Теоретико-методологічна інтерпретація літератури факту

  • Олександр Онищенко Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: наратор, мемуари, інтерпретатор, рецептивна естетика, автобіографія, герменевтичний метод, проза nonfiction

Анотація

У статті проаналізовано теоретико-методологічну інтерпретацію нефікційної прози. Доведено, що спогадова література атрибутує саможиттєпис автора, який обрамлює текст художніми засобами, залежно від інтенціонального, постійного прагнення свідомості письменника осягнути світ і предмети з метою їх усвідомлення та надання їм онтологічного значення. У процесі дослідження з’ясовано, що і зарубіжні, й українські дослідники підходили до визначення літератури факту, а особливо до потрактування автобіографічного письма, авторських роздумів, з різновекторних теоретичних позицій, кожна з яких має своїх прихильників, бо в деяких відносинах ці концепції доповнюють одна одну. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Онищенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. К. : ВЦ «Академія», 2009. 376 с.

Белянин В. Основы психолингвистической диагностики: модели мира в литературе. М. : Тривола, 2000. 248 с.

Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. Т. 2 [общ. ред. и вступ. ст. С. Зенкина]. М.: Из-во Сабашниковых, 1998. 944 с.

Колесник О. С. Художня інтерпретація фактів зовнішнього досвіду // Культура і сучасність. 2014. № 2. С. 20-24.

Кримський Сергій. «За межею щастя і нещастя» URL : https://dt.ua/SOCIETY/za_mezheyu_schastya_i_neschastya.html (дата звернення : 31.10.2017)

Личковах В. А. Некласична естетика в культурному просторі ХХ – початку ХХІ століть : монографія. К. : НАКККіМ, 2011. 224 с.

Цяпа А. Г. Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тернопіль, 2006. 20 с.

Цяпа А.Г. Термінологічна парадигма автобіографічного жанру // Вісник Житомирського державного ун-ту ім. І. Франка. 2006. Вип. 26. С. 129-132.

Черкашина Т. Ю. Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція : автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література». К., 2015. 36 с.

Яусс Г.-Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика (фрагменти) // Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. [за ред. Марії Зубрицької ; 2-ге вид., доповнене]. Львів : Літопис, 2001. С. 368–401.

Canetti Elias. Werke in zehn Bänden. Band V : Aufzeichnungen 1954-1993. Aufzeichnungen 1954-1993: Die Fliegenpein / Nachträge aus Hampstead. Presseorgan : Carl Hanser Verlag GmbH & Co, 2004. 480 s.

Durisin Dіoniz. Teoria megziliterarneho procesu 1. Bratislava: SAV, 1995. 120 s.

Iser Wolfgang. The Range of Interpretation. New-York: Columbia University Press, 2000. 206 р

Tarot Rolf. Die Autobiographie // Prosakunst ohne Erzählen: die Gattungen der nicht-fiktionalen Kunstprosa / hrsg. von K. Weissenberger. Tübingen: Niemeyer, 1985. S. 27-44.

Ulicka Danuta. Ingardenowska filozofia literatury. Warszawa: PWN, 1992. 275 s.

Опубліковано
2017-10-12
Розділ
Літературознавство