Концептосфера дитячого фольклору: функціональний аспект (за матеріалами Хмельниччини)

  • Світлана Маховська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Тетяна Тернавська Волочиський НВК
Ключові слова: концептосфера, концепт, дитячий фольклор, колискова пісня, забавлянки, функція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей відображення  національної концептосфери українців та її  вербалізацію через певну систему образів-концептів у зразках дитячого фольклору (колискових піснях та забавлянках з Хмельниччини).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Світлана Маховська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент

Тетяна Тернавська, Волочиський НВК

учениця

Посилання

Велічанова О.В. Концепт діти у фонді українських паремій / О.В.Велічанова, Н.В.Левун //Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І.С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – С.3 – 14.

Войтович В. Українська міфологія /Валерій Войтович. – К. : Либідь, 2002. –664 с.

Воркачев С. Г. Языковая личность, концепт. Становление антропоцентрической парадигмы в языкознании /С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 64–72.

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу / І.О.Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Н.В.Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. –703 c.

Кісь О. Жінка у традиційній культурі: етнопсихологічні та соціальні виміри //Етнологія. Фольклористика. – Кн. 1: Доп. та повідомл. /ІУ Міжнародний конгрес українстів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. – Одеса-Київ, 2001. – С. 103 –112.

Кропивницький В. Г. Перші кроки у світі української народної пісні / В.Г. Кропивницький. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 151 с.

Кулинич С.П. Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філолог. наук: спец.: 10.01.07 – фольклористика / С.П. Кулинич. – К., 2005. – 20 с.

Макарець Ю. С. Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців // Ю. С. Макарець, О. М. Сліпчук // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. – 2013. – Кн. 1. – С. 75–78.

Марчун О.В. Матеріали до вивчення дитячого фольклору : навч. посібник/ О.В.Марчун. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. 1. – 201 с.

Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику / В. А. Маслова. – М.: Флинта : Наука, 2007. – 296 с.

Маховська С. Дитина: родини, хрестини, перші кроки (родинно-обрядовий та дитячий фольклор Хмельниччини): монографія / Нотний матеріал Олени Дудар /Світлана Маховська. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 216 с.

Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин – М. : АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Скрипник Н. І. Народно-мова символіка у творенні концептосфери «мораль»/ Н. І. Скрипник //Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – № 11. – 2009.– Вип. 15. – Т. 2. – С. 135–142.

Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – [2-е изд., испр. и доп.] – М. : Академический Проект, 2001. – 990 с.

Уже весна, й уже красна: матеріали фольклорної практики (2013 р.). Книга 1/ Упорядк., передмова С.В.Маховської. – Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак АА., 2014. – 168 с.

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-Западный отдел: Материалы и исследования. Т. IV. / собр. П. П. Чубинским. – СПб., 1877. – 713 с.

Шахнарович А.М. Когнитивные и коммуникативные аспекты речевой деятельности / А. М. Шахнарович, В.И. Голод // Вопросы языкознания. –1986. – №2. – С. 52–56.

Архів Рукописного фонду Подільського відділення ІМФЕ Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім..М. Рильського НАН України при ХГПА. Зап. 11 серпня 2013р. Кузькова Валентина Віталіївна в с.Рижулинці Хмельницького району Хмельницької області від Ткачук Клавдії Макарівни, уродженки с.Черче Чемеровецького району, 1943 р. н.

Зап. 11.12.2016 р. Тернавською Тетяною від Галушки Лариси Никодимівни, 1937 р. н., українка, освіта 9 класів, та Поліщук Ганни Опанасівни, 1930р. н., українка, освіта 9 класів, в с. Курники Волочиського р-ну Хмельницької обл.

Опубліковано
2017-05-05
Розділ
Мовознавство