Іншомовна освіта в Україні: основні тенденції модернізаційних процесів

  • Руслана Мельник Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: іноземні мови, модернізація, іншомовна освіта, інноваційні методи, принципи навчання, міжкультурна комунікація

Анотація

У статті аналізуються процеси модернізації сучасної іншомовної освіті в Україні, дається стисла характеристика основних принципів оволодіння іноземною мовою та інноваційних методів навчання іноземних мов, зазначаються певні проблеми у системі вітчизняної іншомовної парадигми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Руслана Мельник, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Гаманюк В. А. Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка, психологія, філософія. 2016. Вип. 233. С. 64–70.

Іноземні мови. Методичні рекомендації для вчителів на 2018/2019 рік. URL: https: //osvita.ua.materials.metod.rekom

Концепція профільного навчання у старшій школі. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/normativno-pravova-baza1.html

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2016/2017 н. р. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html

Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми. Іноземні мови. 2016. № 2. С. 3–9.

Талалай Ю. О. Модернізація навчання іноземних мов у старших школах країн Центральної Європи в умовах мультилінгвізму: дис... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Дрогобич, 2017. 236 c.

Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / [H. Barkowski, H.-J. Krumm]. Tübingen; Basel: A. Franke Verlag, 2010. 370 s.

Übersicht innovativer Methoden www.lehrerpreis.de/.../Uebersicht_innovativer_Methoden.pd.

Gamanyuk V. A. Gotovnist` do mizhkul`turnoyi komunikaciyi yak strategichna meta inshomovnoyi osvity` // Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu bioresursiv i pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny`. Seriya : Pedagogika, psy`xologiya, filosofiya. – 2016. Vyp. 233. S. 64-70.

Inozemni movy`. Metody`chni rekomendaciyi dlya vchy`teliv na 2018/2019 rik.– [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : https: //osvita.ua.materials.metod.rekom

Koncepciya profil`nogo navchannya u starshij shkoli. – [Elektronny`j resurs]. – http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/normativno-pravova-baza1.html

Metody`chni rekomendaciyi shhodo vy`kladannya inozemny`x mov u 2016/2017 n. r. – [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html

Nikolayeva S. Yu. Mizhkul`turna inshomovna osvita v Ukrayini: klyuchovi problemy` // Inozemni movy`. – 2016. # 2. S. 3-9.

Talalaj Yu. O. Modernizaciya navchannya inozemny`x mov u starshy`x shkolax krayin Central`noyi Yevropy` v umovax mul`ty`lingvizmu : dy`s... kand. ped. nauk : specz. 13.00.01. Drogoby`cz`ky`j derzh. ped. un-t im. Ivana Franka. Drogoby`ch, 2017. 236 c.

Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / [H. Barkowski, H.-J. Krumm]. – Tübingen; Basel : A. Franke Verlag, 2010. 370 S.

Übersicht innovativer Methoden www.lehrerpreis.de/.../Uebersicht _innovativer_Methoden.pd.

Опубліковано
2018-10-10
Розділ
Мовознавство