Спотворення духовних цінностей у трагікомедіях Миколи Куліша «Народний Малахій» та Володимира Винниченка «Пророк»

  • Вікторія Атаманчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: духовні цінності, аксіологічний аспект, трагікомедія, ідея, дійова особа, конфлікт, спотворення ідеалів

Анотація

У статті досліджено проблему деформації особистостей героїв під впливом ідей, які визначають характер взаємодії дійових осіб із навколишнім світом. Визначено специфічні риси онтологічної парадигми, що зумовлює своєрідність взаємоперетинів й взаємовпливів характерів, дій та матеріальної дійсності. З’ясовано особливості вираження ключових проблем творів через формування конфлікту. Простежено видозміни у свідомості дійових осіб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Атаманчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, докторант

Посилання

Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років : монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. 180 с.

Винниченко В. Пророк // Вітчизна. 1992. №4. С. 15-52.

Голобородько Я. Духовний подіум Миколи Кулша (До 110-річчя від дня народження письменника) / Я. Голобородько // Дивослово. 2002. № 12. С. 10-13.

Голобородько Я. Художньо-інтелектуальна аура Миколи Куліша // Українська література в загальноосвітній школі. 2003. Січень-лютий. С. 50-64.

Залеська-Онишкевич Л. Текст і гра. Модерна українська драма. Львів: Літопис, 2009. 472 с.

Кореневич М.Л. Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської «нової драматургії»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». К., 2001. 18 с.

Косач Ю. Слово про Миколу Куліша // Слово і час . 2009. № 12. С. 48-54.

Кузякіна Н. Творчість Миколи Куліша // Кузякіна Н. Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2010. С.147-221.

Кудрявцев М. Драма В.Винниченка «Пророк» як соціально-етична пересторога // Українська мова та література. 2000. Чис.14. С. 1-3.

Куліш М. Вибрані твори. Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. 400 с.

Ліберт Є.О. Драматургія Миколи Куліша: інтерпретація біблійного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 «Українська література». К., 2011. 22 с.

Матющенко А. Протоканон соцреалізму та українська драматургія 1920-х років // Слово і час. 2011. № 10. С. 32-42.

Мороз Л.З «Сто рівноцінних правд». Парадокси драматургії В.Винниченка. К.: Віпол, 1994. 208 с.

Панченко В. Українська версія соцреалізму // Слово і час. 2011. № 7. С. 23-26.

Рікер П. Ідеологія та утопія / Пер. з англ. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. 386 с.

Сиваченко Г.М. Пророк не своєї вітчизни. Експатріантський роман Володимира Винниченка: текст і контекст. К.: Альтернативи, 2003. 280 с.

Свербілова Т. Микола Гурович Куліш // Дивослово. 2013. №1. С. 47-54.

Семенюк Г.Ф. Микола Куліш і становлення української радянської драматургії радянської доби. К.: НМК ВО, 1991. 56 с.

Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років: нове осмислення драматургічних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури і культури: посіб. для вчителя. К.: РВЦ Проза, 1993. 204 с.

Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. К.: Либідь, 1992. 184 с.

Семенчук І. Горе-реформатор, або Малахій Стаканчик зблизька // Вітчизна. 1993. № 7-8. С. 130-136.

Танюк Л. До проблеми української «пророчої» п’єси // Березіль. 1992. № 2. С. 173-183.

Опубліковано
2017-11-14
Розділ
Літературознавство