Поетика націєтворчого дискурсу в українській діаспорній спогадовій літературі

  • Олександр Онищенко Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: дискурс, нефікційна проза, історична та культурна пам’ять, оповідь, наратор, поетика

Анотація

Стаття увиразнює важливий фактичний матеріал нефікційної прози, який уперше у вітчизняному літературознавстві став об’єктом пильного наукового дослідження під кутом зору поетики  націєтворчого дискурсу. Проаналізовано підходи до мемуаристики, узагальнено жанрову типологію. Схарактеризовано поетику письменницької мемуаристики в ракурсі націєтворчого дискурсу діаспорної спогадової літератури. Досліджено значний масив текстів, віднесених до мемуаристики, з’ясовано їх проблематику, основні концепти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Онищенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Білокінь С. Нові матеріали до біографії Данила Щербаківського. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27625/06-Bilokin.pdf (дата звернення: 17.10.2017).

Бурачинська Л. Філологічні науки в рамках наукового товариства імені Шевченка. Записки наукового товариства імені Шевченка: доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. Т. СLХХХVІІ. С. 27–47.

Галич О. Мемуари: масова чи елітарна література? Актуальні проблеми слов’янської філології. Ніжин, 2007. С. 191–196.

Гуменна Докія. Дар Евдотеї: спогади. Київ: Дніпро, 2004. 520 c.

Друга світова війна для України: нове осмислення. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/05/150506_ukraine_ww2_az (дата звернення: 25.11.2017).

Євген Маланюк: в 15-річчя з дня смерті / упорядник Оксана Керч. Філадельфія, 1983. 120 с.

Листи Григорія Костюка до Віталія Мацька. Слово і Час. 2002. № 10. С. 10–12.

Матвєєва О. Жанрова специфіка літературного щоденника Літературознавчі обрії: праці молодих учених. Київ, 2010. Вип. 17. С. 41–47.

Павлишин Марко. Живий Дмитро Нитченко. Нитченко Дмитро. Від Зінькова до Мельбурну: із Хроніки мого життя. Мельбурн: Байда, 1990. С. 7–12.

Розсекречена пам’ять: голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 604 с.

Симоненко В. Завірюха: вірш. URL: http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=15522 (дата звернення: 17.12.2017)

Фізер І. Інтерв’ю з членами Нью-Йоркської групи. Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд. Марія Ревакович і Василь Ґабор. Львів: Піраміда, 2012. С. 44–67.

Швець Т.В. Щоденник Докії Гуменної: типологія жанру, історико-літературний контекст: дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Швець Тетяна Валентинівна. Тернопіль, 2017. 208 с.

Щербаківська Євгенія. Мої спогади про Миколу Лисенка. Нові дні. 1957. Ч. 93. С.7–12.

Щоденники Докії Гуменної. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України. Ф. 234. Оп. 2. Од. зб. 14. 110 арк.

Эриксон Эрик. Проблемы Эго-идентичности. Реферантивный журнал. Социология. 1991. № 1. С. 173–200.

Łoch Eugenia. Narrator pierwszoosobowy i jego konteksty w strukturze utworów nowelistycznych Elizy Orzeszkowej. Między autorem, narratorem, bohaterem a czytelnikiem: studia o nowelistyce polskiej XIX i XX wieku. Lublin: Wyd-wo UMCS, 1991. S. 91–122.

Wilfrid Desan. The Marxism of Jean-Paul Sartre. New York, 1966. 325 р.

Опубліковано
2018-03-15
Розділ
Літературознавство