Інтертекстуальний діалог культур як жанрова домінанта неовікторіанського роману

  • Ірина Слоневська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: жанрова модифікація, вікторіанська доба, вікторіанський роман, неовікторіанський роман, інтертекстуальний діалог, рівні організації тексту

Анотація

У статті аналізується феномен неовікторіанського роману, що розглядається як жанрова модифікація вікторіанського роману. Підкреслено, що особливістю англійського літературного постмодернізму є інтерес до культурної спадщини попередніх епох, з яких найбільш «діалогічною» стала саме вікторіанська доба.

Запропоновано характеристику інтертекстуального діалогу, що ведеться між сучасним британським романом та вікторіанською літературою (Дж. Фаулз, П. Акройд, А. Байєт, С. Уотерс Ч. Діккенс, Ш. Бронте, Е. Гаскелл, В. Теккерей).

Зазначено, що інтертекстуальний діалог з вікторіанською добою в романах сучасних англійських письменників здійснюється на різних рівнях організації тексту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Слоневська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри зарубіжної літератури та культурології

Посилання

Aкройд П. Чаттертон / Пер. с англ. Т. Азаркович. М.: «Аграф», 2000. 400 с.

Левицька О. Діалогічна природа роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч. 2. С. 136–143.

Смирнова Н. А. Эволюция метатекста английского романтизма : Байрон–Уайльд–Гарди–Фаулз : автореф. дис... доктора филол. Наук : 10.01.03 / Смирнова Наталья Анатольевна. М., 2002. 47 с.

Толстых О. А. Английский постмодернистский роман концa ХХ века и викторианская литература: интертекстуальный диалог: автореф. дис. канд. филол. наук: спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья (английская литература)» / Толстых Ольга Анатольевна; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2008. 24 с.

Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта : роман / Джон Фаулз ; пер. с англ. М. Беккер, И. Комаровой под ред. Н. Рахмановой ; [вступ. ст. А. Долинина ; примеч. М. Беккер]. Ленинград : Художественная литература, 1985. 480 с.

Шуба Ю. В. Вікторіанський і неовікторіанський роман : інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману «Чаттертон» Пітера Акройда) [Електронний ресурс] / Ю. В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. 2014. Вип. 2(2). С. 220-228. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_2%282%29__24 (дата звернення: 24.09.2017)

Ackroyd P. Chatterton. London : Penguin Books, 1993, 249 p.

Fowles Jh. The French Lieutenant’s Woman. London : Vintage, 1996, 448 p.

Shiller D. The Redemptive Past in the Neo–Victorian Novel. Studies in the Novel, 1997, Volume 29, Issue 4, P. 538-560.

Опубліковано
2017-10-10
Розділ
Літературознавство