Основні параметри англомовного дитячого поетичного дискурсу

  • Анна Пікалова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: дитячий поетичний дискурс, функція мови, тональність, стратегія, тактика, інформативність, емотивність

Анотація

У статті розкрито характерні риси англомовного дитячого поетичного дискурсу. Дитячий поетичний дискурс – це єдність, що актуалізується як результат соціального, історичного, національного і культурологічного процесів у вигляді поетичних текстів, що наділені предметністю і конкретністю, динамізмом і дієвістю, емоційністю й оптимістичністю, розважальністю і дидактичністю, що може сприйматися адресатом-дитиною відповідно до психофізіологічних особливостей, системи фонових знань і цінностей.

У роботі розглянуто типи комунікативної тональності, що виявляються наявними в англомовному дитячому поетичному дискурсі: інформативна, фатична, жартівлива і фасцинативні тональності. Інформативна тональність репрезентується таким чином, що метою автора є повідомлення певної інформації за допомогою римованого тексту, при цьому поет прагне викликати необхідну, очікувану реакцію від адресанта. Фатичність постає як умовна величина, оскільки спілкування поета з маленькими читачами уявне, актуалізується крізь призму поетичного тексту. Акцентовано увагу на репрезентацію стратегій і тактик в англомовному дитячому поетичному дисткурсі відповідно до функцій мови.

У статті з’ясовано, що тональності, репрезентовані в англомовному дитячому поетичному дискурсі, обумовлені стратегічним потенціалом авторського поетичного мовлення, відіграють досить важливу роль у визначенні статусних відношень адресанта-поета і адресата-дитини, і визначають характерні риси англомовного дитячого поетичного дискурсу: емотивність, інформативність, аттрактивність, оптимістичність, зорієнтованість як на зміст, так і на форму, контактовстановлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анна Пікалова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології

Посилання

Алефиренко Н. Ф., Чумак-Жунь И. И. Коммуникативная ситуация как когнитивно-прагматический фактор порождения поэтического дискурса. Высшая школа искусств и региональных исследований института Академии наук Чешской Республики. Информационный бюллетень. Прага, 2008. С. 68–72.

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке; [пер. с фрац. Я. Ю. Старцева]. Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 1999. 416 с. (Другая история).

Баранов С.П. Сущность процесса обучения: учеб. пособие по спецкурсу. Москва: Просвещение, 1981. 143 с.

Граудина Л. К. Ширяева Е. Н. Культура русской речи: учебник для вузов. Москва: Издательская группа НОРМА–ИНФРА, 1999. 560 с.

Карасик В.И. Дискурсивное проявление личности. Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2016. Т. 20, № 4. С. 56–77.

Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса. Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: сб. науч. трудов. – Волгоград: Перемена, 1999. С. 3–18.

Карасик В.И. Языковые ключи. Москва: Гнозис, 2009. 406 с. (Научно-исследовательская лаборатория «Аксиологическая лингвистика»).

Майофис М., Кукулин И. Семиотика детства (Вступительная заметка). Новое литературное обозрение. 2002. № 6. С. 279–281.

Олянич А. В. Презентационная теория дискурса: [моногр.]. Волгоград: Перемена-Политехник, 2004. 600 с.

Павлова Т. А. Лингвокультурологические характеристики коммуникативного пространства в детской поэзии (на материале английских и русских стихов для детей): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.19 «Теория языка» / Т.А. Павлова. Калининград, 2011. 25 с.

Andreacchi Grace Little Poems for Children. London: Andromache Books, 2010. 68 p.

Dahl Roald. Revolting Rhymes. London: Puffin, 2003. 48 p.

Donaldson Julia. Wriggle and Roar. Rhymes to Join in with. London: MacMillan Children’s Book, 2015. 32 p.

McWilliam Richard. The Little Book Of Very Short Poems For Children [online]. 2004. URL: http://www.richardmacwilliam.com/short-childrens-poems/

Nesbitt Kenn. Funny Poems [online]. URL: http://www.poetry4kids.com.

Prelutsky Jack. Dog Days: Rhymes Around the Year Library Binding. New York: Knopf Books for Young Readers 1999. 32 p.

Segal Edith. Be My Friend and Other Poems for Young People. London: Sylvan Press, 1982. 46 p.

Silverstein Shel. Runny Babbit: A Billy Sook. New York: HarperCollins, 2005. 96 р.

Styles Morag. Poetry for Children. International Companion Encyclopedia of Children’s Literature; Ed. by Peter Hunt. Routledge, 2004. Р. 187–202.

Опубліковано
2018-05-04
Розділ
Мовознавство