Проблематика визначення терміна «неологізм» (на матеріалі англійської мови)

  • Оксана Дзюбіна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: неологія, нове слово, неологізм, термін, теорія, номінація

Анотація

Попри упереджене ставлення лінгвістів XVIII ст. до такого явища, як неологізація мови (вважалося, що неологізми «псують» народну мову), поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова могла відповідати потребам суспільства як у спілкуванні, так і в закріпленні результатів пізнання дійсності, в розвитку та збагаченні культури народу. Процес пізнання світу, поява нових понять, зміни в суспільному житті, прогрес у науці і техніці відбуваються безперервно, що вимагає від мови забезпечити мовців необхідною кількістю нових лексичних одиниць. Велика кількість нових слів, щорічно з’являється в англійській мові, це вимагає від дослідників не тільки фіксувати, а й аналізувати їх.

Стаття присвячена центральному поняттю неології – неологізму, зокрема проблемі визначення неологізмів у сучасній англійсьій мові. Особливу увагу приділено основним критеріям до визначення поняття «неологізм», етапам його виникнення, синтезуються різні дефініції цього поняття, осмислюється сутність терміну «неологізм».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Дзюбіна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, асистент кафедри практи-ки англійської мови та методики її викладання

Посилання

Антюфеева Ю.Н. Английские новообразования в развитии: потенциальное слово, окказионализм, неологизм : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Тула, 2004. 184 с.

Грицай І.С. Сучасні підходи до вивчення неологізмів URL : http://www.kamts1.kpi.ua/ node/1010 (дата звернення: 9.09.2017).

Заболотный К.Ф. Семантические неологизмы в словообразовательной системе английского языка // Депон. рукопись в ИНИОН АН СССР №42482 от 23.07.90. Черновцы, 1991. С. 3 – 9.

Зацний Ю.А. Неологізми англ. мови 80-90х років ХХ століття. Запоріжжя : РА «Тандем-У»; 1997. 396 с.

Cannon, G. Viability. The Death of Recent New Items in English // Word. 1987. № 38. P. 155–172.

Cambridge Dictionaries Online. URL : http://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 9.09.2017)..

Опубліковано
2017-10-19
Розділ
Мовознавство