Прагматичний контент біблійного тексту

  • Людмила Закреницька Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: прагматика,біблійний текст, християнсько-теологічний антропоцентризм, іллокуція, перлокуція, контекст ситуації, макроконтекст, мовленнєвий акт

Анотація

У статті розглянуто специфіку прагматики біблійного тексту з урахуванням відмінності антропоцентризму від теоцентризму християнського світогляду, окреслено зміст поняття християнсько-теологічний антропоцентризм. Рецепція прагматики біблійного тексту ґрунтується на взаємодії людського фактора з Божественним. З’ясовано, що іллокуція та перлокуція в біблійному тесті не спрямовані на підкорення людської волі та позбавлені ознаки маніпуляції. Прагматика біблійного тексту розкривається через контекст аналізованої мовленнєвої події. Виокремлено та проаналізовано різні мовленнєві акти, визначено їхні домінантні види.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Закреницька, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Лановик З. Б. Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.06. Київ, 2006. 36 с.

Ушаков В. В. Реализация прагматической функции просодии в английских проповедях: автореф. дис. докт. филол. наук: спец. 10.02.04 Германские языки. Москва: Наука, 2009. 18 с.

Крокіс А. М. Прагматика релігійних текстів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 9: Сучасні тенденції розвитку мов. 2013. Вип. 10. С. 159–164.

Бугаева И. В. Религиозная коммуникация. URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.ph

Чікарькова М. Ю. Біблійний антропоцентризм та концепція володарювання людини в світі. URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.ph

Артюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики. Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. 16. С. 8–42.

Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики. Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4. С. 333–342.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. Киев: ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. 259 с.

Завгородня Л. В. Текстознавство : навчально-методичні рекомендації до курсу. Черкаси: Брама-Україна, 2009. 84 с.

Лотман Ю. Семиосфера: культура и взрыв. Статьи. Исследования. Заметки. Санкт-Петербург : Искусство, 2000. 704 с.

Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. Ленинград., 1963. 235 с.

Колшанский Г. В. Контекстная семантика. Москва: Либроком, 1980. 365 с.

Арнольд И. В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста. Текст как объект комплексного исследования. Ленинград: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1984. С. 3–11.

Slama-Cazacu T. Langage et contexte. S-Gravenhage: Mouton, 1961. 251p.

Мецгер Б.М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 360 с.

Searle J. A. A classification of illocutionary acts. Language in Society. London: Cambridge University Press. 1976. № 5. P. 1–23.

Holy Bible. New King James Version. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1982. 834 p.

Lanovyk Z. B. Biblijna germenevtyka: stanovlennya, metodologiya (symvoliko-alegorychnyj aspekt literaturoznavchogo dyskursu) : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. filol. nauk : specz. 10.01.06. NAN Ukrayiny. In-t l-ry im. T.G. Shevchenka, 2006. 36 s.

Ushakov V. V. Realizaczyya pragmatycheskoj funkcyi prosodyi v anglijskix propovedyax: avtoref. dis. dokt. fіlol. nauk: specz. 10.02.04 Germanskye yazyky. M.: Nauka, 2009. 18 s.

Krokis A. M. Pragmatyka religijnykh tekstiv. Naukovyj chasopys Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Dragomanova. Seriya 9 : Suchasni tendentsiyi rozvytku mov. 2013. Vyp. 10. S. 159 – 164.

Bugaeva Y. V. Religioznaya kommunykaczyya [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.ph

Chikarkova M. Yu. Biblijnyi antropocentryzm ta kontseptsiya volodaryuvannya lyudyny v sviti. [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.ph

Arutyunova N. D., Paducheva E. V. Istoki, problemy y kategorii pragmatiki. Novoe v zarubezhnoj lingvisiyke. 1985. Vyp. 16. S. 8–42.

Bulygina T. V. O graniczax i soderzhanii pragmatiki. Izvestyya AN SSSR. Seriya literatury i yazyki. 1981. T. 40. № 4. S. 333–342.

Selivanova E. A. Osnovy lingvistycheskoj teorii teksta i kommunikaczyi . K.: CzUL, Fytosotsyotsentr, 2002. 259 s.

Zavgorodnya L. V. Tekstoznavstvo : navchalno-metodychni rekomendatsiyi do kursu. Cherkasy : Brama-Ukrayina, 2009. 84 s.

Lotman Yu. Semiosfera : kultura i vzryv. Stati. Issledovaniya. Zametki. Sankt-Peterburg: Yskusstvo, 2000. 704 s.

Amosova N. N. Osnovy anglyjskoj frazeologyy. L., 1963. 235 s.

Kolshanskyj G. V. Kontekstnaya semantika. M.: Lybrokom, 1980. 365 s.

Arnold Y. V. Leksyko-semanticheskoe pole v yazyke i tematicheskaya setka teksta. Tekst kak obekt kompleksnogo issledovaniya. L.: LGPY im. A. Y. Gertsena, 1984. S. 3–11.

Slama-Cazacu T. Langage et contexte. S-Gravenhage: Mouton, 1961. 251p.

Meczger B. M. Novyj Zavet. Kontekst, formirovanie, soderzhanie. M.: Byblejsko-bogoslovskyj instytut sv. apostola Andreya, 2006. 360 s.

Searle J. A. A classification of illocutionary acts. Language in Society. London: Cambridge University Press, 1976. № 5. P. 1–23.

Holy Bible. New King James Version. – Nashville : Thomas Nelson Publishers, 1982. 834 p.

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Мовознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають