Листи як віддзеркалення еволюції життя і творчості Миколи Вороного

  • Світлана Осяк Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: епістолярій, самокритика, автокоментування, ідейно-естетичні погляди, світогляд

Анотація

На підставі аналізу епістоли Вороного та листів до нього здійснено спробу осмислити історичне минуле України, розкрити ідейно-художні погляди М. Вороного в культурному просторі соціуму, яке, на думку поета, було необхідним задля виявлення національної ідентичності, наближення здобуття державної незалежності. Доведено, шо епістолярій М. Вороного  репрезентує соціально-культурний досвід нації кінця ХІХ – початку ХХ століття. Історична зумовленість творення епістолярної спадшини – це спосіб зберегти історичну пам'ять, увиразнити можливість особистісного та національного самовираження. Ідейно-художні погляди поета оприявнено в листах, що засвідчують його тяжіння до модернізму, але він повністю не полишив писати твори, схильні до народницької традиції, що дало змогу О. Білецькому дати їм позитивну оцінку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Осяк, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка

Посилання

Адорно В. Теодор. Эстетическая теория / Пер. с нем. А. В. Дранова. Москва: Республика, 2001. 527 с.

Бистрицький Є. К. Культура, личность, экзистенция. Онтологічні проблеми культури. Зб. наук. праць / відп. ред. Є. К. Бистрицький. Київ: Наукова думка, 1994. С. 6-20.

Білецький О. І. Микола Вороний. Микола Вороний. Вибрані поезії. Київ: Радянський письменник, 1959. С.3–41.

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф.110. Оп.2. Арк. 3.

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф 110. Оп.7. Арк. 1.

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф 110. Оп.10.

Вороний М. К. До статті Олекс[андра] Ів[ановича] Білецького про мене. Микола Вороний Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. Київ : Наукова думка, 1996. С. 586−618.

Вороний М. К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. Київ: Наукова думка, 1996. 704 с.

«Все, все пригадую так ясно...» : 3 листів М. Вороного до М. Коцюбинського. Літературна Україна. 1991. 12 грудня. С.4– 5.

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.

Кузьменко В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. Київ: Просвіта, 1998. 306 с.

Листи до Михайла Коцюбинського. Том І. Айхельбергер – Гнатюк / упор. та ком. Володимира Мазного; Вст. ст. Валерія Шевчука. Київ: Українські пропілеї, 2002. 368 с.

Мазоха Г. С. Жанрово-стильові особливості епістолярію українських письменників «Розстріляного Відродження». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови». Черкаси, 2005. С. 173–182.

Мазоха Г. С. Український письменницький епістолярій другої половини ХХ століття. Жанрово-стильові модифікації / монографія. Київ: Міленіум, 2006. 344 с.

Мацько В. П. Епістолярний материк. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2018. 446 с.

Пустовіт В. Лист у жанровій парадигмі української мемуаристики. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 27. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. 396 с.

Рарицький О. А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика: дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. 412 с.

Тихолоз Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко : повернення). URL : https://frankolive.wordpress.com/2016/08/06/%D0%B1%D1%80%0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%

Опубліковано
2019-04-17
Розділ
Літературознавство