Містерія й карнавал як метаформи постпостмодерністського британського роману

  • Дмитро Дроздовський Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: сучасний британський роман, постпостмодернізм, (пост)реалізм, постправда, медикалізація наративу, містерія, карнавал

Анотація

У статті йдеться про реалістичні тенденції, експліковані в сучасному британському романі. Розвинуто концепцію Б. Шалагінова про містерію й карнавал як два метажанри світової літератури. Доведено, що в англійському романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла репрезентовано карнавальні та містеріальні елементи, причому центральне місце посідає саме містерія, яка переживає занепад у літературах ХХ ст. З’ясовано, що в британській постпостмодерністській літературі відбувається співіснування двох зазначених метаформ. Окреслено світоглядну специфіку (пост)реалізму, експлікованого в сучасному романі Великої Британії. Наголошено на аспектах медикалізованого пізнання дійсності персонажами. Визначено, що оприявнені в романах конфлікти, соціальні непорозуміння, комунікативні девіації тощо зображені як приклади фізіологічних порушень персонажів («Дивний випадок із собакою вночі», «Угамуйте мене», «Субота»), а отже, сучасний британський роман акцентує на детермінації соціальних феноменів біологічними особливостями й фізіологічною специфікою літературних героїв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Дроздовський, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу світової літератури

Посилання

Гайленд М. Дж. Угамуйте мене ; [пер. з англ. Віктор Дмитрук] / М.Дж. Гайленд. – Львів: Кальварія, 2008. – 248 с.

Геддон М. Загадковий нічний інцидент із собакою [пер. з англ. Анастасія Рогоза] / М. Геддон.– Харків: КСД, 2016. – 221 с.

Джонстон Дж. Далеко ли до Вавилона? Старая шутка ; пер. с англ. / Дж.Джонстон – Москва: Художественная литература, 1983. – 303 с.

Красавченко Т. Английская проза: новое дыхание (записалА. Неверов) / Татьяна Красавченко // Литературная газета. –2010. – №4 (55). – 26 февраля-11 марта. – С. 3.

Лебідь А. Парадигма реалізму та теорії істини / Андрій Лебідь. Людинознавчі студії. Людинознавчістудії (Дрогобич). – 2014. –Випуск 30. Філософія. – С. 129-143.

Макьюэн И. Амстердам / И. Макьюэн. – Москва: «ФТМ», «Эксмо», 1998. – 140 c.

Мак’юен І. Спокута ; [пер. з англ. В. Дмитрук] / І. Мак’юен. – Львів: Кальварія, 2008. – 344 с.

Мак’юен І. Субота ; [пер. з англ. В. Дмитрук] / І. Мак’юен. – Львів: Кальварія, 2007. – 256 с.

Наливайко Д. С. Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму / Дмитро Сергійович Наливайко // Слово і Час. 2008. – №9. – С. 46-52.

Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика / Дмитро Сергійович Наливайко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 347 с.

Переломова О. С. Деякі особливості реалізму в українському художньо-літературному дискурсі/ О.С. Переломова// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Теоріякультури і філософія науки. – 2011. – № 940. Випуск 42. – С. 112-114.

Политика постправды в современном мире. Сборник материалов по итогам Всероссийской научной конференции с международным участием «Политика постправды и популизм в современном мире» 22–23 сентября 2017 года / под ред. О.В. Поповой. – СПб.: Скифия-принт, 2017. – 282 с.

Хархун В. «Два соцреалізми», або Проблема інтерпретації «основного методу радянського мистецтва» / Валентина Хархун// Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Філологічні науки. – 2009. –Вип. 85. – С. 391-399.

Шалагінов Б. Б. Карнавал і містерія: роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва/ Борис Борисович Шалагінов // Всесвіт. – 2011. – №3-4. – С. 249-255.

Шалагінов Б. Б. Класики і романтики: Штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть / Борис Борисович Шалагінов. – K.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013.– 440 с.

Haddon M. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time / Mark Haddon. – London: Vintage, 2004. – 226 p.

Loftis S.F. Imagining Autism: Fiction and Stereotypes on the Spectrum / Sonya FreemanLoftis. – Indiana University Press, 2015. – 208 p.

McEwan I. Saturday / Ian McEwan. – London: Vintage, 2006.

Mitchell D. Cloud Atlas: a novel / David Mitchell. – London: Random House, 2004. – 509 p.

Vermeulen T., Van Den Akker R. «Notes on Metamodernism» / T. Vermeulen, R. Van Den Akker // Journal of Aesthetics and Culture 2.0. – 2010. – Р.1-14.

Опубліковано
2019-04-18
Розділ
Літературознавство