The Use of Innovative Techniques in the Educational Process of Pedagogical College

  • Iryna Chemerys Lutsk Pedagogical College
Keywords: innovation, innovative activity, pedagogue-innovator, technology, self-knowledge, information and communication technologies

Abstract

The problem of the use of innovative techniques in the educational process in preparation of the future teachers to innovative professional activity has been studied in the article; the tendencies of innovative activity development of pedagogical college have been analyzed; the definitions «innovation», «innovative activity» have been determined; the main tasks of innovative work have been cleared out; the experience of educational work with the use of innovations in pedagogical college has been described; introduction of innovative technologies into the educational process as one of the most important questions, which are studied worldwide nowadays, has been examined; the position of a teacher in the process of use of innovation, as a subjective factor is crucial during the introduction and spread of innovation, has been traced.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna Chemerys, Lutsk Pedagogical College

social pedagogue, teacher of pedagogical disciplines

References

Bibik S. P. Slovnyk inshomovnyh slіv: tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia, Kharkіv : Folіo, 2006, 623 p.

Volkova N. P. Pedahohіka: Posіbnyk dlia studentіv vishhykh navchalnukh zakladіv, Kyiv, Vydavnychyi tsentr «Akademіia», 2003, 576 p.

Danylenko L. І. Osnovnі problemy osvіtnoi іnnovatyky v suchasnіi teorіi ta praktytsі, Pedahohіchnі іnnovatsіi: Zb. nauk. pr., Kyiv, ІZMN, 2000, p. 612.

Dychkіvska І. D. Іnnovatsіinі pedahohіchnі tehnolohіi: Navch. posіb., Kyiv, Akademvidav, 2004, 352 p.

Zagvʼjazinskij V. I. Innovacionnyʼe processyʼ v obrazovanii i pedagogicheskaja nauka, Innovacionnyʼe processyʼ v obrazovanii, Tyumen', 1990, pp. 46–55.

Kan-Kalik V. I. Pedagogicheskaya deyatel'nost' kak tvorcheskij process, Moscow, 1997, 64 p.

Kozlova O. G. Pіdhotovka vchytelia do іnnovacіinoi dіialnostі v systemі pіsliadyplomnoi osvіty, Kyiv, 1999, 40 p.

Kozlova O. І. Osnovnі stratehіi pedahohіchnoho vplyvu pry tradytsіinomu ta іnnovatsіinomu pіdhodah do navchannia, Pedagogіchnі іnnovacії: іdeї, realії, perspektivi: Zb. nauk. pr., Kyiv, Logos, 2000, pp. 239–245.

Kravets V. P. Genderna pedahohіka. Navch. posіb., Ternopil, Dzhura, 2003, 416 p.

Lapin N. I. Intensifikaciya innovacionnyʼx processov – strategicheskaya zadacha teorii i praktiki novovvedenii, Innovacionnyʼe processyʼ, Moscow, VNIISI, 1982, pp. 5–18.

Marmaza O. І. Іnnovatsіinі pіdhody do upravlіnnia navchalnym zakladom, Kharkiv,Osnova, 2004, 240 p.

Slastenin V. A. Pedagogika: innovacionnaya deyatel'nost', Moscow, Magistr, 1997, 224 p.

Ushynskii K. D. Vybranі tvoriy u 2 tomakh, Vol. 1, Kyiv, 1983.

Khymynec V. V. Іnnovatsіino-osvіtnia dіialnіst, Uzhgorod, 2007, 364 p.
Published
2015-04-23
How to Cite
Chemerys, I. (2015). The Use of Innovative Techniques in the Educational Process of Pedagogical College. Pedagogical Discourse, (18), 262-267. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/297