Історія перекладів художньої спадщини Джозефа Конрада

  • Олена Ткачук Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Джозеф Конрад, переклад, публікація, видання, націєтворення, модернізм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню публікацій та перекладів творів класика англійської літератури польського походження Джозефа Конрада російською та українською мовами. Висвітлюються актуальні проблеми, пов’язані з виданням художньої спадщини митця. Зазначається, що, незважаючи на поодинокі переклади творів Конрада, які ще не ставали предметом уваги фахівців, більша частина його художньої спадщини досі російською не перекладена, тенденція перевидавати старі переклади зберігається в Росії й досі. В Україні в останні роки перекладацька діяльність пожвавилась і з’явились професійні, високохудожні переклади державною мовою творів, ще не знайомих нашому читачу. Враховуючи інтеграцію українського суспільства в європейське співтовариство, вбачається необхідність розширення видання романів, повістей та оповідань англійського письменника, який випередивши час, підготував прихід європейського та американського модернізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Ткачук, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри полоністики

Посилання

Кирикова Е. Е. Творчество Конрада: проблемы популярности в России. Модели успеха: Развлекательность, популярность, массовость как явления культуры: М-лы XI Междунар. конференции Российской ассоциации преп-лей английской литературы. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2001. С. 132–133.

Коломієць Л. В. Маловідомі сторінки українського художнього перекладу 1920–30-х років, створені жінками. Літературознавчі студії. Київ: Вид-во Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. 2012. № 35. С. 342–348.

Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років. Матеріали до курсу «Історія перекладу»: навч. посіб. Київ: Вид-во Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2013. 565 c.

Конрад Дж. Зеркало морей. Москва: Географгиз, 1958. 175 с.

Конрад Дж. Зеркало морей: Авторский сборник. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1980. 264 с.

Конрад Дж. Зроби або помри: Морські історії; упорядники В. Панченко, О. Купріян. Київ: Темпора, 2011. 528 с.

Конрад Дж. Лорд Джим. Тайфун. Фрейя Семи Островов. Конрад Дж. Лорд Джим. Тайфун. Фрейя Семи Островов; послесл. Н. Банникова; пер. с англ. А. Кривцовой. Москва: Правда, 1989. 480 с.

Конрад Дж. Лорд Джім: Роман; пер. з англ. Л. Гончар. Київ: Видав-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. 240 с.

Конрад Дж. Ностромо; пер. с англ. Е. Коротковой. Москва: Художественная литература, 1985. 528 с.

Конрад Дж. Олмейрова примха: Історія східної річки; пер. з англ. Марії Лисиченко. Київ: Знання, 2017. 223 с.

Конрад Дж. Олмейрова примха: Роман, оповідання, повість; пер. з англ., передмова, прим. Н. Ю. Жлуктенко. Харків: Фоліо, 2017. 444 с.

Конрад Дж. Серце пітьми; ред. К. Міхаліциної; післямова О. Фешовця; пер. з англ. І. Андрущенка. Львів: Астролябія, 2015. 160 с.

Конрад Дж. Серце пітьми: Роман; пер. з англ. Тараса Бойка. Київ: Комубук, 2016. 175 с.

Конрад Дж. Серце темряви; пер. з англ. Марії Головко. Київ: Знання, 2015. 176 с.

Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести; пер. с англ. А. Кривцовой. СПб.: Азбука, 1999. 352 с.

Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести; пер. с англ. А. Кривцовой. СПб.: Азбука-классика, 2007. 352 с.

Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести; пер. с англ. А. Кривцовой. СПб.: Азбука-классика, 2011. 352 с.

Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести; пер. с англ. А. Кривцовой. СПб.: Азбука, 2016. 416 с.

Конрад Дж. Тайный агент. На взгляд Запада. Конрад Дж. Тайный агент. На взгляд Запада; сост. В. М. Толмачев; пер. с англ. А. Л. Антипенко. Москва: Наука, Ладомир, 2012. 632 с.

Конрад Дж. Тайный сообщник. Дуэль. Аванпост прогресса; пер. с англ. А. Кривцовой, М. П. Богословской. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 160 с. (Печатается по: Конрад Дж. Избранное: В 2 т. Т 2. М. : ГИХЛ, 1959).

Романенко Е. Художественная интерпретация пинкртоновских мотивов в литературной мистификации Майка Йогенсена. Вестник Воронежского государственного университета. 2014. Серия: Филология. Журналистика. № 1. С. 82–89.

Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad. Іn 9 v. Vol. 2 (1898–1902); ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1986. 483 p.

Kyrykova E. E. Tvorchistʹ Konrada: problemy populyarnosti v Rosiyi // Modeli uspikhu: Rozvahy, populyarnistʹ, masove vyyavlennya yavyshch kulʹtury: M-ly XI Mizhnarodnyy. konferentsiyi Rossyyskoy assotsyatsyy prep-ley anhlyyskoy lyteratury. Tambov: Yzd-vo THU ym. H. R. Derzhavina, 2001. S. 132–133.

Kolomiyetsʹ L. V. Malovidomi storinky ukrayinsʹkoho khudozhnʹoho perekladu 1920-30-kh rokiv, stvoreni zhinkamy // Literaturoznavchi studiyi. Kyyiv: Vyd-vo Kyyivsʹkoho nats. Un-tu imeni Tarasa Shevchenka. 2012. № 35. S. 342–348.

Kolomiyetsʹ L. V. Ukrayinsʹkyy khudozhniy pereklad ta perekladachi 1920-30-kh rokiv. Materialy do kursu «Istoriya perekladu»: Navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: Vyd-vo Kyyivsʹkoho nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 2013. 565 s.

Konrad Dzh. Zerkalo more. M. : Heohrafhyz, 1958. 175 s.

Konrad Dzh. Zerkalo morey: Avtorsʹkyy zbirnyk. Murmansk: Murmanskoe knyzhnoe yzdatelʹstvo, 1980. 264 s.

Konrad Dzh. Zroby chy pomry: Morsʹki istoriyi; uporyadnyky V. Panchenko, O. Kupriyan. Kyyiv: Tempola, 2011. 528 s.

Konrad Dzh. Lord Dzhym. Tayfun Freyya Semy Ostrovov // Konrad Dzh. Lord Dzhym. Tayfun Freyya Semy Ostrovov; pislyasl N. Bannykova; per s anhl. A. Kryvtsovoy. M. : Pravda, 1989. 480 s.

Konrad Dzh. Lord Dzhim: Roman; per z anhl. L. Honchar. Kyyiv: Vydav-vo TSK LKSMU «Molodʹ», 1985. 240 s.

Konrad Dzh. Nostromo; per s anhl. E. Korotkovoy. M. : Khudozhestvennaya lyteratura, 1985. 528 s.

Konrad Dzh. Olmeyrova prymoha: Istoriya skhidnoyi richky; per z anhl. Mariya Lysychenko. Kyyiv: Znannya, 2017. 223 s.

Konrad Dzh. Olmeyrova prymukha: Roman, opovidannya, povistʹ; per z anhl., peredmova, prym. N. YU. Zhluktenko. Kharkiv: Folio, 2017. 444 s.

Konrad Dzh. Sertse pitʹmy; red. K. Mikhalitsinoyi; pislyamova O. Feshovtsya; per z anhl. I. Andrushchenka. Lʹviv: Astrolyabiya, 2015. 160 s.

Konrad Dzh. Sertse pitʹmy: Roman; per z anhl. Tarasa Boyka. K. : Komubuk, 2016. 175 s.14. Konrad Dzh. Sertse temryavy; per z anhl. Mariya Holovko. Kyyiv: Znannya, 2015. 176 s.

Konrad Dzh. Serdtse tʹmy ta inshi povesty; per s anhl. A. Kryvtsovoy. SPb. : Azbuka, 1999. 352 s.

Konrad Dzh. Serdtse tʹmy ta inshi povesty; per s anhl. A. Kryvtsovoy. SPb. : Azbuka-klasyka, 2007. 352 s.

Konrad Dzh. Serdtse tʹmy ta inshi povesty; per s anhl. A. Kryvtsovoy. SPb. : Azbuka-klassyka, 2011. 352 s.

Konrad Dzh. Serdtse tʹmy ta inshi povesty; per s anhl. A. Kryvtsovoy. SPb. : Azbuka, 2016. 416 s.

Konrad Dzh. Taynyy ahent. Na pohlyad Zapada // Konrad Dzh. Taynyy ahent. Na pohlyad Zapada; sost V. M. Tolmachev; per s anhl. A. L. Antypenko. M. : Nauka, Ladomyr, 2012. 632 s.

Konrad Dzh. Taynyy soobshchnyk. Duélʹ. Avanpost prohressa; per s anhl. A. Kryvtsovoyi, M. P. Bohoslovskoy. Novosybyrsk: Nauka. Syb. otd-nye, 1991. 160 s. (Pechataet•sya po: Konrad Dzh. Yzbrannoe: V 2 t. T 2. M.: HYKHL, 1959).

Romanenko E. Khudozhestvennaya interpretatsiya pinkrtonsʹkykh motyviv u literaturniy mistytsi Mayka Yohensena // Vestnyk Voronezʹkoho derzhavnoho universytetu. 2014. Seriya: Filolohiya. Zhurnalistyka. № 1. S. 82–89.

Konrad Dzh. Zibrani lysty Dzhozefa Konrada. In 9 v. Vol. 2 (1898-1902); red. Frederikom R. Karlom i Lourensom Devisom. Kembrydzh; London; Nʹyu-York ; Novyy Roshelʹ; Melʹburn; Sidney: Kembrydzhsʹkyy universytet Pres, 1986. 483 s.

Опубліковано
2018-09-20
Розділ
Літературознавство