзюби. Київ: Дніпро, 1989. 542 с.

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: посіб. Київ: Академвидав, 2003. 392 с.

Зеров М. Камена. Київ: Час, 1990. 80 с.

Зеров М. Сонети і елегії. Київ: Час, 1990. 80 с.

Качуровський І. Круг понадземний: Світова поезія від VІ по ХХ століття: Переклади / пер., післям. І. Качуровського. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 527 с.

Качуровський І. Оце твоя, поезіє, дорога! Україна модерна. 2008. Ч. 13(2). Київ: Критика, 2008. С. 209.

Качуровський І. Український парнасизм. Визвольний шлях. 1983. Квітень. Кн. 4. С. 472–483.

Левченко Г. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки: [монографія]. Київ: Академвидав, 2013. 332 с.

Лосев А. Ф. Аполлон. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. / Гл. ред. Токарев С. А. 2-е изд. Т. 1. А-К. Москва: Сов. энциклопедия, 1991. С. 9–95.

Лосев А. Ф. Афродита. Там же. С. 132–133, 135.

О’Лір О. Прочанські пісні: Поезії і переклади. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 143 с.

Рильський М. Зібрання творів: У 20-ти тт. Т. 1. Поезії 1907-1929. Проза 1911–1925. Київ: Наук. думка, 1983. 535 с.

Сірик Л. Прагнення Європи: Творчість київських неокласиків. Lublin: Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. 380 с.

Смольницька О. Античні паралелі у поезії Максима Рильського, Миколи Зерова і Леконта де Ліля: компаративний і перекладознавчий аналіз. Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства: зб. наук. праць / відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород, 2018. Вип. 23. С. 299–304.

Смольницька О. О. Аполлонізм у ранній ліриці Максима Рильського і поетичній збірці Віри Вовк «Чорні акації». Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 квітня 2018 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. Ч. 1. С. 24–28.

Смольницька О. Білоруські поети ХХ ст. у перекладах українських неокласиків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. / Відп. ред. В. Ф. Погребенник. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 10. С. 59–65.

Смольницька О. Відображення картини світу в поемі Лесі Українки «Ізольда Білорука» та поезії М. Рильського: аналіз архетипів. Наш український дім. 2018. №1. Ніжин, 2018. С. 48–51.

Смольницька О. О. Діонісійство у перекладах фанцузької поезії Максимом Рильським: противага аполлонізму чи доповнення. Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 9–10 лютого 2018 року). Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2018. С. 49–53.

Смольницька О. О. Символ лілеї у поезії білоруських неокласиків на прикладі Максима Богдановича: релігійний підтекст у порівнянні з латиноамериканським дискурсом і творчістю Віри Вовк. Мова і культура. (Науковий журнал). Філологічні читання пам’яті М. М. Гіршмана : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (19–20 жовтня 2017 р.). Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. III (192). С. 92–99.

Смольницька О. О. Спільні засади ранньої лірики Максима Рильського, Анни Ахматової та Володимира Шилейка: контекстуальний аналіз. The 6th International conference – «Science and society» (August 3, 2018). Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. P. 11–23.

Смольницька О. О. Філософські проблеми літературознавства ХІХ ст. в контексті досліджень М. Зерова. Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21–22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. Ч. ІІ. С. 38–39.

Смольницька О. О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: [монографія]. К., 2013. 208 с.

Стріха М. Неокласична проща Олени О’Лір. О’Лір О. Прочанські пісні : Поезії і переклади. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 6–10.

Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: Факт – Наш час, 2006. 344 с.

Тюльпан. URL: http://sigils.ru/signs/tulpan.html (дата обращения 26.02.2017).

Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. Москва: ACT; СПб.: Сова, 2008. 1007, [1] с.: ил.

Aheyeva V. Mystetstvo rivnovahy. Maksym Ryl’s’kyy na tli epokhy. K.: Knyha, 2012. 392 s.

Bashkyrova O. Nevyhadana Irlandiya Oleny O»Lir. Slovo i chas. 2007. #9. S. 57-64.

Hal’chuk O. V. «…Ne mynaye mit!» : Antychnyy tekst u poetychnomu prostori ukrayins’koho modernizmu 1920-1930-kh rokiv: Monohrafiya. Chernivtsi: Knyhy – ХХ, 2013. 552 s.

Grejvs R. Mify Drevnej Grecii. Ekaterinburg: U-Faktorija, 2005. 1008 s.

Dray-Khmara M. Vybrane. Uporyad. D. Palamarchuka, H. Kochura; Peredm. I. Dzyuby. K.: Dnipro, 1989. 542 s.

Zborovs’ka N. V. Psykhoanaliz i literaturoznavstvo: Posibnyk. K.: Akademvydav, 2003. 392 s.

Zerov M. Kamena. K.: Chas, 1990. 80 s.

Zerov M. Sonety i elehiyi. K.: Chas, 1990. 80 s.

Kachurovs’kyy I. Kruh ponadzemnyy: Svitova poeziya vid VI po ХХ stolittya: Pereklady. Per., pislyam. I. Kachurovs’koho. K.: Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2007. 527 s.

Kachurovs’kyy I. Otse tvoya, poeziye, doroha! Ukrayina moderna. 2008. Ch. 13(2). K.: Krytyka, 2008. S. 209.

Kachurovs’kyy I. Ukrayins’kyy parnasyzm. Vyzvol’nyy shlyakh. 1983. Kviten’. Kn. 4. S. 472-483.

Levchenko H. Mif proty istoriyi: Semiosfera liryky Lesi Ukrayinky: monohrafiya. K.: Akademvydav, 2013. 332 s.

Losev A. F. Apollon. Mify narodov mira. Jenciklopedija: v 2-h tt. / Gl. red. Tokarev S. A. 2-e izd. T. 1. A-K. M.: Sov. jenciklopedija, 1991. S. 92-95.

Losev A. F. Afrodita. Tam zhe. S. 132-133, 135.

O»Lir O. Prochans’ki pisni: Poeziyi i pereklady. K.: Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2006. 143 s.

Ryl’s’kyy M. Zibrannya tvoriv: U 20-ty tt. T. 1. Poeziyi 1907-1929. Proza 1911-1925. K.: Nauk. dumka, 1983. 535 s.

Siryk L. Prahnennya Yevropy: Tvorchist’ kyyivs’kykh neoklasykiv. Lublin: Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. 380 s.

Smol’nyts’ka O. Antychni paraleli u poeziyi Maksyma Ryl’s’koho, Mykoly Zerova i Lekonta de Lilya: komparatyvnyy i perekladoznavchyy analiz. Suchasni problemy movoznavstva i literaturoznavstva (zbirnyk naukovykh prats’) / vidp. red. I. V. Sabadosh. Uzhhorod, 2018. Vyp. 23. S. 299-304.

Smol’nyts’ka O. O. Apollonizm u ranniy lirytsi Maksyma Ryl’s’koho i poetychniy zbirtsi Viry Vovk «Chorni akatsiyi». Suchasna filolohiya: aktual’ni naukovi problemy ta shlyakhy vyrishennya: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya, m. Odesa, 27–28 kvitnya 2018 roku. Odesa: Pivdennoukrayins’ka orhanizatsiya «Tsentr filolohichnykh doslidzhen’«, 2018. Ch. 1. S. 24-28.

Smol’nyts’ka O. Bilorus’ki poety ХХ st. u perekladakh ukrayins’kykh neoklasykiv. Naukovyy chasopys Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 8. Filolohichni nauky (movoznavstvo i literaturoznavstvo): [zbirnyk naukovykh statey] / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova. / Vidp. red. V. F. Pohrebennyk. K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2018. Vyp. 10. S. 59-65.

Smol’nyts’ka O. Vidobrazhennya kartyny svitu v poemi Lesi Ukrayinky «Izol’da Biloruka» ta poeziyi M. Ryl’s’koho: analiz arkhetypiv. Nash ukrayins’kyy dim. 2018. #1. Nizhyn, 2018. S. 48-51.

Smol’nyts’ka O. O. Dionisiystvo u perekladakh frantsuz’koyi poeziyi Maksymom Ryl’s’kym: protyvaha apollonizmu chy dopovnennya. Perspektyvy rozvytku filolohichnykh nauk. Materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Vinnytsya, 9–10 lyutoho 2018 roku). Kherson: Vyd-vo «Molodyy vchenyy», 2018. S. 49-53.

Smol’nyts’ka O. O. Symvol lileyi u poeziyi bilorus’kykh neoklasykiv na prykladi Maksyma Bohdanovycha: relihiynyy pidtekst u porivnyanni z latynoamerykans’kym dyskursom i tvorchistyu Viry Vovk. Mova i kul’tura. (Naukovyy zhurnal). Filolohichni chytannya pam»yati M. M. Hirshmana : Materialy Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi (19–20 zhovtnya 2017 r.). K.: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2018. Vyp. 21. T. III (192). S. 92-99.

Smol’nyts’ka O. O. Spil’ni zasady rann’oyi liryky Maksyma Ryl’s’koho, Anny Akhmatovoyi ta Volodymyra Shyleyka: kontekstual’nyy analiz. The 6th International conference – «Science and society» (August 3, 2018). Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. P. 11-23.

Smol’nyts’ka O. O. Filosofs’ki problemy literaturoznavstva ХІХ st. v konteksti doslidzhen’ M. Zerova. Dni nauky filosofs’koho fakul’tetu – 2010: Mizhnarodna naukova konferentsiya (21–22 kvitnya 2010 roku): Materialy dopovidey ta vystupiv. K.: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivs’kyy universytet», 2010. Ch. II. S. 38-39.

Smol’nyts’ka O. O. Filosofs’ko-metodolohichni zasady literaturoznavchykh doslidzhen’ v Kyyivs’komu universyteti kintsya ХІХ – pochatku ХХ st.: Monohrafiya. K., 2013. 208 s.

Strikha M. Neoklasychna proshcha Oleny O»Lir. O»Lir O. Prochans’ki pisni : Poeziyi i pereklady. K.: Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2006. S. 6-10.

Strikha M. Ukrayins’kyy khudozhniy pereklad: mizh literaturoyu i natsiyetvorennyam. K.: Fakt – Nash chas, 2006. 344 s.

Tjul’pan. URL: http://sigils.ru/signs/tulpan.html (Accessed: 26.02.2017).

Jenciklopedija simvolov / sost. V. M. Roshal’. M.: ACT; SPb.: Sova, 2008. 1007, [1] s.: il.

Опубліковано
2018-09-27
Розділ
Літературознавство