Мовознавчі аспекти творчості Г. Хоткевича: стан, перспективи

  • Ольга Подолянчук Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: індивідуальний стиль письменника, ідіостиль, мовознавчі аспекти

Анотація

У статті розглядаються погляди вчених на означену проблематику, визначено стан та перспективи її розвитку, що дасть змогу в подальшому глибше дослідити індивідуальний стиль письменника. З’ясовано  проблеми, що виникають під час вивчення індивідуального стилю письменника. Зокрема це питання біографії поета, його світогляд, дослідження мистецької спадщини, вивчення майстерності та стилю, фонетичних, морфологічних, лексичних та синтаксичних визначальних рис творів письменника. Проблема дослідження художньої майстерності письменника, особливостей його творчості, незважаючи на те, що вимірюється тисячами назв, і сьогодні постає як нова й актуальна. Відзначено, що більшість робіт, де опрацьовані лінгвістичні досягнення Гната Хоткевича, спрямована на функціонально-стилістичне витлумачення мовних явищ, які є характерними для художнього мислення письменника і становлять стилістичне ядро його творчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Подолянчук, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка

Посилання

Чугуй Т.Деякі особливості просвітницької діяльності Г.М.Хоткевича. Харків. 2002р.

Вдовіченко Л. П. Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація): дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2004.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку. Франко І. Зібр. творів: У 50 т. К., 1984. Т. 41. С. 515-516: Оцінка творчої діяльності Г.Хоткевича.

Білецький О. Новини драматичної літератури: [Гнат Хоткевич і його п’єса “О полку Ігоревім”]. Нове мистец. 1926. № 17. С. 2-4.

Погребенник Ф. Примітки [до творів Г.Хоткевича]. Хоткевич Г. Твори в 2 т. Т.1. К.: Дніпро,1966. С. 519-533.

Шумило Н. Із “схови” застережної літератури: [Про творч. шлях Г.Хоткевича і його повість “Авірон”]. К.,1990. № 7. С. 61-62.

Михайличенко Б.С. Жанровое и стилевое своеобразие прозы Гната Хоткевича: автореф. дис. … канд. пед. наук. Моск. гос. ун-т им. М.Ломоносова. М., 1975. 30 с.

Мельничук А.Ф. Фольклористична й етнографічна діяльність Г. М.Хоткевича. Народна творчість та етнографія. 1978. №2. С. 57-67.

Супрун Н.О. Всесоюзний форум пам’яті Гната Хоткевича. Народна творчість та етнографія. 1989. №3. С. 84-85.

Маланчук В. А. Побут українців у дослідженнях Гната Хоткевича. Народна творчість та етнографія. 1973. №2. С. 28-35.

Польський І. М. Відзначення ювілею Гната Хоткевича. Народна творчість та етнографія. 1989. №2. С. 93-94.

Димченко С. Творчість Гната Хоткевича та українська національна музична культура. Народна творчість та етнографія. 1998. №1. С. 75-78.

Шлемко О. Світоч національно-культурного відродження України (Про Гуцульський театр Гната Хоткевича). Народна творчість та етнографія. 1999. №4. С. 3-12.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку. Зібр. творів: У 50 т. К., 1984. Т. 33. С. 12: Оцінка творчої діяльності Г.Хоткевича.

Семенюк М. Іван Франко у дзеркалі творчості Гната Хоткевича. URL : http://lib.if.ua/franko/1312194722.html

Шлемко О. Гуцульська говірка як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича. URL : http://ualogos.kiev.ua/text.html?category=6&id=270&skip=90

Слово про Гната Хоткевичадо 125-річчя від дня народження / Н.Супрун. URL : http://proridne.com/content/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0.html

Калашник В. С. Мова художньої прози Гната Хоткевича. Традиції і сучасне в українській культурі: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю з дня народження Гната Хоткевича. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 133-134.

Діалектні особливості прози Г. Хоткевича [Текст] : (на матеріалі повісті "Довбуш") / О. Черемська, В. Жовтобрюх. Вісник Прикарпатського університету : сборник / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. Вип. ХІХ-ХХ : Філологія (мовознавство). С. 131-133

Криницька О.І. Особливості реалізації комунікативних стратегій і тактик у драмі Гната Хоткевича «Непросте». Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск ХІХ-ХХ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. С.155-161.

Криницька О.І. Реалізація комунікативних стратегій у художньому тексті (на матеріалі української модерної драми кінця ХІХ – початку ХХ століття): автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.02.01. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2009р. с.24.

Опубліковано
2019-04-11
Розділ
Мовознавство