Факторы влияния на смысловые отношения в предложениях русского языка

  • Хаді Бак Ататюркський університет
Ключові слова: структурно-семантичний напрям, лексико-синтаксичні одиниці, семантичний синтаксис, пропозиція, предикат, денотат, актант, комунікативний фактор, структурно-семантичний аналіз, номінативні одиниці

Анотація

У статті розглянуто теоретичні положення співвідношення структури мовних одиниць і їх смислових відносин як об’єкту вивчення структурно-семантичного напряму сучасної російської мови. Сучасні дослідники доводять, що лексика і синтаксис, представляючи різні рівні мовної системи, тісно пов’язані між собою: лексика визначає як семантику синтаксичних одиниць, так і їх будову. При будові синтаксичних одиниць вибір лексики визначається потребою мовця дати ту чи іншу інформацію про дійсність. Лексика активно втручається в область синтаксичних значень. Комунікативний аспект впливає на обсяг членів речення, на смислове розмежування підмета й присудка, підсилює або послаблює значення номінації. Емоційно-оцінні елементи включають стилістичний аспект і впливають на структуру речення, поєднуючи фактори семантичні й граматичні. Напрям семантичного синтаксису висунув поняття пропозиції як моделі названого реченням «стану справ». Структуру пропозиції визначає предикат, він вказує на учасників «стану справ» (актантів), визначає їх кількість і ролі. Вивчення смислової організації речення і факторів, які впливають на їх зміни, ведеться одночасно з боку лексикології й семантичного синтаксису. Ключовим є положення про те, що речення, подібно до слова, є номінативною одиницею. Різниця тільки в зображенні корелятивної операції, виробленої суб’єктом. Фактор перехідності синтаксичних явищ – це паралельні взаємодоповнюючі функції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Хаді Бак, Ататюркський університет

кандидат філологічних наук, викладач кафедри російської мови і літератури

Посилання

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова. М. : Изд-во ЛКИ, 2007. 383 с.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / пер. с фр.: Е. В. Вентцель, Т. В. Вентцель ; ред., вступит.ст. и примеч. Р. А. Будагова. М. : Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с.

Общее языкознание. Внутренняя структура языка / отв. ред. Б.А. Серебренников. М. : Наука, 1972. 564 с.

Современный русский язык / В.А. Белошапкова, В.Н. Белоусов, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская ; под ред. Белошапковой В.А. М. : Азбуковник, 1997. 926 с.

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : учебник для студ. высш. учеб. Заведений :в 2 ч. / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д.Чеснокова и др. ; под ред. Е.И. Дибровой. М. : Издательский центр «Академия», 2008. Ч. 2 : Морфология. Синтаксис. 624 с.

Опубліковано
2017-11-16
Розділ
Мовознавство