Роль прийому смислового розвитку при передачі прагматичного потенціалу художнього тексту (на прикладі перекладу роману Джейн Остін «Гордість і упередженість» українською мовою)

  • Лариса Шапошнікова Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: прагматична адаптація, перекладацькі трансформації, лексичні трансформації, смисловий розвиток, еквівалент

Анотація

Стаття присвячена особливостям передачі цільовою мовою прагматичного потенціалу англійського художнього тексту. У статті проаналізовано використання прийому смислового розвитку для передачі прагматичного потенціалу роману Джейн Остін «Гордість і упередженість» при перекладі українською мовою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Шапошнікова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Бацевич Ф. Проблеми і термінологічний апарат сучасної лінгвістичної прагматики. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми укр. термінології», 2008. №620. С. 250–253.

Данилова З. В., Гулкевич С. П. Теоретичні основи перекладу. Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. 47 с.

Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування. Київ: Парламентське вид-во, 2004. 120 с.

Карабан В., Мейс Д. Теорія та практика перекладу з укр. мови на англ. мову. Вінниця: Нова Книга, 2003. 608 с.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Москва: ЭТС, 2002. 424 с.

Остен Дж. Гордість і упередженість [пер. з англ. В. К. Горбатька]. Харків: Фоліо, 2005. 350 с.

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва: Междунар. отношения, 1974. 216 с.

Сдобников В. В., Петрова О.В. Теория перевода. Москва: АСТ: Восток – Запад, 2007. 448 с.

Austen Jane. Pride and Prejudice (in chapters). URL: http://www.pemberley.com/etext/PandP/index.html

Batsevych F. Problemy i terminolohichnyiaparat suchasnoi linhvistychnoi prahmatyky. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politehnika». Seriia «Problemy ukr. terminolohii», 2008. №620. S. 250-253.

Danylova Z.V., Hulkevych S.P. Teoretychni osnovy perekladu. L.: Vyd-vo Lvivskoi komertsinoi akademii, 2004. 47 s.

Zarytskyi M. S. Pereklad: stvorennia ta redahuvannia. K.: Parlamentske vyd-vo, 2004. 120 s.

Karaban V., Meis D. Teoriia ta praktyka perekladu z ukrainskoi movy na angliisku movu. Vinnytsia: Nova Knyha, 2003. 608 s.

Komissarov V. N. Sovremennoie perevodovedeniie. M.: ETS, 2002. 424 s.

Austen Jane. Hordist ta uperedzhenist [pereklad z anhl. V. K. Horbatka]. Harkiv: Folio, 2005. 350 s.

Retsker Ya. I. Teoriia perevoda i perevodcheskaia praktika. M.: Mezhdunar. otnosheniia, 1974. 216 s.

Sdobnikov V. V., Petrova O. V. Teoriia perevoda. V.: AST: Vostok – Zapad, 2007. 448 s.

Опубліковано
2018-10-18
Розділ
Мовознавство