Pedagogical Conditions for Developing Intercultural Competence in Preservice Preschool Educators

Keywords: preschool education institution educators, intercultural competence, multicultural educational setting, multicultural education, professional competence

Abstract

The article provides theoretical substantiation to the problem related to developing intercultural competence of preservice preschool educators who will work at preschool education institutions. It defines the content of the «intercultural competence of the preservice preschool educators at preschool education institutions», its significance for the preschool educators’ professional activity.

The findings are received in experimental work and explain what level of intercultural competence preservice preschool educators have. The findings indicate a lack of multicultural knowledge, which leads to difficulties in organizing and conducting classes, educational work, practice and extracurricular professional activities.

To improve preservice preschool educators’ level of intercultural competence the pedagogical conditions were outlined. It states that intercultural competence of preservice preschool depends on whether the content of professional training responds to multicultural community needs; and whether the setting of the higher education institution responds to the needs of multiculturalism. The efficiency of the presented pedagogical conditions was proved and substantiated by the experimental work.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena Pinzenik, Mukachevo State University

Assistant Professor of the Department of Preschool, Primary Education Pedagogy and Education Management, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Atroshchenko T., Zdanevich L. (2021) Aksiolohichnyi pidkhid u formuvanni polikulturnoyi kompetentnosti maybutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoyi osvity [Axiological Approach in the Formation of Multicultural Competence of Future Educators of Preschool Education]. Molod i rynok – Youth and the Market, 2 (188), 6–11 [in Ukrainian].

Berezyuk, O. S. (2015). Formuvannia etnokulturnoyi kompetentnosti osobystosti v systemi profesiynoho navchannia [Formation of Ethnocultural Competence of the Individual in the System of Vocational Training]. Problemy osvity – Problems of education, 85, 37–41 [in Ukrainian].

Buriak, V. К. (2004). Pryntsypy dydaktyky ta vdoskonalennia pidhotovky vchytelia [Principles of Didactics and Improvement of Teacher Training] Ridna shkola – Native School, 10, 3–7 [in Ukrainian].

Kalashnikova, S. А. (2014). Orhanizatsiyno-pedahohichni umovy rozvytku hotovnosti vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv do roboty v polikulturnomu prostori [Organizational and Pedagogical Conditions for the Development of Preschool Teachers Efficacy to Work in a Multicultural Setting]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 3–4, 68–69 [in Ukrainian].

Kovalchuk, H. V. (2011). Etnichna tolerantnist ta kultura mizhnatsionalnoho spilkuvannia u pedahohichnomu protsesi [Ethnic tolerance and culture of interethnic communication in the pedagogical process.]. Naukovyy chasopys Natsionalnoho Pedahohichnoho Universutetu imeni M.P. Drahomanova. Ser. 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy – Scientific Bulletin of M. Dragomanova National Pedagogical University, 29, 97–102 [in Ukrainian].

Kondratieva, O. M. (2017). Formuvannia polikulturnoyi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoii shkoly (na zasadakh linhvokraiinoznavchoho pidkhodu [Formation of Multicultural Competence of Future Primary School Teachers (on the Basis of Linguistic Approach]: Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Mayevska, L. M. (2014). Etnopedahohika [Ethnopedagogy]. Kherson [in Ukrainian].

Narodoznavcha kompetentnist ditei ta molodi: pryntsypy ta metody doslidzhennia [Ethnographic Competence of Children and Youth: Principles and Research Methods]. (2007). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Tkachenko, O. M. (2012). Etnopedahohichna kompetentnist pedahoha [Ethnopedagogical Competence of a Teacher]. Kirovohrad: «Imeks-LTD» [in Ukrainian].

Formuvannia vykhovnykh umin maybutnikh pedahohiv [Formation of Educational Skills of Future Teachers]. (1996). Zhytomyr [in Ukrainian].

Xaritonov, M. G. (1999). Teoriya i praktika e’tnopedagogicheskoj podgotovki uchitelya nachalny’x klassov nacional’noj shkoly’ [Theory and Practice of Ethnopedagogical Training of Primary School Teachers of the National School]: Candidate’s thesis. Moskva [Russian].

Yakubovskaya, A. E. (2010). Sovremenny’e podxody’ k formirovaniyu e’tnokul’turnoj kompetentnosti social’nyx rabotnikov za rubezhom [Modern Approaches to the Formation of Ethnocultural Competence of Social Workers Abroad]: Candidate’s thesis. Moskva [Russian].

Banks, J. (1981). Multiethnic Education: Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon [in English]

Published
2021-12-03
How to Cite
Pinzenik, O. (2021). Pedagogical Conditions for Developing Intercultural Competence in Preservice Preschool Educators. Pedagogical Discourse, (31), 71-77. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2021.31.09