Professional Self-Development as a Psychological and Pedagogical Category

  • Valentyna Frytsiuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Keywords: future teacher development, professional self-development, professional self-development of the future pedagogue

Abstract

The article is based on theoretical and empirical research analyzes the problem of professional self-development of future teachers. The author considered professional development and individual self-development as an object of research of psychologists and teachers;  she outlines the different methodological approaches to its consideration. This view of different scholars regarding interpretation of the terms «self-development», «professional self» with regard to various psychological, pedagogical and other approaches to understanding the nature of this phenomenon; interconnection outlines the concepts of «self-development», and «professional self-development». Displaying aspect to address the problem of teacher professional self-development position synergistic approach. It is concluded that professional self-development is related to a combination of internal structural components of the individual psyche aimed at its constructive interaction with the environment by getting personally meaningful and adequate requirements of society result profession. Defined as professional self conscious human activity aimed at complete fulfillment themselves as individuals in the social sphere, which determines its future profession. Attention is focused on the feasibility address of the problem of professional self-development through the prism of readiness for implementation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Valentyna Frytsiuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

assistant professor of the department of pedagogics, candidate of pedagogics

References

Andreev V. Y. Pedagogika: Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lychnosty, Kazan' : izd-vo KGU, 1988, 238 p.

Bondarenko L. A. Formuvannia hotovnosti maybutnoho vchytelia muzyky do profesiinoho samorozvytku u protsesi instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky, Kyiv, 2014, 20 p.

Viyevska M. G. Motyvatsiia profesiinoho samorozvytku u realizatsii stratehii formuvannia upravlinskykh kompetencii, Vyshcha shkola. 2010, № 3/4, pp. 89–104.

Vlasova E. A. Professyonal’noe samorazvytye budushhyx socy’al’ny’x pedagogov, Socy’al’naya rabota y’ socy’al’naya poly’ty’ka: sostoyany’e y’ perspekty’vы : sb. nauch. trudov, Balashov, Nykolaev, 2005, pp. 14–16.

Dragnyev Yu. Profesiinyi i osobystisnyi samorozvytok maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury yak neobkhidna umova profesiinoho vdoskonalennia, Pedagogika i psykhologiia profesiinoi osvity, 2011, № 4, pp. 132–138.

Entsyklopediia osvity [gol. red. V. G. Kremen ; Akad. ped. nauk Ukrayiny], Kyiv, Yurinkom Inter, 2008, pp. 10–40.

Knyha natsionalnoi osvity Ukrainy / Akad. ped. nauk Ukrainy ; za red. V. H. Kremenia, Kyiv, 2009, [electronic resource], mode of access: http://refdb.ru/look/1238872-p6.html.

Kokaryeva E. O. Evrystychne navchannia yak zasib tvorchoho samorozvytku maibutnikh pedahohiv, Ternopil, 2012, 19 p.

Kostenko M. A. Pedahohichni umovy profesiino-tvorchoho samorozvytku maibutnoho vchytelia, Kharkiv, 2002, 20 p.

Kuzikova S. B. Psykholohiia samorozvytku : navch. posib., Sumy, MakDen, 2011, 149 p.

Kuly’kova L. N. Problemyʼ samorazvitiya lichnosti, Blagoveshhensk : y’zd-vo BGPU, 2001, 342 p.

Leont’ev A. N. Izbrannyʼe psixologicheskie proizvedeniya. V 2-x t, Moscow, Pedagogika,1983, Vol. 1, 391p.

Piekhota O. M. Osvitni tekhnolohii : navch.-metod. posib., Kyiv, A.S.K., 2003, 255 p.

Poloz G. M. Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku kursantiv-pilotiv v protsesi vyvchennia aviatsiinoi psykhologii, Cherkasy, 2011, 20 p.

Semychenko V. A. Problema osobystisnoho rozvytku i samorozvytku u v konteksti neperervnoi profesiinoi osvity, Pedahohika i psykholohiia. 2010, № 2, pp. 46–57.

Khrypun V. I. Vykorystanniam IKT ta merezhi Internet u protsesi profesiinoho samorozvytku pedahohichnoho pratsivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu, [electronic resource], mode of access : oipopp.ed-sp.net/metod/1524/1524_1.doc. – Zagol. z ekranu.

Tsokur R. M. Formuvannia potentsialu profesiinoho samorozvytku v maibutnih vykladachiv vyshhoi shkoly u protsesi mahisterskoi pidhotovky, Odesa, 2004, 20 p.
Published
2015-04-15
How to Cite
Frytsiuk, V. (2015). Professional Self-Development as a Psychological and Pedagogical Category. Pedagogical Discourse, (18), 248-253. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/294