Practical Training of Future Industry Specialists on the Basis of the Centers for Applied Qualifications

  • Tetiana Postoіan South Ukrainian National K.D.Ushynskyi Pedagogical University
Keywords: viticulture and winemaking industry, agribusiness cluster, Center for Applied Qualifications, practical training

Abstract

On the basis of the world positive experience of the of professional training, the system of practical training of specialists of viticulture and winemaking industry of agricultural industrial complex on the basis of Center for Applied Qualifications within the structure of viticulture cluster has been offered.

The implementation of practical training on the basis of the center will facilitate the transition to a qualitatively new level of training and retraining of highly skilled workers and specialists, ensuring competitiveness and demand for professionals in the industry market.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetiana Postoіan, South Ukrainian National K.D.Ushynskyi Pedagogical University

assistant professor of the department of management of educational establishments and state service, candidate of pedagogics, assistant professor

References

Abashkina N. V. Pryntsypy rozvytku profesiinoi osvity v Nimechchyni: monohrafiya. Kyiv, Vyshcha shkola, 1998, 207 р.

Amosha O.I. Suchasni pidkhody shchodo zdiysnennia vzaiemodii akademichnoi nauky, osvity i promyslovoho vyrobnytstva, Ekonomika ta derzhava, 2007, № 3, рр. 4–7.

Boyko M.F., Mazorenko D.I., Tishchenko L.M. Kontseptualni aspekty pidvyshchennia efektyvnosti praktychnoyi pidhotovky fakhivtsiv. Рidvyshchennia efektyvnosti praktychnoyi pidhotovky fakhivtsiv. Kharkiv, 2003, 274 р.

Vyshcha osvita v Ukrayini. Normatyvno-pravove rehulyuvannia: Normat. Kyiv, Forum, 2007, T. 1, 798 р.

Hryhorieva V. A. Vzayemodiya subiektiv upravlinnia: teoretychnyy aspekt. Suchasni problemy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv: Monohrafiia, Dnipropetrovsk: IMAppres, 2010, рр. 276–287.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» 01.07.2014r. № 1556-VII, Ofitsiynyy Visnyk Ukrayiny. 2014, 63 vid 15.08.2014, р. 1728.

Zakon Ukrayiny «Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho mayna» 04.03 1992 r. № 2163-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 1992, № 24, р. 348.

Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrayiny v konteksti Bolonskoho protsesu. Dokumenty i materialy. Traven – hruden 2004 roku. Ternopil : Vyd-vo TNPU im. V. Hnatyuka, 2005,Ch. 2, 188 р.

Polozhennia «Pro provedennia praktyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv» MON Ukrayiny, nakaz № 93 vid 08.03.93 roku.

Shchedrovytskij H. P. Orhanyzatsyya, rukovodstvo, upravlenye. Orhanyzatsyya, rukovodstvo, upravlenye. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://bigc.ru/theory/books/sgporu/c_1.
Published
2015-04-23
How to Cite
PostoіanT. (2015). Practical Training of Future Industry Specialists on the Basis of the Centers for Applied Qualifications. Pedagogical Discourse, (18), 176-181. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/278