The Original Definitions of Concepts and Categories of the System of Physical Education in Higher Education of Poland

  • Andrii Koshura Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
Keywords: physical training, education, a category, a definition

Abstract

In article on the basis of the structurally-system approach the maintenance of basic definitions conceptually and category the device of system of physical training of Poland is considered. To consider different approaches and views of scientists on the content and essence of the definitions, their evolution in the process of development of physical education. The essence of substantially forming definitions of concepts is defined and opened: physical training, values of physical training, the physical training form, criteria of physical training, physical training, physical formation and training, a physical recreation, physical rehabilitation, sports, physical training principles, methods of physical training, means of physical training, the physical training form, physical development, health, physical qualities, physical and motorial readiness. It is established that the semantic content of the categorical apparatus of the system of physical education of Poland is characterized by deep scientific and methodological development and reflects the structural-functional, social, historical, humanistic, pedagogical aspects of the task orientation of the functioning of the system as a whole. The conclusion is drawn that perfection of theoretic-methodological base of system of physical training of Poland descends in the light of euro integration processes as rapprochement of scientific and cultural traditions in uniform educational European space causes necessity of revision of basic bases and the purposes of functioning of system of higher education of Poland as a whole and physical training separately.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Andrii Koshura, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

postgraduate student of the department of theory and methods of physical education of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

References

Bielski J. (2005): Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego: podrecznik. Krakow: Oficina Wydawnicza «Impuls», s. 362. / Bielski, J. (2005): Methodology of physical education and health: manual. Krakow: Oficina Publishing House «Pulse», p. 362. [in Polish]

Demel M. (1973): Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, Warszawa. SiT, s. 38. / Demel M. (1973): Critical Essays on physical culture, Warsaw. SiT, p. 38. [in Polish]

Gilewicz Z. (1999): Teoria wychowania fizucznego, wyd. cyt., ss. 60-123. / Gilewicz Z. (1999): Theory of education fizucznego, ed. cit., pp. 60-123. [in Polish]

Grabowski H. (1992): Przygotowanie kadr kultury fizicznei, «Dydaktyka szkoly wyzszej», Nr. 2., ss. 23-35. / Grabowski, H. (1992): Preparation staff fizicznei culture, «Teaching Colleges», no. 2, pp. 23-35. [in Polish]

Grabowski H. (1999): Teoria fizycznej edukacji, Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spolka Akcyjna, s. 146. / Grabowski, H. (1999): The theory of physical education, Warsaw. WSiP Spolka Akcyjna, p. 146. [in Polish]

Guszkowska M. (2005): Aktywnosc ruchowa a przebieg transakcji stresowej u mlodziezy. Warszawa. AWF, s. 157. / Guszkowska M. (2005): Physical Activities and conduct transactions stress in adolescents. Warsaw. AWF, p. 157. [in Polish]

Kozlowskij S. (1987): Znaczenie aktywnosci ruchowej w rozwoju fizycznym czlowieka (W:) Czynniki rozwoju czloweka, PWN, Warszawa, ss. 239-290. / Kozlovsky S. (1987): The importance of physical activity in the physical development of man (W :) czloweka development factors, Oxford University Press, pp. 239-290. [in Polish]

Krysztof W. Jankowski, Michał Lenartowicz (2011): Wymiary kultury fizycznei, «Kultura Fizyczna» Nr. 5, ss. 1-6. / Krysztof W. Jankowski, Michael Lenartowicz (2011): Dimensions of Culture fizycznei, «Physical Culture» no. 5, pp. 1-6. [in Polish]

Małgorzata Bronikowska (2008): Kultura fizyczna – poziom ewolicji ogólnej czy szczegółowej?, «Wychowanie Fizyczne i Sport», Nr. 52(2), ss. 103-109. / Margaret Bronikowska (2008): Physical training - ewolicji level of general or specific ?, «Physical Education and Sport», no. 52 (2), pp. 103-109. [in Polish]

Mialkowska J. (1997): Sklad ciala studentow w zaleznosci od ich actywnosci fizycznej. Zmienosc biologiczna czlowieka, Nr. 4, ss. 83-88. / Mialkowska J. (1997): The composition of the student body depending on their physical actywnosci. Zmienosc biological man, no. 4, pp. 83-88. [in Polish]

Osińskiego W. (1991): Zagadnienia motoryczności czlowieka, AWF, Poznań, s. 134. / Osinski, W. (1991): Issues of motor man, Physical Education, Poznan, p. 134. [in Polish]

Piątkowska M. (2006): Rozumienie pojęcia kultura fizyczna na świecie, «Kultura Fizyczna», Nr. 9-12, s. 84. / Piątkowska M. (2006): Understanding the concept of physical culture in the world, «Physical Culture», no. 9-12, p. 84. [in Polish]

Rekowski W. (1990): Kultura fizyczna a nauka, system organizacyjny i wiedza potoczna. «Kultura Fizuczna», Nr. 9-12, s. 3. / Rekowski W. (1990): Physical culture and science, organizational system and current knowledge. «Culture Fizuczna», no. 9-12, p. 3. [in Polish]

Strzyżewski S. (1986): Proces wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa, s. 45. / Strzyżewski S. (1986): The process of education in physical culture, Warsaw, p. 45. [in Polish]

Wolanski N., Parizkowa J. (2005): Sprawnosc fizyczna, a rozwoj czloweka. PWN Warszawa, s. 124. / Wolanski N., Parizkowa J. (2005): Fitness and development czloweka. PWN Warszawa, p. 124. [in Polish]

Woynarowska W., Edukacja prozdrowotna w szkole, «Lider», 2000, Nr. 4, s. 11-22. / Woynarowska W., Health education at school, «Leader», 2000, no. 4, pp. 11-22. [in Polish]

Zob. M. Demei i W. Humen (1970): Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, Warszawa, ss. 23-31. / See. Demei M. and W. Humen (1970): Introduction to physical recreation, Warsaw, pp. 23-31. [in Polish]
Published
2015-09-04
How to Cite
Koshura, A. (2015). The Original Definitions of Concepts and Categories of the System of Physical Education in Higher Education of Poland. Pedagogical Discourse, (19), 105-109. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/210