Віршування Дімітрія Анґела в контексті румунського символізму

  • Крістінія Паладян Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: символізм, версифікація, силабо-тоніка, метр, ритм, ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, Дімітрій Анґел

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей віршованих форм румунського поета Дімітрія Анґела, одного з представників румунського літературного символізму. Показано, що поет експериментував у більшості випадків в царині образної семантики і значно меншою мірою видозмінював ритміку вірша. В аспекті метрики і ритміки, Д. Анґел використовував поетичні форми, вироблені поезією попереднього періоду. Превалюють ямбічні структури – 88,9%. Найуживанішим розміром виступає восьмистоповий ямб з цезурним нарощенням на один склад. Це один з нових розмірів, впроваджених у румунській літературі поетами-символістами. Ямбічному восьмистоповику властива константна цезура перед 10-м складом та регресивна акцентна дисиміляція із сильною акцентуацією 2-го і 4-го та 6-го і 8-го іктів. Другим за уживаністю є шестистоповий ямб з цезурним нарощенням на один склад. Вірші з таким розміром називають «румунським александрином». Я6цн1 має постійну цезуру перед 8-м ненаголошеним складом і константний 3-й ікт на 6-му складі, що створює двоскладову, симетричну структуру, де 1-й і 3-й ікти в кожному піввірші – сильні, а 2-й – слабкий.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Крістінія Паладян, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

докторант, кандидат філологічних наук

Посилання

Бейли Дж. Избранные стихи по русскому литературному языку / Дж. Бейли. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 376 с.

Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. / М. Л. Гаспаров ; [изд. второе (дополненное)]. – М.: Фортуна Лимитед, 2003. – 272 с.

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика / М. Л. Гаспаров ; [изд. второе (дополненное)]. – М. : Фортуна Лимитед, 2000. – 352 c.

Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика / М. Л. Гаспаров. – М. : Наука, 1974. – 486 с.

Дрейдж Ч .Л. Хореический октаметр в русской поезии от символистов до Мандельштама / Ч. Л. Дейдж // Славянский стих. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2012. – С. 84 – 96

Дрейдж Ч. Л. Элегический дистих в русской поэзии / Ч. Л. Дейдж // Славянский стих. Лингвистическая и прикладная поэтика. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – С. 72 – 85.

Жирмунский В. Теория стиха / В. Жирмунский. – Л. : Советский писатель, 1975. – 664 с.

Качуровський І. Метрика : підручник / І. Качуровський ; [гол ред. М. С. Тимощик, ред. Л. Л. Щербатенко]. – К. : Либідь, 1994. – 120 с.

Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття / Н. В. Костенко ; [2-ге вид., випр. та доп.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 287 с.

Паладян К. Румунське та українське силабо-тонічне віршування ХІХ століття (метрика і ритміка): автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.10.06 «Теорія літератури» / К. Паладян. – Чернівці, 2012. – 20 с.

Паладян К. Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття / К. Паладян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Філологія. – Харків : Видавництво ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – Випуск 71, №1127. – С. 114–118.

Тарановский К. Русские двусложные размеры. Статтьи о стихе / К. Тарановский ; [под ред. В. Тарановской-Джонсон, Дж. Бейли и А. В. Прохорова, пер. с серб. В. В. Сонькина]. – М. : Языки славянской культуры, 2010. – 552 с.

Anghel D. Poezii / D. Anghel. – București : Minerva, 2008. – XXXI, 110 p.

Goodwin W.W. A Greek Grammar / W. W. Goodwin. – Welwyn : Palala Press, 2016. – 436 p.

Galdi L. Introducere în istoria versului românesc / L. Galdi. – Bucureşti : Minerva, 1971. – 480 p.

Howatson M. C. The Oxford Companion to Classical Literature / M. C. Howatson ; [3rd Revized edition] – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 640 p.

Streinu V. Poezie şi poeţi români / V. Streinu. – Bucureşti : Minerva, 1983. – 495 p.

Опубліковано
2017-05-19
Розділ
Літературознавство