Сонце як компонент мовного полотна повісті «Небесний змій» Докії Гуменної

  • Валентина Філінюк Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: сонце, сема, лексема, образ, персоніфікація, Докія Гуменна

Анотація

У статті досліджено лексико-семантичні та стилістичні особливості функціонування слова сонце у фантастичній повісті Докії Гуменної «Небесний змій». Було використано функціонально-семантичний аспект для виявлення лексико-семантичних зв’язків між словами, семантичного наповнення лексем, актуалізації різних сем для передачі авторського задуму. Було зафіксовано близько 80 випадків уживання слова сонце. Цей лексичний компонент в аналізованій повісті значно розширив семантичне поле. Окрім, зафіксованих у словниках значень слова сонце, ми виявили такі семи: ʽсторона світуʼ, ʽджерело світлаʼ, ʽастрономічне поняттяʼ, ʽформаʼ, ʽнапрям рухуʼ, ʽчасʼ, ʽколоʼ, ʽвізерунокʼ, ʽбожествоʼ, ʽлюдинаʼ. Найчастіше Докія Гуменна пише про сонце як персоніфіковану істоту, оживлене явище природи. Могутньому богу Сонця, який щороку народжувався, поклонялися представники різних народів, зображених у творі. Антропоморфні та зооморфні образи втілення сонячного божества (бик, кінь, олень) творяться за участю дієслівних і прикметникових лексем. Було проаналізовано низку перифразів, метафоричних і порівняльних конструкцій із компонентом сонце. Дослідження доповнено семантичним аналізом спільнокореневих слів сонячний, підсоння.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Філінюк, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Посилання

Берест М. Космоніми як елемент поетичного мовлення кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 482–490.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.

Гуменна Д. Небесний Змій. Фантастична повість на тлі праісторії / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Науково-дослідне т-во української термінології, 1982. – 272 с.

Прокопович Л. С., Луца М. В. Мовно-естетична репрезентація назв небесних світил сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 216–219.

Садівська Т. Твори Докії Гуменної в контексті «наукової белетристики» // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 70–76.

Сачко Д. Скіфська проблематика у творчості Докії Гуменної // Scriptorium nostrum. – 2017. – No 1 (7). – С. 38–49.

Тютюнник О. Й. Слуга її величности Істини-Слова URL: https://zhashkiv-museum.at.ua/blog/sluga_jiji_velichnosti_istini_slova/2016-05-25-3 (дата звернення 25.05.2019).

Філіпенко О. Символіка назв творів Докії Гуменної // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки. – № 1 (19). – 2017. – С. 219–223.

Опубліковано
2019-12-09
Розділ
Мовознавство