Літературно-критична рецепція творчості Миколи Вороного

  • Світлана Осяк Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: модернізм, теоретичні підходи, літературознавчі студії, альманах, дискусія, оновлення літератури

Анотація

У статті проаналізовано літературно-критичну рецепцію творчої спадщини відомого українського письменника Миколи Вороного, чиє життя трагічно і безжально обірвала сталінська репресивна система. Доведено, що творчість М. Вороного підтримав І. Франко. Художню практику письменника досліджували відомі літературознавці, критики С. Русова, П. Зайцев, О. Білецький, І. Лизанівський, С. Єфремов, Л. Білецький, Г. Костюк, В. Лесик, О. Охріменко, Л. Фененко, Т. Мороз-Стрілець, Г. Вервес, М. Ільницький, А. Ткаченко, Яр Славутич, Т. Гундорова, С. Павличко та інші. Кожен із них підходив до визначення творчої спадщини українського поета-модерніста зі своєї світоглядної будови, сформованої внутрішньої культури, інтелекту, водночас дотримуючись таких літературознавчих методів, концепцій, які були притаманні тій чи іншій епосі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Осяк, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка

Посилання

Білецький Л. Микола Вороний – перший свідомий поет форми. Українська трибуна. 1922, 8 лют. (чис. 31). С. 2–3.

[Білецький Л.]. Нариси з нової української літератури. Ілюстрований народній календар товариства «Просвіта» на звичайний рік 1922. Львов, 1921. С. 106–123.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ. Ф. №3. Од. зб. №1614.

Вороний М. До статті Олекс[андра] Ів[ановича] Білецького про мене // Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. Київ: Наукова думка, 1996. С. 586-618.

Вороний М. К. За Україну! URL: hрps:// www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=469

Вороний М. Твори. Київ: Дніпро, 1989. 687 с.; див. також: Світ. 1907. Ч. 1. С 1.

Вороний М. «Український альманах» // Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. Київ: Наукова думка, 1996. 699 с.

Г. М. Микола Вороний. Театральне мистецтво. 1923. Р. ІІ, вип. І. С. 75–76.

Гумилев Л. Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? URL: http://gumilevica.kulichkinet/articles/Article83.htm

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Постмодерна інтерпретація українського модернізму. Львів: Літопис, 1997. 297 с.

З-над хмар і з долин: український альманах / упорядник Микола Вороний. Одеса: друкарня А. Соколовського, 1903. 242 с.

Костюк Г. Микола Вороний. Cучасна Україна (Мюнхен). Ч25, 1951, 23 грудня. С.3–4.

Кошиць О. Микола Вороний в музиці. Українська трибуна. 1922. 5 лют. (чис. 29). С. 3.

Листи до Михайла Коцюбинського. Том І. Айхельбергер – Гнатюк / упор. та ком. Володимира Мазного; Вст. ст. Валерія Шевчука. Київ: Українські пропілеї, 2002. 368 с.

Луцюк М.В. «Поет краси страждання». Творчість Миколи Вороного. Київ: «Колесо», 2008. 60 с.

М. С. [Струтинський М.]. Микола Вороний. Письмо з Просвіти. 1922. Чис. 9-10. С. 75–76.

Мацько В.П. Українська еміграційна проза ХХ століття. Хмельницький: ПП Дерепа І.Ж., 2009. 388 с.

Нагорний Я. В. Жанрово-стильові аспекти творчості Павла Богацького: дис... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2015. 196 c.

Оголошення. Театральне Мистецтво: Місячник театру і сцени. Львів, 1923, Вип. VI–VIІ (червень– липень). С. 81.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1999. 448 с.

Русова С. Микола Вороний. Літературно-науковий вістник. 1918. Т. LXXII. Кн. X–XI. С. 28–30.

Саліковський О. Поет лавреат : [Микола Вороний]. Українська трибуна. 1922, 5 лют. (чис. 29). С. 3.

Українська література 10-х років ХХ століття. URL: https://ukrlit.net/textbook/ukrlit10/48.html

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ: Наукова думка, 1976. Т. 3. 448 с.

Хроніка. Українська драматична школа. Театральне Мистецтво : місячник театру і сцени. Львів, 1923. Випуск VIII (серпень). С. 111.

Чупринка Г. Микола Вороний (Поетичні враження). Українська хата. 1912. Ч. 1. С. 21–22.

Baudelaire Ch. Selected writings on Art and Artists. Penguin, 1972. 460 р.

Bilecz`ky`j L. My`kola Vorony`j – pershy`j svidomy`j poet formy`. Ukrayins`ka try`buna. 1922, 8 lyut. (chy`s. 31). S. 2–3.

[Bilecz`ky`j L.]. Nary`sy` z novoyi ukrayins`koyi literatury` // Ilyustrovany`j narodnij kalendar tovary`stva «Prosvita» na zvy`chajny`j rik 1922. L`vov, 1921. S. 106–123.

Viddil rukopy`sny`x fondiv i tekstologiyi Insty`tutu literatury` im. T.G.Shevchenka NANU. – F. №3. – Od. Zb. №1614.

Vorony`j M. Do statti Oleks[andra] Iv[anovy`cha] Bilecz`kogo pro mene // Vorony`j M. Poeziyi. Pereklady`. Kry`ty`ka. Publicy`sty`ka. Ky`yiv: Naukova dumka, 1996. S. 586-618.

Vorony`j M. K. Za Ukrayinu! URL: hrps:// www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=469

Vorony`j M. Tvory`. Ky`yiv: Dnipro, 1989. 687 s.; dy`v. takozh: Svit. 1907. Ch. 1. S 1.

Vorony`j M. «Ukrayins`ky`j al`manax» // Vorony`j M. Poeziyi. Pereklady`. Kry`ty`ka. Publicy`sty`ka. Ky`yiv: Naukova dumka, 1996. 699 s.

G. M. My`kola Vorony`j. Teatral`ne my`stecztvo. 1923. R. II, vy`p. I. S. 75–76.

Gumy`lev L. N. Mozhet ly` proy`zvedeny`e y`zyashhnoj slovesnosty` bыt` y`story`chesky`m y`stochny`kom? URL: http://gumilevica.kulichkinet/articles/Article83.htm

Gundorova T. ProYavlennya slova. Postmoderna interpretaciya ukrayins`kogo modernizmu. L`viv: Litopy`s, 1997. 297 s.

Z-nad xmar i z doly`n: ukrayins`ky`j al`manax / uporyadny`k My`kola Vorony`j. Odesa: drukarnya A. Sokolovs`kogo, 1903. 242 s.

Kostyuk G. My`kola Vorony`j. Cuchasna Ukrayina (Myunxen). Ch25, 1951, 23 grudnya. S.Z-4.

Koshy`cz` O. My`kola Vorony`j v muzy`ci. Ukrayins`ka try`buna. 1922. 5 lyut. (chy`s. 29). S. 3.

Ly`sty` do My`xajla Kocyuby`ns`kogo. Tom I. Ajxel`berger – Gnatyuk / upor. ta kom. Volody`my`ra Maznogo; Vst. st. Valeriya Shevchuka. Ky`yiv: Ukrayins`ki propileyi, 2002. 368 s.

Lucyuk M.V. «Poet krasy` strazhdannya». Tvorchist` My`koly` Voronogo. Ky`yiv: «Koleso», 2008. 60 s.

M. S. [Struty`ns`ky`j M.]. My`kola Vorony`j. Py`s`mo z Prosvity`. 1922. Chy`s. 9-10. S. 75–76.

Macz`ko V.P. Ukrayins`ka emigracijna proza XX stolittya. Xmel`ny`cz`ky`j: PP Derepa I.Zh., 2009. 388 s.

Nagorny`j Ya. V. Zhanrovo-sty`l`ovi aspekty` tvorchosti Pavla Bogacz`kogo: dy`s... kand. filol. nauk : specz. 10.01.01 ; Ternopil`s`ky`j nacz. ped. un-t im. V. Gnatyuka. Ternopil`, 2015. 196 c.

Ogoloshennya. Teatral`ne My`stecztvo: Misyachny`k teatru i sceny`. L`viv, 1923, Vy`p. VI–VII (cherven`– ly`pen`). S. 81.

Pavly`chko S. Dy`skurs modernizmu v ukrayins`kij literaturi. Ky`yiv: Ly`bid`, 1999. 448 s.

Rusova S. My`kola Vorony`j. Literaturno-naukovy`j vistny`k. 1918. T. LXXII. Kn. X–XI. S. 28–30.

Salikovs`ky`j O. Poet lavreat : [My`kola Vorony`j]. Ukrayins`ka try`buna. 1922, 5 lyut. (chy`s. 29). S. 3.

Ukrayins`ka literatura 10-x rokiv XX stolittya. URL: https://ukrlit.net/textbook/ukrlit10/48.html

Franko I. Zibrannya tvoriv : u 50 t. Ky`yiv: Naukova dumka, 1976. T. 3. 448 s.

Xronika. Ukrayins`ka dramaty`chna shkola. Teatral`ne My`stecztvo : misyachny`k teatru i sceny`. L`viv, 1923. Vy`pusk VIII (serpen`). S. 111.

Chupry`nka G. My`kola Vorony`j (Poety`chni vrazhennya). Ukrayins`ka xata. 1912. Ch. 1. S. 21–22.

Baudelaire Ch. Selected writings on Art and Artists. Penguin, 1972. 460 р.

Опубліковано
2018-09-28
Розділ
Літературознавство