Взаємодія між читачем та текстом у світлі пост-структуралізму: сучасні підходи до інтерпретації та аналізу художнього твору

  • Ірина Безбородих Хмельницький національний університет
  • Наталія Левицька Хмельницький національний університет
Ключові слова: літературна теорія, пост-структуралізм, читач, текст, художній твір, рецепція, інтерпретація тексту, художній аналіз

Анотація

У статті аналізується розвиток літературної теорії у добу пост-структуралізму (починаючи з 60-70-х років ХХ століття до нашого часу). Зосереджено увагу на зміні філософсько-літературознавчої парадигми з авторо-центричного та тексто-центричного на читацько-центричний підхід до рецепції, інтерпретації та аналізу тексту художньої літератури. Проаналізовано особливості читацько-центричного підходу до розуміння суті та мети читання та тлумачення художнього тексту, зокрема, важливість врахування літературного та життєвого досвіду читача у процесі читання та тлумачення твору. Досліджено течії пост-структуралізму що орієнтуються на читача як на центральну фігуру у сприйнятті та тлумаченні твору (теорія рецептивної естетики, психоаналітична, феміністична, культурологічна теорії). Автори доходять висновку, що переосмислення ролі складових у співвідношенні автор-текст-читач у другій половині ХХ століття на користь читача як спів-творця художнього тексту суттєво вплинула не лише на розвиток літературної теорії, а й позначилася на художній естетиці та авторському методі письменників-постмодерністів. Це, на думку авторів, має відобразитися на методиці викладання літератури у школі та закладах вищої освіти, спонукаючи до пошуку таких прийомів роботи, які спонукають до творчого читання, розвивають критичне мислення та сприяють рефлексії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Безбородих, Хмельницький національний університет

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Наталія Левицька, Хмельницький національний університет

старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Посилання

Драпак Г. Б. Динаміка і шляхи розвитку теорій читацького відгуку у ХХ столітті / Г. Б. Драпак // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія :Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4 (12) - С. 79–85.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / УмбертоЕко. – К. : Літопис, 2004. – 640 с.

Ильин И. Постструктурализм. Декоснструктививзм. Постмодернизм / ИльяИльин. – М. : Интрада, 1996. – 254 с.

Орлова О. Теорія та методика художнього сприйняття літератури. Посібник / О. Орлова. – Полтава, 2012. – 300 с.

Сподарик О.В. Вплив теорії деконструкції на постмодерний художній текст / Оксана Володимирівна Сподарик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 229–232.

Carter A. What is the role of the reader on a text?[Electronic resource] / Alison Carter // BrightONLINE:student literary journal. – Electronic data. – 2012. –10 Aug. – Mode of access : http://arts.brighton.ac.uk/projects/brightonline/issue-number-two/what-is-the-role-of-the-reader-on-a-text.

Howell S. Unlocking the box: an experiment in literary response / Susanne Howell// English Journal. – 1977. – Vol. 66. - № 2. – P. 37–42.

Rosenblatt L. M. The Reader the Text the Poem: the transactional theory of the literary work / Louise M. Rosenblatt. –Carbondale :Southern Illinois University, 1994. – 232 p.

Опубліковано
2019-02-28
Розділ
Літературознавство