Теоретичний аспект категорії «творча еволюція» в літературознавчій рецепції

  • Віктор Крупка Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: творчість, еволюція, талант, сублімація, еманація, парадигма

Анотація

Висвітлено ґенезу та розвиток категорії «творча еволюція» в літературно-критичній думці. З’ясовано її естетичну природу на різних етапах історико-літературного дискурсу, зокрема означено вклад у рецепцію творчості та її еволюції Арістотеля, Платона, І.Канта, Ф.Шеллінга, М.Бердяєва, А. Берґсона, З.Фройда, К.Ґ. Юнга, М. Бахтіна та ін. Відзначено, що на відміну від західноєвропейського дискурсу, в якому домінуючою була раціоналістична орієнтація на вивчення творчого поставання суб’єкта, українська літературно-критична думка спрямувала свій погляд на творчість як на розвиток і саморозвиток людини, на реалізацію її внутрішніх потенційних можливостей. Окреслено сучасне розуміння творчої еволюції, яке передбачає творчий пошук і авторську художність. Загалом звернено увагу на філософський, соціальний, психологічний і власне естетичний рівні творчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Крупка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Посилання

Аристотель. Риторика. Поэтика: [пер. з давньогрец.] Москва: Лабиринт, 2000. 224 с.

Бергсон А. Творческая эволюция; пер. с фр. В.А. Флеровой. Москва : Канон-прес : Кучково поле, 1998. 357 с.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. Москва: Правда, 1989. 607 с.

Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: навч. посіб. 2-е вид. Харків: Гімназія, 1999. 128 с.

Зубавіна І. Б. Самовдосконалення як результат творчих зусиль: URL: // http:www.newacropolis. org.ua/ua/study/conference/?thesis=4939.

Кант И. Критика способности суждения; пер. с нем. Ю. Н. Попова. Москва: Искусство, 1994. 367 с.

Клочек Г. Художнє мислення письменника як формотворчий чинник // URL:: http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/Klochek4.htm.

Куценко Л. В. Євген Маланюк: витоки й еволюція творч. особистості : автореф. дис. … д–ра філол. наук. Львів, 2002. 32 с.

Литературная энциклопедия терминов и понятий / под. ред. А. Н. Николюкина; Ин–т науч. информации по обществ. наукам РАН. Москва: Интелвак, 2003. 1596 с.

Лобас В. Деякі аспекти психології науково-технічної творчості Вісн. Тернопіл. держ. техн. ун–ту. 1996. № 1. С. 125–131.

Мацевко Л. Українська тематика у творчості Івана Буніна Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун–т ім. Івана Франка, Ін–т славістики. Львів, 2000. Вип. 51. С. 128–137.

Платон. Діалоги: пер. з давньогрец. Харків: Фоліо, 2008. 349 с. (Б–ка світов. л–ри).

Слабошпицький М. Заперечення віджитої практики і спрага нових відкриттів Укр. мова і л–ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. 2006. № 7/8. С. 20–32.

Теоретическая поэтика: понятия и определения: хрестоматия для студ. филол. ф-тов / [авт.-сост. Н. Д. Тамарченко]. Москва: РГГУ, 1999. 286 с.

Фройд З. Поет і фантазування Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / ред. М. Зубрицька. 2-е вид., доп. Львів, 2002. С. 109–118.

Чаплигін О. К. Творчий потенціал людини як предмет соціально-філософської рефлексії: автореф.дис. … д-ра філософ. наук : 09.00.03 / О. К.Чаплигін; Харк. військ. ун–т. Харків, 2002. 31 с.

Шеллинг Ф. Философия искусства; под. ред. М. Овсянникова. Москва: Мысль, 1999. 608 с. (Классики философ. мысли).

Юнг К. Ґ. Психологія та поезія Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / ред. М. Зубрицька. 2-е вид., доп. Львів, 2002. С. 119–141.

Sarbiewski M.K. Wykłady poetyki (Praecepta poëtica) / M.K. Sarbiewski. Wrocław ; Kraków, 1958. 523 s.

Опубліковано
2019-03-15
Розділ
Літературознавство