Феномен художньої творчості в епістолярному дискурсі Олеся Гончара

  • Ірина Приліпко Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: листи, мистецтво, література, творчий процес, творча лабораторія, літературна критика, стиль

Анотація

У статті розглядаються особливості розуміння О. Гончарем сутності та значення художньої творчості. На основі аналізу листування письменника простежено специфіку тлумачення ним питань, що стосуються чинників літературної творчості, явища художнього стилю, ролі реципієнта тощо. З’ясовано, що епістолярний дискурс О. Гончара репрезентує його як людину, письменника й критика, сприяє глибшому осмисленню світоглядно-естетичних основ його творчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Приліпко, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, доцент, директор Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства

Посилання

Гончар О. Листи / Упоряд. В.Д. Гончар, Я.Г. Оксюта; Передм. В.О. Яворівського; Вст. слово Я.Г. Оксюти; Післям. Р.М. Лубківського. Київ: Укр. письменник, 2008. 431 с.

Гончар О. Письменницькі роздуми (як створювалися «Прапороносці» // Гончар О. Письменницькі роздуми. Літературно-критичні статті. Київ: Дніпро, 1980. С. 223–238.

Курило Л. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література». Київ, 2006. 17 с.

Ghonchar O. Lysty / Uporjad. V.D. Ghonchar, Ja.Gh. Oksjuta; Peredm. V.O. Javorivsjkogho; Vst. slovo Ja.Gh. Oksjuty; Pisljam. R.M. Lubkivsjkogho. K.: Ukr. pysjmennyk, 2008. 431 s.

Ghonchar O. Pysjmennycjki rozdumy (jak stvorjuvalysja «Praporonosci» // Ghonchar O. Pysjmennycjki rozdumy. Literaturno-krytychni statti. K.: Dnipro, 1980. S. 223–238.

Kurylo L. Epistoljarij Olesja Ghonchara i tvorcha indyvidualjnistj pysjmennyka: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. filol. nauk: spec. 10.01.01 «Ukrajinsjka literatura». K., 2006. 17 s.

Опубліковано
2018-10-25
Розділ
Літературознавство