Семантичні моделі української поетологічної лірики XX століття

  • Людмила Артеменко Рівненський державний базовий медичний коледж
Ключові слова: поетологічний дискурс, семантична модель, концепція сакралізованості мистецтва, концепція десакралізованості мистецтва

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних засад поетологічної лірики, в основі якої – авторська рефлексія або саморефлексія стосовно тих або тих аспектів поетичної творчості чи особистості поета. На матеріалі поетологічного дискурсу української поезії ХХ ст. розглянуто специфіку реалізації семантичних моделей української поетологічної лірики. У межах концепції сакралізованості мистецтва розмежовано міфоцентричну та теоцентричну, у межах концепції десакралізованості мистецтва – громадськоцентричну, мистецькоцентричну й антропоцентричну семантичні моделі поетологічного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Артеменко, Рівненський державний базовий медичний коледж

викладач української мови та літератури, кандидат філологічних наук

Посилання

Антонич Б.-І. Велика гармонія / Б.-І. Антонич ; І. Т. Бойко (ред. кол.), Д. В. Павличко (упоряд., передм., прим.). – 2 вид., доп. і перероб. – К. : Веселка, 2003. – 350 с. / Antonych B.-I. Velyka harmoniia (Great Harmony), Kyiv, Veselka, 2003, 350 p. [in Ukrainian].

Боєслав М. Непокірні слова : поезії / М. Боєслав. – Б.м., 1955. – 192 с. / Boieslav M. Nepokirni slova : poezii (Unruly Words : Poetry), Kyiv, B.m., 192 p. [in Ukrainian].

Вінграновський М. С. Вибрані твори / М. С. Вінграновський ; Л. М. Талалай (передм.). – К. : Дніпро, 2004. – 830 с. / Vinhranovskyi M. S. Vybrani tvory (Selected Works), Kyiv, Dnipro, 830 p. [in Ukrainian].

Жиленко І. В. Євангеліє від ластівки : Вибрані твори / І. В. Жиленко ; М. Жулинський (передм.). – К. : Університетське вид-во «Пульсари», 2006. – 488 с. / Zhylenko I. V. Yevanheliie vid lastivky : Vybrani tvory (Gospel from Swallow), Kyiv, Universytetske vyd-vo «Pulsary», 488 p. [in Ukrainian].

Зеров М. К. Твори : в 2 т. / М. К. Зеров ; упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1 : Поезії. Переклади – 1990. – 843 с. / Zerov M. K. Tvory : v 2 t. (Works in 2 Volumes), Kyiv, Dnipro, 843 p. [in Ukrainian].

Ірванець О. Мій хрест / О. Ірванець. – Харків : Фоліо, 2010. – 122 с. / Irvanets O. Mii khrest (My Cross), Kharkiv, Folio, 122 p. [in Ukrainian].

Косенко П. Сонети / П. Косенко ; передм. Л. Федорука. – К. : Логос, 1999. – 315 с. / Kosenko P. Sonety (Sonnets), Kyiv, Lohos, 315 p. [in Ukrainian].

Лепкий Б. С. Поезії / Б. С. Лепкий ; упоряд, вступ. ст. і прим. М. М. Ільницького. – К. : Радянський письменник, 1990. – 383 с. / Lepkyi B. S. Poezii (Poesy), Kyiv, Radianskyi pysmennyk, 383 p. [in Ukrainian].

Лубківський Р. Громове дерево. Вибрані твори / Р. Лубківський. – К. : Український письменник, 2006. – 525 с. / Lubkivskyi R. Hromove derevo. Vybrani tvory (Thunder Tree. Selected Works), Kyiv, Ukrainskyi pysmennyk, 525 p. [in Ukrainian].

Навроцький Б. Мова та поезія : нарис з теорії поезії / Б. Навроцький. – К. : Книгоспілка, 1925. – 240 с. / Navrotskyi B. Mova ta poeziia : narys z teorii poezii (Language and Poetry : Essays on the Theory of Poetry), Kyiv, Knyhospilka, 240 p. [in Ukrainian].

Павлівський Б. Мерехтить самітниця зоря / Б. Павлівський ; літ. ред. та упоряд. Я. Гевко. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 224 с. / Pavlivskyi B. Merekhtyt samitnytsia zoria (Shimmers Lonely Star),Ternopil, Lileia, 224 p. [in Ukrainian].

Руденко М. Д. Вибране : Вірші та поеми (1936–2002) / М. Д. Руденко ; Л. М. Талалай (упоряд., передм. та післям.). – К. : Дніпро, 2004. – 800 с. / Rudenko M. D. Vybrane : Virshi ta poemy (1936–2002) (Selected. Verses and Poems), Kyiv, Dnipro, 800 p. [in Ukrainian].

Таран А. В. Бродячий дощ : Поезії / А. В. Таран. – К. : Дніпро, 1995. – 228 с. / Taran A. V. Brodiachyi doshch : Poezii (Wandering Rain), Kyiv, Dnipro, 228 p. [in Ukrainian].

Швейцер В. Быт и Бытие Марины Цветаевой / В. Швейцер. – М. : Интерпринт, 1992. – 592 с. / Shvejcer V. Byt i Bytie Mariny Cvetaevoj (Being and Existence), Moskva, Interprint, 592 p. [in Russian].

Опубліковано
2017-05-17
Розділ
Літературознавство