Художня реалізація трагічного в поемі «село в безодні» Ігоря Качуровського

  • Віктор Крупка Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: трагічне, проблема, поема, символ, ідентичність, трагічний оптиміст

Анотація

Висвітлено особливості художньої реалізації проблеми голодомору у творчості Ігоря Качуровського і представників української діаспори, зокрема з’ясовано природу трагічного і її втілення в поемі «Село в безодні». Вказано, що твір має яскраво виражений автобіографічний характер, що увиразнює ідею й трагічний пафос. Вказано, що її реалізація відбувається як на рівні окремої людини, родини, так і в розрізі художнього відображення винищення майже покоління українського народу шляхом політичних репресій, примусового вивезення українців в Сибір і Далекий Схід, голодомору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Крупка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Посилання

Барка В. Жовтий князь: роман. Київ: Київська правда, 2003. 319 с.

Дзюба І. Вірність собі. Качуровський І. Село в безодні. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 5–14.

Качуровський І. Променисті сильветки / І. В. Качуровський ; передм. М. Ф. Слабошпицького. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 766 с.

Качуровський І. Село в безодні; [Передм. І.Дзюби]. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 85 с.

Конончук Т. Поема І.Качуровського «Село в безодні» і сучасний фольклор: типологічні аспекти. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя, 2010. № 2. С. 143–147.

Крупка В. Імперативи родового буття в ліриці Петра Перебийноса. Молодий вчений: науковий журнал. 2016. №6 (33), ч. ІІІ. С.362–365.

Трагічне Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т.2 / Авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. С.493–494.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. 576 с.

Barka V. Zhowtyi knjaz: roman / V.Barka. Kyiv: Kyivska prawda, 2003. 319 s.

Dzjuba I. Virnist sobi. / I. Dzjuba Kachurovsky I. Selo v bezodni. Kyiv: Vyd. Dim «Kyievo-Mogylianska akademija», 2006. S. 5-14.

Kachurovsky I. Promenysti sylvety / I.V. Kachurovsky ; peredm. M.F. Slaboshpytskogo Kyiv: Vyd. Dim «Kyevo-Mogylyanska akademija», 2008 766 s.

Kachurovsky I. Selo v bezodni [Peredm. І.Dzjuby]; Kyiv: Vyd. Dim «Kyevo-Mogylianska akademija», 2006. 85 s.

Kononchuk T. Poema I. Kachurovskogo «Selo v bezodni» i suchasnyj pholklor : typologichni aspekty. Wisnyk Zaporizkogo natcionalnogo universytetu : zbirnyk naukovyh pratc. Philologichni nauky. Zaporizzja, 2010. № 2. S. 143-147.

Krupka V. Imperatyvy rodovogo buttja v lirytsi Petra Perebyjnosa. Molodyj wchenyj : naukovyj zhurnal 2016. №6 (33), ch. ІІІ. S.362-365.

Tragichne Literaturoznawcha entcyklopedija U dvoh tomah. T.2 / Awt.-uklad. Iu. I. Kovaliw. Kyiv: VTC «Akademija», 2007. S.493-494.

Fuko M. Istorija bezumija v klasicheskuju epohu. Sankt-Peterburg : Universitetskaja kniga, 1997. 576 s.

Опубліковано
2018-11-01
Розділ
Літературознавство