Функціонування прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі

  • Людмила Воротняк Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: прецедентні феномени, газетний дискурс, функція характеризації, функція експресивності, парольна функція, маніпулятивна функція

Анотація

У статті виявлено та схарактеризовано такі основні функції прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі: функцію характеризації, функцію експресивності, номінативну, парольну та маніпулятивну функції. Встановлено, що функції прецедентних феноменів увиразнюють текст та здійснюють прихований вплив на формування думок, переконань адресата.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Воротняк, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Алексеева В.О. Прецедентные феномены современного российского политического дискурса. Воронеж: Воронежский государственный ун-т, 2004. С.149–153.

Боярских О. С. Прецедентные феномены со сферой-источником «Литература» в дискурсе российских печатных СМИ (2004–2007 гг.) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Нижний Тагил, 2008. 230 с.

Великорода В.Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04. Львів, 2008. 20 с.

Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в языковом сознании и межкультурной коммуникации: дис. …доктора филол. наук: 10.02.19. Москва, 1999. 400 с.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Наука, 1987. 264с.

Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. Москва: Academia, 2000. 128c.

Wikipedia. URL: www.wikipedia.org.

Fairclough N. Media discourse. Oxford University Press, 1995. 216 p.

Alekseyeva V.O. Pretsedentnyye fenomeny sovremennogo rossiyskogo politicheskogo diskursa. Voronezh: Voronezhskiy gosudarstvennyy un-t, 2004. S.149-153.

Boyarskikh O. S. Pretsedentnyye fenomeny so sferoy-istochnikom «Literatura» v diskurse rossiyskikh pechatnykh SMI (2004–2007 gg.) : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 / Nizhniy Tagil, 2008. 230 s.

Velykoroda V.B. Semantychni ta funktsionalʹno-prahmatychni kharakterystyky evfemizmiv v anhliysʹkiy movi: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.04 / Lʹviv, 2008. 20 s.

Gudkov D.B. Pretsedentnyye fenomeny v yazykovom soznanii i mezhkul’turnoy kommunikatsii: dis. …doktora filol. nauk: 10.02.19. / Moskva, 1999. 400 s.

Karaulov YU.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost’. M.: Nauka, 1987. 264 s.

Slyshkin G.G. Ot teksta k simvolu: lingvokul’turnyye kontsepty pretsedentnykh tekstov v soznanii i diskurse. M.: Academia, 2000. 128 s.

Wikipedia. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.wikipedia.org

Fairclough N. Media discourse. Oxford University Press, 1995. 216 p.

Опубліковано
2018-11-05
Розділ
Мовознавство