Organizational-Pedagogical Conditions of Professional Self-Perfection of the Head of General Educational Institution

  • Liudmyla Levchenko Sumy State A.S.Makarenko Pedagogical University
Keywords: organizational and pedagogical conditions, professional self-perfection, head of general educational institution, managerial competence, headmaster, head of general educational institutioneducational directions, educational directions, general educational institution, innovations in the managerial area

Abstract

In the article on the basis of analysis of scientific literature and experimental research, basic organizational and pedagogical conditions of professional self-perfection of the head of general educational institution have been determined. It is revealed that managerial competence of the headmaster of school assumes knowledge of the theory of management of school as an open complex socio-pedagogical system of laws, regularities, scientific approaches and principles of school management, ways of their implementation, content management of school. It is found out that the head of modern general educational institution should have the skills of new thinking that is associated with the penetration of management into the managerial activity of the heads of educational institutions. In the process of the analysis of practical implementation of organizational-pedagogical bases of administrative activity of the head of general educational institution it is proposed to improve the ways of mastering of such activity. The key educational direction of self-education organization of the head of general educational institution for the constant professional growth have been determined. The main objectives of the teaching unions, in particular ensuring the continuous professional development of the heads of the system of general secondary education, implementation of scientific support of innovations in the managerial area, promotion of the development of the system of general secondary education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Liudmyla Levchenko, Sumy State A.S.Makarenko Pedagogical University

director of Educational-Scientific Institute of Pedagogics and Psychology, professor of the department of pedagogics of high school and pedagogical management of Sumy State A.S.Makarenko Pedagogical University, candidate of pedagogics, assistant professor

References

Vovchenko I. I. Pedahohichna praktyka v shkoli, Zhytomyr, ZhDU, 2007, 48 p.

Volobueva T. V. Samoosvitnia diialnist kerivnyka, Kharkiv, Osnova, 2005, 96 p.

Lavruk V. Diahnostyka upravlіnskoi kompetentnosti dyrektora shkoly, Kyiv, Shk. svit, 2008, 128 p.

Lizynskyi V. M. Dyrektor shkoly ta hromadsko-pedahohichne keruvannia navchalno-vihovnym protsesom u shkoli: posibnyk dlia dyrektoriv shkil, Kharkiv, Vesta; Ranok, 2007, 160 p.

Pohribna N. Upravlinnia shkoloiu po-novomu …, Kyiv, Shk. svit, 2009, 112 p.

Metodychni rekomendatsii schodo vvedennia v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladah novoho typu spetskursu «Osnovy naukovykh doslidzhen» [electronic resource], mode of access : http://chernivtsi.man.gov.ua/upload/proekt met rekom.pdf
Published
2015-04-23
How to Cite
Levchenko, L. (2015). Organizational-Pedagogical Conditions of Professional Self-Perfection of the Head of General Educational Institution. Pedagogical Discourse, (18), 123-127. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/267