Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича другого періоду творчості (1868–1875)

  • Тетяна Никифорук Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: фоніка, евфонія, какофонія, алітерація, асонанс, внутрішня рима, звуконаслідування, прозорість мови

Анотація

У статті досліджено фонічні аспекти творів С. Воробкевича (1868–1875) за виданням О. Маковея. За методичну основу обрали формальний метод, який часто базується на основі використання статистики, кількісної обробки матеріалу, порівняльний, описовий, методи зіставлення для аналізу, синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики літературознавчого спостереження, класифікації та систематизації. Нами вперше системно представлено основні особливості фоніки у поезіях С. Воробкевича зазначеного періоду, з’ясовано специфіку звукової організації поетичних творів письменника і висловлено гіпотезу про активне використання поетом фонічних прийомів. Доведено, шр в ліричних творах цього періоду засвідчено такі фонічні засоби як алітерація, асонанс, звуконаслідування, внутрішня рима. Наведені приклади вказують на кількість та якість фонічних компонентів. У більшості поезій цього періоду застосовується алітерація, меншою мірою асонанс.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Никифорук, Буковинський державний медичний університет

викладач кафедри суспільних наук та українознавства

Посилання

Ізидор Воробкевич. Вибрані поезії. Осип Маковей. Воробкевич І. Твори. Львів, 1909. Т. 1. 418 с.

Булаховский Л. Курс русского литературного языка: учеб. пособ. Киев, 1949. С.22.

Волинський П. Основи теорії літератури: вступ до літературознавства. [вид. 2–е, випр. і доповн.]. Київ: Радянська школа, 1967. 366 с.

Качуровський І. Фоніка. Київ: Либідь, 1994. 105 с.

Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. Деякі принципи літературного аналізу художньої мови. Київ: Наукова думка, 1965. 323 с.; с.102.

Літературознавчий словник-довідник / Р. Гром’як Ю. Ковалів та ін. Київ: Академія, 1997. 752 с.

Настенко О. Звукова організація поетичних творів збірки І. Франка «Баляды и росказы». Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці, 2004. Вип. 214–215. Слов’янська філологія. С. 90–94.

Настенко О.В. Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка «З вершин і низин» у першому і другому виданнях. Питання літературознавства: наук. зб. Чернівці, 2004. Вип. 11 (68). С. 75–84.

Никифорук Тетяна. Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича раннього періоду творчості (1863–1867). Перший крок у науку: матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. Т. 2. С. 78–82.

Никоненко П.М., Юрійчук М. І. Сидір Воробкевич: Життя і творчість. Чернівці: Рута, 2003. 208 с.

Півторак В.В. Поетика віршованих творів Юрія Федьковича: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.01.06 / Володимир Васильович Півторак. Чернівці, 2008. 200 с.

Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: підруч. для студ. гуманіт.с. ВНЗ. [2-е вид., випр. і доповн.]. Київ: Київський університет, 2003. 448 с.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. Структурализм: за и против / [под. ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова]. Москва: Прогресс, 1975. С. 193–230.

Якубинський Л. О звуках стихотворного язика. Сборник по теории поэтического языка. Петербург, 1916. С. 25.

Якубський Б. Наука віршування. Київ, 2007. 207 с.

Опубліковано
2018-01-18
Розділ
Літературознавство