Features of the Historiography of the Contents of Higher Education Studies in the Western Region of Ukraine the Second Half of XX – Beginning of XXI Century

  • Tetiana Zavhorodnia SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»
  • Inna Strazhnikova SHEE «Vasyl Stefanyk National Precarpathian University»
Keywords: Western region of Ukraine, historiography, education, content of education, higher education, evolution

Abstract

The article discusses the content of higher education in historiographical context, against the background of modern historical and pedagogical researches of the Western region of Ukraine. It is proved that in the Soviet literature, the regional dimension of this problem has not found a profound reflection, 1945-1955 1959-1975, and in General terms only clarified the content and features of the restructuring of academic work and the process of improving educational programs and plans. It analyzes the evolution of the organization and content of the educational process in institutions of higher medical, mathematical, and pedagogical education in Western regions of Ukraine. Among various branches of higher professional education better studied the evolution of medical education at Western in the second half of the XVIII-XX centuries shows the development of a wider range of specialties on which prepare specialists in Ivano-Frankivsk, Lviv, Ternopil, Chernivtsi medical school and the medical faculty of Chernivtsi University. It is proved that the development of the training content of other branches of higher professional education of the Western region of Ukraine has not become the subject of special historical and educational research, but some progress in this direction achieved by the efforts of the representatives of the relevant branches of knowledge. At the same time most thoroughly in the historical-pedagogical studios of the Western lands study of the development of the theory and practice of pedagogical education. Identified promising areas of historical and pedagogical research.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tetiana Zavhorodnia, SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»

head of the department of pedagogy named after Bohdan Stuparyk SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»

Inna Strazhnikova, SHEE «Vasyl Stefanyk National Precarpathian University»

assistant professor of the department of pedagogy named after Bohdan Stuparyk SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», candidate of pedagogics, assistant professor

References

Boroljuk V.K. Razvitie vysshego obrazovanija v Ukrainskoj SSR v uslovijah razvitogo socializma (na materialah zapadnyh oblastej USSR, 1959-1975 gg.): (Development of Higher Education in Ukrainian SSR under the Conditions of developed socialism) dis... kand. ist. nauk: 07.00.02 / V.K.Boroljuk. – K., 1980. – 218 p. [in Russian]

Vyshcha shkola Ukrainskoi RSR za 50 rokiv (1917-1967 rr.) (High School of Ukrainian SSR for 50 years (1917–1967): v 2 ch. / vidp. red. V.Pitov. K.: Vyd. Kyivskoho un-tu, 1968. Ch. 2. – 540 p. [in Ukrainian]

Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy rozvytku. (Higher Pedagogical Education and Science of Ukraine: History, Present Time and Perspectives of Development) Volynska oblast / Red. rada vyd.: V.H.Kremen (holova) [ta in.]: redkol. tomu: I.Ya.Kotsan ta in. K.: Znannia Ukrainy, 2009. – 415 p.; Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Ivano-Frankivska oblast / Red. rada vyd.V.H.Kremin ta in. redkol. tomu: B.K.Ostafiichuk (hol.), V.I.Kononenko (vidp. red.) ta in. K.: Znannia Ukrainy, 2010. 335 p.; Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Lvivska oblast / Red. rada vyd.: V.H.Kremen (holova) [ta in.]: redkol. tomu: N. Skotna (hol.) ta in. K.: Znannia Ukrainy, 2012. 267 p.; Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Rivnenska oblast / Red. rada vyd.: V.H.Kremen (holova) [ta in.]: redkol. tomu: R.M.Postolovskyi ta in. K.: Znannia Ukrainy, 2010. 383 p.; Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Ternopilska oblast / Red. rada vyd.: V.H.Kremen (holova) [ta in.]: redkol. tomu: V.P.Kravets ta in. K. : Znannia Ukrainy, 2011. – 279 p.; Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Chernivetska oblast / Red. rada vyd.: V.H.Kremen (holova) [ta in.]: redkol. tomu: S.V.Melnychuk ta in. K. : Znannia Ukrainy, 2011. 279 p. [in Ukrainian]

Danyliuk D. D. Rozvytok istorychnoi nauky v Zakarpatti (z kintsia KhVIII – do seredyny XX st.) (Development of Historical Science in Zakarpattia Region (since the End of XVIII – to the mid XX Century): dys… doktora ist. nauk: 07.00.02 / D. D. Danyliuk. – Uzhhorod, 1994. – 401 p. [in Ukrainian]

Zhytariuk I.V. Matematychna osvita i nauka Bukovyny ta Pivnichnoi Besarabii u mizhvoiennyi period (1918-1940 rr.) (Mathematical Education and Science of Bukovyna and Northern Besarabia Region during the Post War Period (1918-1940): monohrafiia / Ivan Vasylovych Zhytariuk. Chernivtsi: Prut, 2010. 392 p. [in Ukrainian]

Zavhorodnia T. Dydaktychna dumka v Halychyni (1919-1939 roky) (Dydactic Thought in Halychyna Region (1919-1939)/ T. Zavhorodnia. – Ivano-Frankivsk: Plai, 1998. – 167 p. [in Ukrainian]

Zavhorodnia T. Pidhotovka vchyteliv dlia ukrainskoi narodnoi shkoly v Halychyni (1919-1939 rr.) (Preparation of Teachers for Ukrainian Folk School in Halychyna Region (1919-1939) / T. Zavhorodnia. Ivano-Frankivsk: Plai, 1999. – 135 p. [in Ukrainian]

Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919-1939 роки): монографія / Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ, 2007. – 392 с. / Zavhorodnia T. Teoriia i praktyka navchannia v Halychyni (1919-1939 roky) (Theory and Practice of Teaching in Halychyna Region (1919-1939): monohrafiia / Tetiana Zavhorodnia. – Ivano-Frankivsk, 2007. – 392 p. [in Ukrainian]

Kobylianska L.I. Stanovlennia i rozvytok ukrainskykh narodnykh shkil na Bukovyni (70-ti rr. XVIII – pochatok XX stolittia): (Formation and Development of Ukrainian People Schools in Bukoyna Region 1770-s – Beginning of the XX Century)avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / L.I. Kobylianska. – Ivano-Frankivsk, 1998. – 17 p. [in Ukrainian]

Klos L. Rozvytok medychnoi osvity na zakhidnoukrainskykh zemliakh (druha polovyna XVIII – 30-ti roky XX st.) (Development of Medical Education in Western Ukrainian Lands (Second Half of the XVII – 1930-s): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity» / L. Klos. – K., 2002. – 20 p. [in Ukrainian]

Maiboroda V.K. Vyshcha pedahohichna osvita v Ukraini: istoriia, dosvid, uroky (1917-1985) / (Higher Pedagogical School in Ukraine: History, Experience, Lessons (1917–1985)V.K.Maiboroda. K. : Lybid, 1992. 196 p. [in Ukrainian]

Penishkevych O. Pidvyshchennia kvalifikatsii pidhotovky kadriv na Bukovyni v kintsi XIX – na pochatku XX stolittia (Rise of Qualification of Personnel Preparation in Bukovyna Region in the End of XIX – Beginning of the XX Century)// O.Penishkevych // Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu: zb. nauk. pr. Vyp. 122: Pedahohika i psykholohiia. Chernivtsi: Ruta, 2005. pp. 111–120. [in Ukrainian]

Petriuk I.M. Stanovlennia i rozvytok zahalnoi serednoi osvity na Bukovyni (kinets KhVIII – pochatok XX st.) (Formation and Development of General Secondary Education in Bukovyna Region (End of the XVIII – Beginning of the XX Century): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / I. Petriuk. – Ivano-Frankivsk, 1998. – 17 p. [in Ukrainian]

Radianska shkola ta orhanizatsiia yii roboty (Soviet School and Organization of its Work) / za red. prof. S.Chavdarova. K., Lviv: Radian. shkola, 1946. 96 p. [in Ukrainian]

Rostykus R.P. Rozvytok i zmitsnennia vyshchoi shkoly v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy v pisliavoiennyi period (1945-1955) (Development and Strengthening of higher School in Western Regions of Ukraine in the Post-War Period (1945-1955): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 07.00.01 «Istoriia Ukrainy» / R. P. Rostykus. – K., 1961. 15 p. [in Ukrainian]
Published
2015-11-10
How to Cite
Zavhorodnia, T., & Strazhnikova, I. (2015). Features of the Historiography of the Contents of Higher Education Studies in the Western Region of Ukraine the Second Half of XX – Beginning of XXI Century. Pedagogical Discourse, (19), 78-84. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/205