Рими в поезії Миколи Вінграновського 60-70-х рр. (лексико-граматичний аспект)

  • Євгенія Цера Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Микола Вінграновський, рима, граматичні рими, лексичні рими, відмінок, строфа, морфологічні елементи

Анотація

У статті проаналізовано вживання лексико-граматичних рим у поетичній творчості шістдесятника М. Вінграновського 60-70-х рр., зокрема у збірках: «Атомні прелюди» (1962), «Сто поезій» (1967), «На срібнім березі»(1978). З’ясовано, що автор використовував усі типи граматичних (граматична близькість, граматичне розходження, граматичне зближення та граматична віддаленість) та лексичних відношень (лексична близькість, лексичне розходження, лексичне зближення, лексична віддаленість). Зафіксовано більшу кількість граматичних рим, ніж лексичних. Аналіз встановив, що найпродуктивніші моделі творення граматичних рим побудовані на базі іменників, менш продуктивні – на основі дієслів та прикметників. Зроблено кількісний підрахунок усіх типів рим та виведено їх відсоткове співвіднесення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Євгенія Цера, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка V курсу філологічного факультету

Посилання

Вінграновський Микола. Вибрані твори / упор. Мирослав Лазарук. Серія «Шістдесятники». Київ: Смолоскип, 2013. 872 с.

Ворт Д. О грамматическом компоненте славянской рифмы (на материале ‘Евгения Онегина’ А.С. Пушкина). American Contributions to the 8th International Congress of Slavists. 1978. T. 1. C. 774–817.

Гаспаров М., Скулачева Т. Глагольная рифма и синтаксис стихотворной строки. Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. C. 148–160.

Гаспаров М. Избранные труды. Том IV: Лингвистика стиха. Анализы и интерпритации. Москва: Языки славянской культуры, 2012. 720 с.

Гаспаров М. Эволиция русской рифмо. Гаспаров М. Избранные труды. Том ІІІ: О стихе. Москва: Языки русской культуры, 1997. 608 с.

Голерик Л. Лексико-грамматическая классификация рифм: на примере лирики Валерия Брюсова / М. Л. Гаспарову-стиховеду. In memoriam / сост. и ред. М. В. Акимовой и М. Г. Тарлинской. Москва: Издательский Дом ЯСК: Языки славянской культуры, 2017. С. 170–190.

Жирмунский В. Рифма, ее история и теорія. Жирмунский В. Теория стиха. Ленинградское отделение: Советский писатель, 1975. С. 235–430.

Ковалевський В. Рима: Ритмічні засоби українського вірша. Київ: Радянський письменник, 1965. 288 с.

Поливанова Д. Части речи в позиции рифмы. Статьи на случай: Сборник в честь 50-летия Р. Г. Лейбова / ред. М. В. Боровикова, Л. Д. Зубарев, Т. Н. Степанищева. Москва: Объединенное гуманитарное издательство Ruthenia, 2013.

Стехин Ю.К. К вопросу об использовании различных частей речи русского языка в рифме. Вопросы прикладной лингвистики. Днепропетровск, 1970. Вып. 2. С. 96–98.

Томашевский Б. В. К истории русской рифмы. Томашевский Б. В. Стих и язык. Филологические очерки. Москва: Гослитиздат, 1959. С. 69–131.

Опубліковано
2018-04-06
Розділ
Літературознавство