Definition of the Term «Pedagogical Technology» in the Context of Forming Modern Paradigm in Education

  • Iryna Tamozhska Kharkiv Motor Transport Technical School named after S.Ordzhonikidze
Keywords: technology, pedagogical technology, technological approach

Abstract

In the article the advantages of a technological approach in a system of future experts training are proved. There is a definition of a phenomenon and the concept «pedagogical technology». Scientists’ various approaches to this concept understanding are generalized. It is noticed that «the pedagogical technology» is considered by scientists as well as means and communication process, and as accurately organized pedagogical system with a set of methodological tools. Requirements imposed by scientists to the pedagogical technology are noted, namely: scientific and pedagogical availability and its conceptual interpretation by the teacher taking into consideration conditions of the real educational process presented by various pedagogical situations; providing continuous development of personality in educational space in the process of interaction with a teacher; reservation of educational space authorship and creativity by each teacher; correlation to real teaching and educational process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna Tamozhska, Kharkiv Motor Transport Technical School named after S.Ordzhonikidze

head of the cycle commission of language and literature, candidate of pedagogics

References

Bajkova L. A. Pedagogicheskoe masterstvo i pedagogicheskie texnologii : uchebnoe posobie, Moscow, Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 2000, 256 p.

Bespal'ko V. P. Slagaemy'e pedagogicheskoj texnologii [Tekst], Moscow, Pedagogika, 1989.

Dychkivska I. M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : navch. Posib, Kyiv, Akademvydav, 2004, 352 p.

Zhyhir V. I. Profesiina pedahohika : navch. posibnyk, Kyiv, Kondor-Vydavnytstvo, 2012, 336 p.

Ziaziun I. A. Proektyvnyi analiz tekhnolohii pedahohichnoi dii, Pedahohika i psykholohiia, 2010, № 2 (67), pp. 22–32.

Klarin M. V. Pedagogicheskaya texnologiya v uchebnom processe : analiz zarubezhnogo opyʼta, Moscow Znanie, 1989, 80 p.

Levina M. M. Texnologiya professional'nogo pedagogicheskogo obrazovaniya : uchebnoe posobie dlya studentov vy'sshix pedagogicheskix uchebny'x zavedenij, Moscow Izdatel'skij centr «Akademiya», 2001, 272 p.

Nikitina N. N. Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatel'nost' : teoriya i praktika : uchebnoe posobie dlya studentov vy'sshy'x pedagogicheskix zavedenij, Moscow Izdatel'stvo «Akademiya», 2008, 224 p.

Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazyka, Moscow, «Russkij yazy'k», 1984, 797 p.

Ostapenko N. M., Symonenko T.V., Rudenko V.M. Tekhnolohiia suchasnoho uroku ridnoi movy, Kyiv, VTs «Akademiia», 2011, 248 p.

Pidlasyi I. P. Produktyvnyi pedahoh. Nastilna knyha vchytelia, Kharkiv, Vydavnycha hrupa «Osnova», 2010, 360 p.

Portian M. O. Formuvannia dilovykh yakostei studentiv pedahohichnykh universytetiv u protsesi profesiinoi pidhotovky, Kharkiv, 2012, 187 p.

Prokopenko I. F. Pedahohichna tekhnolohiia, Kharkiv, Osnova, 1995, 105 p.

Romanovskij A. G. Innovacionny'e pedagogicheskie texnologii kak osnova razvitiya filosofii obrazovaniya, Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2005, № 1, pp. 47–55.

Selevko G. K. Sovremenny'e obrazovatel'ny'e texnologii : ucheb. posobie, Moscow, Narodnoe obrazovanie, 1998, 256 p.

Simonov V. P. Pedagogicheskij menedzhment : nou-xau : uchebnoe posobie, Moscow, Vy'sshee obrazovanie, YUrajt-Izdat, 2009, 357 p.

Slovnyk inshomovnykh sliv / Uklad. S.M. Morozov, L.M. Shkaraputa, Kyiv, Naukova dumka, 2000, 680 p.

Sovetskij e'nciklopedicheskij slovar', glavnyj redaktor A.M. Prohorov, Moscow «Sovetskaya e'nciklopediya», 1988, 1600 p.

Stefanovskaya T. A. Tekhnologiya obucheniya pedagogike v vuze : metodicheskoe posobie, Moscow Izdatel'stvo «Sovershenstvo», 2000, 272 p.

Faktorovich A. A. Sushchnost' pedagogicheskoj tekhnologi, Pedagogika, 2008, №2, P. 19-27.

Chernilevskij D. V. Didakticheskie texnologii v vy'sshej shkole : ucheb. posobie dlya vuzov, Moscow, YUNITI-DANA, 2002, 437 p.

Shhurkova N. E. Pedagogicheskaya texnologiya, Moscow, Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 2002, 224 p.

Yaksa N. V. Osnovy pedahohichnykh znan : navchalnyi posibnyk, Kyiv, Znannia , 2007, 358 p.
Published
2015-04-02
How to Cite
Tamozhska, I. (2015). Definition of the Term «Pedagogical Technology» in the Context of Forming Modern Paradigm in Education. Pedagogical Discourse, (18), 217-222. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/288