Theoretical Justification of the Principle of Somatic Education of Girl-Students of Higher Educational Establishments by Tomas Hanna’s Method

Keywords: health, somatics, somatic health, somatic education, synergetic approach, girl-students, higher educational establishments, educational-training process

Abstract

The article presents the theoretical justification of somatic education of girl-students of higher educational establishments by Tomas Hanna’s method. The deterioration of girl-students’ somatic health of higher educational establishments of Ukraine in recent years is pointed out. The modern process of modernization of higher education requires the improvement of the quality of training of specialists in all spheres. The effective way to improve the somatic health by using principle of somatic education of girl-students during physical education classes is defined. The peculiarity of the principle of somatic education through the movement one’s own body which leads to the improving somatic health and physical fitness, removal of chronic tension, the development of the ability to control muscles as well as to understand the students themselves as a responsible person for their own resources of the body are indicated.

Health problem of modern youth as a major problem in the field of pedagogy, physical education and medicine is indicated nowadays. The search of effective ways of influencing, strengthening and improving especially the 1st year girl-students’ health is relevant. The problem of correction of somatic health remains relevant and requires its solution to modernize the system of physical education as a component of the educational process in the system of higher education. The study and prevention of the somatic health of modern youth should be ensured through the application of the synergistic approach. This involves qualitative combination of phenomena, relationships, their interactions and increasing the effectiveness of the training process.

So, the principle of somatic education of the 1st year girl-students is formed awareness through the movement of their own body, removal of chronic stress, correction of somatic health, restoration of neuromuscular connections and memory, development of sensuality and ability to control muscles, breathing and movements, understanding of students as an active and responsible person for their own resources of the body which can be used during various health-improving exercises.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kateryna Maksymova, Kharkiv State Academy of Physical Culture

assistant professor of the department of Ukrainian and foreign languages of Kharkiv State Academy of Physical Culture

References

Apanasenko H.L. Riven zdorovya i fiziolohichni rezervy orhanizmu (The Level of Health and Physiological Reserves of the Organism), Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. K., 2007. №1. p.17–21[in Ukraine].

Vovk V.D. Uchebno-trenyrovochnyi i vospytatelnyi protsess kak ystochnyk vyiavlenyya lohyky preemstvennosty fyzycheskoho vospytanyya sredney y vysshey shkoly (Educational-Training and Upbringing Process as a Source of Revealing the Logic of Continuity of Physical Education of Secondary and Higher Education), Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv: KhKhPI, 2000. №19. p.17-20 [in Ukraine].

Honcharenko M.S. Otsinka stanu somatychnoho ta psykhichnoho zdorovya studentiv vyshchykh uchbovykh zakladiv pry adaptatsiyi do uchbovoho protsesu (Assessment of the State of Somatic and Mental Health of Students of Higher Educational Institutions in Adapting to the Educational Process), Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv: KhKhPI, 2006. № 3. p. 12-15 [in Ukraine].

Ivanova L.I. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury do fizkulturno-ozdorovchoyi roboty z uchnyamy zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (Preparation of the Future Teachers of Physical Culture to Physical-Recreative Work with the Pupils of General Educational Institutions) avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 K., 2007. 22 p. [in Ukraine].

Kuznyetsov S.O. Velykyi tlumachnyi slovnyk (Great Explanatory Dictionary), SPb.: Norynh,1998, 1534 p. [in Ukraine].

Kremen V. Pidvyshchennya efektyvnosti vyshchoyi osvity i nauky yak diyevoho chynnyka suspilnoho rozvytku ta intehratsiyi v Yevropeyske spivtovarystvo (Improving the Efficiency of Higher Education and Science as an Effective Factor in Social Development and Integration into the European Community), Vyshcha shkola. 2003. №6. p. 3-23 [in Ukraine].

Lebedev S.A. Fylosofyya nauky: kratkaya entsyklopedyya (osnovnye napravleniya, kontseptsyi, katehoryi). (Philosophy of Science: a Brief Encyclopedia (Main Directions, Concepts, Categories). M.: Akademych. proekt, Alma Mater, 2007. p. 48-50 [in Ukraine].

Loza T.O. Vyvchennya rivnya pidhotovky vykladachiv fakultetu fizychnoyi kultury. (Study of the Level of Training of Teachers of the Faculty of Physical Culture), Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv: KhKhPI. 2002. №11. S. 23-28. [in Ukraine].

Maksymova K.V. «Monitorynh stanu somatychnoho zdorovya studentok I kursiv vyshchykh navchalnykh zakladiv m. Kharkova» (Monitoring of the State of Physical Health of Students of the 1st Course of Higher Educational Institutions of Kharkiv), Mizhnarodnyy naukovyi zhurnal «Internauka» № 7(29)/2017, Kyiv 2017, p.30-34. [in Ukraine].

Maksymova K.V., Mulyk K.V. Aktualni pytannya zberezhennya ta zmitsnennya zdorovya studentok 17-21 rokiv vyshchykh navchalnykh zakladiv za rakhunok fizkulturno-ozdorovchykh fitnes-zanyat. (Topical Issues of Preserving and Strengthening the Health of Students 17-21 Years of Higher Education at the Expense of Physical Fitness and Fitness Classes), Visnyk Kamyanets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Fizychne vykhovannya, sport i zdorovya lyudyny. Vypusk 10. 2017, p.301-311 [in Ukraine].

Semenova A.V. Paradyhmalne modelyuvannya u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh uchyteliv. (Paradigm Simulation in the Training of Future Teachers), Odesa: Yurydychna literatura, 2009. 504. [in Ukraine].

Slobodskaya E.R. Otklonenyya v povedenyy y эmotsyonalnye rasstroystva podrostkov kak faktory shkolnoy dezadaptatsyi. (Abnormal Behavior and Emotional Disorders of Adolescents as Factors of School Maladaptation), Nauka y shkola. 2006. No6. рр.45 –48. [in Russian].

Starchenko S.O. Otsinka stanu fizychnoyi pidhotovlenosti studentiv fizyko-matematychnoho fakultetu Sumskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. (Assessment of the Physical Fitness of Students of the Faculty of Physics and Mathematics of the Sumy State Pedagogical University), Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv: KhKhPI. 2003. № 4. p. 19-25 [in Ukraine].

Stoyanov V.A. Aktualizatsiya zanyat fizychnoyu kulturoyu v umovakh humanitarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv (Actualization of Physical Education Classes in Humanitarian Higher Educational Establishments)), Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv: KhKhPI. 2002. N 5. S. 61-68. [in Ukraine].

Тomas Hanna, The Body of Life (New York: Alfred A.е Knopf, Inc., 1980), с. 193ff. [in English].

Tomas Khanna Somatyka. Vozrozhdenye kontrolya uma nad dvyzhenyem, hybkost’yu y zdorov’em (Revival of Mind Control over Movement, Flexibility and Health), Da Capo Life Long. 2012, 253 р. [in Russian].
Published
2017-11-15
How to Cite
Maksymova, K. (2017). Theoretical Justification of the Principle of Somatic Education of Girl-Students of Higher Educational Establishments by Tomas Hanna’s Method. Pedagogical Discourse, (23), 85-90. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/104