Formation and Development of Andragogy in Ukraine: Historiographic Analysis

Keywords: adult education, andragogy, history of andragogy, historiography

Abstract

The article fulfills the historiographical analysis of andragogy formation and development in Ukraine, that is the review of the scientific works that in some way affects the andragogy history, that vary in time and place of their publication, as well as each author’s approach originality to the studied educational phenomena. The dissertations on the history of adult education by modern Ukrainian scientists and Russian researchers, scientists of the Soviet period have been analyzed; the researches on the history of educational movement in Ukraine and personality direction have been studied as well. As a result of the historiographical analysis, the researchers’ increased attention to adult education as a social and cultural phenomenon with deep historical traditions and heritage has been discovered. It has been investigated that despite the considerable interest of scientists to this issue, there was no usage of the term «andragogy» in the context of their studies, although almost all authors do not sidestep the theory and practice of human learning in the adulthood. Based on the content analysis of scientific papers, the author makes conclusions about the researchers’ attention to the phenomenon of adult education and its development history. The author notes that existing works do not involve the use of the concept «andragogy», while at the same time almost all researchers, highlighting the history of adult education (either in the context of social movements, or in the light of the Sunday schools, cooperative education development, etc.), do not side-step the issues on the theory and practice of human learning in adulthood. Thus, the author summarizes the novelty of the term «andragogy» for Ukrainian educational vocabulary.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Liudmyla Tymchuk, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Assistant of the Department of Music

Iryna Kulikovska, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Assistant of the Department

References

Berezivska, L. D. (1999). Osvitno-vykhovna diialnist kyyivskykh prosvitnytskykh tovarystv (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.). [Educational and Training Activities of Kyiv Educational Societies (the Second Half of ХІХ – the Beginning of ХХ Century)]. Kyiv [in Ukrainian].

Bilan, V. T. (1967). Nedilni shkoly na Ukraini (1859–1862) [Sunday Schools in Ukraine (1859–1862)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vershlovskii, S. G. (1998). Andragogika: etapy’ stanovleniya [Andragogy: Stages of Formation]. Novyye znaniya – New Knowledges, 4, 12–17 [in Russian].

Vovk, L. P. (1994). Istoriia osvity doroslykh v Ukraini: Narysy [The History of Adult Education in Ukraine: Essays]. Kyiv [in Ukrainian].

Vovk, L. P. (1995). Henezys priorytetnykh tendentsii osvity doroslykh v Ukraini (II-a polovyna ХІХ – 20-ti roky ХХ stolittia) [The Genesis of Adult Education Priority Trends in Ukraine (the Second Half of ХІХ – the 1920-s)]. (Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vorobets, I. V. (2001). Osvita doroslykh u Halychyni (1891–1939) [Adult Education in Halychyna (1891–1939)]. (Candidate’s thesis). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Ganina, T. V. (2000). Pedagogicheskiye vzglyady’ i deyatel’nost’ Ye. N. Medinskogo v oblasti vneshkol’nogo obrazovaniya [Pedagogical Views and Activities of E. N. Medynskiy in the Field of Out-of-School Education]. (Candidate’s thesis). Kolomna [in Russian].

Hololobov, V. M. (1998). Likvidatsiia nepysmennosti sered dorosloho naselennia Ukrainy u 20-kh rokakh [Elimination of Illiteracy Among the Adult Population of Ukraine in the 1920-s]. (Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Gornostayev, P. V. (1974). Razvitiye teorii obrazovaniya vzroslyx v SSSR (1917–1931.) [Development of the Theory of Adult Education in the USSR (1917–1931)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Moskva [in Russian].

Dmytrenko, S. M. (2000). Hromadsko-prosvitnytska diialnist ukrainskoi intelihentsii v Livoberezhnii Ukraini druhoi polovyny ХІХ stolittia [Socio-Educational Activities of Ukrainian Clerisy in Left-Bank Ukraine of the Second Half of the ХІХ Century]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Dneprov, É. D. (1979). Sovetskaya literatura po istorii shkoly’ i pedagogike dorevolyucionnoj Rossii (1918–1977): bibliograficheskij ukazatel’ [Soviet Literature on the History of the School and the Pre-Revolutionary Russia Pedagogy (1918–1977): Bibliographic Index]. Moscow [in Russian].

Dronov, I. T. (1972). Osnovny’ye e’tapy’ istoricheskogo razvitiya obshcheobrazovatel’noj shkoly’ vzrosly’x (1959–1971) [The Main Stages of the Historical Development of a Comprehensive Adult School (1959–1971)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Moskva [in Russian].

Zmeyev, S. I. (2000). Stanovleniye andragogiki (Razvitiye teorii i texnologii obucheniya vzrosly’x) [The Formation of Andragogy (Development of Theory and Technology of Adult Education)]. (Doctor’s thesis). Moskva [in Russian].

Koliada, N. M. (2004). Rozvytok nedilnykh shkil v Ukraini (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.) [The Development of Sunday Schools in Ukraine (the Second Half of ХІХ – the Beginning of ХХ Century)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Mazurkevych, O. R. (1963). Vyznachni ukrainski pedahohy – narodni prosvityteli. Kh. D. Alchevska ta ii spodvyzhnyky [Prominent Ukrainian Educators - National Enlighteners. Kh. D. Alchevska and Her Associates]. Kyiv [in Ukrainian].

Martirosian, O. I. (2013). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady rozvytku osvity doroslykh v Ukraini (20-50-ti rr. XX stolittia) [Organizational and Pedagogical Principles of Adult Education in Ukraine (20-50-s of the XX Century)]. (Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Muxin, M. I. (1977). Voskresnaya shkola X. D. Alchevskoj i yeye rol’ v stanovlenii obrazovaniya vzrosly’x (1862–1919). [Sunday School of Kh. D. Alchevska and Its Role in the Formation of Adult Education (1862–1919)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Russian].

Naumchenko, I. L. (1970). Iz istorii vozniknoveniya i razvitiya shkol obucheniya vzrosly’x i molodezhi bez otry’va ot proizvodstva [From the History of the Emergence and Development of Adult and Youth Training Schools on the Job]. Moskva [in Russian].

Pichkurenko, Ya. L. (1953). Rol' voskresny’x shkol i vechernix kursov dlya rabochix v osvoboditel'nom dvizhenii Rossii (1859–1903) [The Role of Sunday Schools and Evening Courses for Workers in the Liberation Movement of Russia (1859–1903)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Moskva [in Russian].

Pobirchenko, N. S. (2001). Pedahohichna i naukovo-prosvitnytska diialnist Hromad u konteksti suspilnoho rukhu Naddniprianskoi Ukrainy (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia) [Pedagogy, Scientific and Educational Activities in the Context of Naddnipryanska Ukraine Social Movement (the Second Half of the XIX – the Beginning of XX Century)]. (Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Podobed, V. I. (Ed). (2000). Obrazovaniye vzrosly’x na rubezhe vekov: voprosy’ metodologii, teorii i praktiki [Adult Education at the Turn of the Century: Issues of Methodology, Theory and Practice]. In T. I. Social'no-e’konomicheskiye i pravovy’e predposy’lki razvitiya obrazovaniya vzrosly’x. Book 1. Istoriya razvitiya obrazovaniya vzrosly’x v Rossii. Sankt-Peterburg: IOV RAO [in Russian].

Popinova, M. V. (2003). Razvitiye voskresny’x shkol v Rossii kak formy’ obrazovaniya vzrosly’x : seredina XIX – nachalo XX vekov [The Development of Sunday Schools in Russia as the Forms of Adult Education: the Mid – 19th – early 20th Centuries]. (Candidate’s thesis). Moscow [in Russian].

Potochny, Ye. (1999). Rozvytok osvity doroslykh v Halychyni (1867–1918) [Development of Adult Education in Galychyna (1867–1918)]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Sihaieva, L. Ye. (2010). Tendentsii rozvytku osvity doroslykh v Ukraini (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Trends of Adult Education in Ukraine (the Second Half of XX – the Beginning of the XXI Century)]. (Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Tymchuk, L. I. (2005). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady ukrainskoi osvity doroslykh na Bukovyni (1869–1940) [Organizational and Pedagogical Principles of Adult Education in Bukovyna (1869–1940)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Tymchuk, L. I. (2016). Stanovlennia ta rozvytok andrahohiky yak teorii i praktyky osvity doroslykh v Ukraini (kinets ХІХ – ХХ stolittia) [Formation and Development of Andragogy as a Theory and Practice of Adult Education in Ukraine (the End of XIX – XX Centuries)]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Ternopil [in Ukrainian].

Trepalin, Ya. A. (1958). Osnovny’ye e’tapy’ razvitiya sistemy’ obschego i special’nogo obrazovaniya bez otry’va ot proizvodstva [The Main Stages of Development of the System of General and Special Education on the Job]. Izvestiya Voronezhskogo pedagogicheskogo universiteta – News of the Voronezh Pedagogical University, 25, 117–157 [in Russian].

Cherkasova, S. O. (2001). Prosvitnytsko-pedahohichna diialnist studentskykh hromadskykh orhanizatsii universytetiv Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.) [The Educational and Teaching Activities of Student Social Organizations of Ukraine Universities (the Second Half of XIX – XX Centuries)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Shynkarenko, L. I. (2010). Tendentsii rozvytku osvity doroslykh v Ukraini (1946–2007) [Tendencies of Adult Education in Ukraine (1946–2007)]. (Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Shportenko, A. M. (1970). Razvitiye obucheniya vzrosly’x v Ukrainskoj SSR (1917–1967) [The Development of Adult Education in the Ukrainian SSR (1917–1967)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Russian].

Published
2019-10-31
How to Cite
Tymchuk, L., & Kulikovska, I. (2019). Formation and Development of Andragogy in Ukraine: Historiographic Analysis. Pedagogical Discourse, (27), 50-60. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.27.06