Колірна деталь як системотворчий чинник поетики Марка Черемшини

  • Олена Сазанова Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Ключові слова: Марко Черемшина, колірні деталі, мікрообрази, психологічна функція, символічне значення

Анотація

У статті робиться спроба розглянути функціонування кольорової деталі в новелі Марка Черемшини. Припускаємо, що це може дати цікавий матеріал про особливості національної літератури і культури в цілому на певному етапі літературного процесу, про характер творчості митця, його здатність за допомогою кольорової деталі та кольорових асоціацій відтворити цілісну модель світу. Колірні компоненти відіграють важливу роль у втіленні авторського задуму. Спостережено, що колір виступає деталлю-символом, що відкриває читачеві через зовнішню фактуру зміст авторського світу, психологічний стан персонажів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Сазанова, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Посилання

Веллер М. Технология рассказа М.:АСТ, 2006. 15 с.

Гёте И. В. К учению о цвете (Хроматика) // Избранные сочинения по естествознанию. M.-Л.: АН СССР, 1957. С. 261–342.

Грицюта М. С. Марко Черемшина // Література в школі. 1957. № 3. С. 81–89.

Дроботун О. М. Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 «Українська література». Кіровоград, 2010. 20 с.

Живий у пам’яті народній : відзначення сторіччя з дня народж. Марка Черемшини : [зб. док. і матеріалів / упоряд. Ф. Погребенник ; відп. ред. В. Козаченко]. Київ : Дніпро, 1975. 165 с.

Жилко Ф. Т. Мова новел Марка Черемшини // Українська мова і література в школі. 1954. № 6. С. 20–32.

Історія української літератури (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.): У 2 кн. / за ред. О.Д. Гнідан. К.: Либідь, 2005. Кн. 1. 622 с.

Керлот Хуан Эдуардо. Словарь символов / пер Н. А. Богун [и др.]. М.: REFL-book, 1994. 603 с.

Миронюк В. М. Художня деталь як засіб типізації й узагальнення у творчості Марка Черемшини // Проблеми славістики: Науковий часопис. Луцьк, 2003. № 3. С. 41–46.

Осічний Д. П. Спогади про Марка Черемшину // Перевал. 1992. № 3–4. С.99 – 100.

Петренко В. Ф. Взаимодействие эмоций и цвета // Основы психосемантики: уч. пособие. Смоленск: Наука, 1997. С. 205–222.

Черемшина Марко. Карби [Текст] : новели. К.: Дніпро, 1974. 214 с.

Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи [Текст]; редкол.: І. О. Дзеверін, О. Т. Гончар, Ю. Е. Григор’єв [та ін.] ; вступ. ст., упоряд. і приміт. О. В. Мишанича. К. : Наук. думка, 1987. 448 с.

Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.:Учпедгиз, 1957. 188 с.

Якімова С. Е. Символіка позначень кольору в іспанському та українськомe художньому текстах // Одеський лiнгвістичний вiсник. 2014. Випуск 3. С. 245–251.

Опубліковано
2017-11-14
Розділ
Літературознавство