Інтертекстуальність і переклад

  • Людмила Мельник Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: поняття, інтертекстуальність, цитата, переклад, текст-джерело

Анотація

У статті подано стислий огляд підходів до визначення поняття «інтертекстуальність». Узагальнено основні підходи до розуміння терміну «інтертекстуальності». Виявлено й обґрунтовано оптимальні перекладацькі рішення, які зумовлені специфікою художніх текстів. Встановлена специфіка взаємодії інтертекстуальності та перекладу. З урахуванням цього сформульовано принципи перекладу інтертекстуальних одиниць у художньому творі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Мельник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов

Посилання

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с фр. Г. Косикова и др.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. Косикова. Москва.: Прогресс, 1989. 615 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, 2004. 344 с.

Бахтин М. М. Слово в романе. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва : Худож. лит. 1975. С. 72-133.

Грек Л.В. Інтертекстуальність роману Дж. Джойса «Улісс» як перекладознавча проблема. Мандрівець: Видання Національного університету «Києво-Могилянська академія». 2002. № 6 (41). С. 29-32.

Грек Л. В. Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози): автореф. дис... канд. філол. наук: 11.02.16 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2006. 18 с.

Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2009 . С. 182-187.

Камянець А.Б., Некряч Т.Є. Інтертекстуальна іронія і переклад / А.Б.Камянець, Т.Є. Некряч. Монографія. Київ: Видавець Карпенко В.М., 2010 р. –176 с.

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман / Ю. Кристева ; [пер. с фр. Г.К. Косикова] // Весник Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. 1995. № 1. С. 97–124.

Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка / Н.А. Кузьмина //. Екатеринбург; Омск, 1999.

Літературознавчий словник - довідник / Р.Т.Гром’як , Ю.І.Ковалів та ін. Київ : ВЦ «Академія», 1997. 752 с.

Пьeге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-Гро; Общ. ред. Г. К. Косикова ; пер. с фр. Г. К. Косикова, Ю. В. Лукасик, Б. П. Нарумова. Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. 240 c.

Daniela Caselli. Intertextuality in the Fiction and Criticism. – MUP2005. URL: http://en.wikipedia.orp/wiki/Intertextuality (дата звернення: 15.09.2017)

Kristeva Julia. Desire in Language: a Semiotic Approach to Literature and Art. – N.Y. : Columbia University Press, 1980. URL: http.//en.wikipedia.orp / wiki/ Intertextuality (дата звернення: 15.09.2017)

Опубліковано
2017-10-26
Розділ
Мовознавство