Концепція полемічної літератури у дослідженнях Дмитра Чижевського

  • Світлана Гуменюк Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: релігійна полеміка, острозькі традиціоналісти, ісихазм, християнська містика, аскетизм, святоотцівська література

Анотація

У статті аналізується релігійна полеміка на українських землях у період кінця ХVI початку ХVII століть, розлого проінтерпретована у дослідженнях Д.Чижевського, концептуальну основу яких склала творчість православного подвижника Івана Вишенського.

Дослідник апелює до історико-релігійного контексту становлення світоглядних домінант українства та спонукає науковців до переосмислення ролі східного християнства як невід’ємної частини і ключової ланки єдиної європейської християнської культури. З цією метою Д. Чижевський говорить про високі ідеали ісихазму, які плекають православні містики, опираючись на особливий авторитет Діонісія Ареопагіта.

Д.Чижевський доводить думку про те, що діяльність острозьких полемістів зосереджена на концептуальних поняттях внутрішньої людини, «серця», самопізнання,духовної мудрості та ін. Вона мала істотний вплив на розвиток ментальних складових українського народу. Таким чином, концепція полемічної творчості у дослідженнях Дмитра Чижевського це відкрита і незавершена тема, яка потребує подальшої експлікації, особливо у час нинішніх карколомних світоглядних зрушень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Гуменюк, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри українознавства 

Посилання

Горський В. Біля джерел : нариси з історії філософ. культури України. Київ: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006. 262 с.

Корнецова О.А. Подвижничество: Философия. Краткий тематический словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

Вишенский И. Неизданные сочинения и послания Иоанна Вишенского, начала XVII ст. Памятники литературной полемики православных южно-руссцев с латино-униатами. Київ, 1887. С. 19–348. (Архив Юго-Западной России ; ч. 1, т. 7).

Вишенський І. Книжка (1598—1601 рр.). Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9 т. / [редкол.: Гунчак, Т. (голова) та ін.]. Київ, 2001. Т. 2, кн. 2 (Перша половина XVII ст.). С. 7–38.

Чижевський Д. Історія української літератури: (від початків до доби реалізму). Тернопіль: Феміна, 1994. 480 с.

Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. Київ: Смолоскип, 2005. Т. 1: Між інтелектом і культурою: Дослідження з історії української філософії. 263 с.

Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. Київ: Смолоскип, 2005. Т. 2: Між інтелектом і культурою: Дослідження з історії української філософії. 263 с.

Яременко П. К. Іван Вишенський. Київ: Вища школа, 1982. 142 с.

Gors`ky`j V. Bilya dzherel : nary`sy` z istoriyi filosof. kul`tury` Ukrayiny` / Vilen Gors`ky`j. — K. : Vy`d. dim «Ky`yevo-Mogy`lyan. akad.», 2006. — 262 s.

Korneczova O.A. Podvy`zhny`chestvo: Fy`losofy`ya. Kratky`j tematy`chesky`j slovar` / O.A Korneczova. – Rostov – na Donu: Feny`ks, 2001.

Vy`shensky`j Y`. Ney`zdannыe sochy`neny`ya y` poslany`ya Y`oanna Vy`shenskogo, nachala XVII st. // [Pamyatny`ky` ly`teraturnoj polemy`ky` pravoslavnыx yuzhno-russcev s laty`no-uny`atamy`]. — K., 1887. — S. 19—348. — (Arxy`v Yugo-Zapadnoj Rossy`y` ; ch. 1, t. 7).

Vy`shens`ky`j I. Kny`zhka (1598—1601 rr.) // Ty`syacha rokiv ukrayins`koyi suspil`no-polity`chnoyi dumky` : u 9 t. / [redkol. : Gunchak, T. (golova) ta in.]. — K., 2001. — T. 2, kn. 2 : (Persha polovy`na XVII st.) — S. 7—38.

Chy`zhevs`ky`j D. Istoriya ukrayins`koyi literatury` : (vid pochatkiv do doby` realizmu) / D. Chy`zhevs`ky`j. — Ternopil` : Femina, 1994. — 480 s.

Chy`zhevs`ky`j D. Filosofs`ki tvory` : u 4 t. / D. Chy`zhevs`ky`j. — K. : Smolosky`p, 2005. — T. 1 : Mizh intelektom i kul`turoyu: Doslidzhennya z istoriyi ukrayins`koyi filosofiyi. — 263 s.

Chy`zhevs`ky`j D. Filosofs`ki tvory` : u 4 t. / D. Chy`zhevs`ky`j. — K. : Smolosky`p, 2005. — T. 2 : Mizh intelektom i kul`turoyu: Doslidzhennya z istoriyi ukrayins`koyi filosofiyi. — 263 s.

Yaremenko P. K. Ivan Vy`shens`ky`j / K. P. Yaremenko. — K. : Vy`shha shk., 1982. — 142 s.

Опубліковано
2018-09-28
Розділ
Літературознавство