Teaching Law Students of Non-Legal Professions as a Subject of Scientific Research

  • Anna Budas College of Economics and Law of Vinnytsia Cooperative Institute
Keywords: science of law, methodology, teaching methods

Abstract

The specificity of law teaching methods students of non-legal professions has been defined, and the basic approaches to the selection of methods, means and organizational forms of teaching the science of law to meet its objectives and content have been characterized. On the basis of the competence approach the meaning of the term «law teaching methods» has been specified and its components have been specified. The importance of the aims giving phase in the law teaching has been emphasized and it also has been defined, that the main goal of the law teaching is to form the legal experience, and to give to students the system of skills, particularly those, that related to the normative regulation of their professional activity. The author of the article came to the conclusion that the methodology of law teaching is a dynamic science due to the changes of the legislation, the development of the jurisprudence, and the transformation of the level of the society legal culture. The key criteria for selecting the law teaching methods for the students of non-legal professions have been formulated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Budas, College of Economics and Law of Vinnytsia Cooperative Institute
teacher of the circle commission of juridical disciplines, candidate of pedagogics

References

Abasov Z. A. Uchenik kak subʼʼyekt pedagogicheskoy tekhnologii / Z. A. Abasov // Shkolʼnyʼe teхnologii. – 2001. – № 2. – S. 39–44.

Alekseyev S. S. Vosхozhdenie k pravu : poiski i resheniya / S. S. Alekseyev. – M. : Izdatelʼstvo NORMA, 2001. – 742 s.

Budas A.P. Lektsiine zaniattia u systemi pravovoi pidhotovky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholohiia i pedahohika», 2012. – Volume 18, Ostroh: Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia», 2012, рр.28-31

Budas A.P. Pravova osvita za kordonom: porivnialnyi aspekt. «Honors high school – 2010» : materyaly za 6-a mezhdunarodna nauchna praktychna konferentsyia, 17 – 25 noemvry 2010 h., Sofyia: «Bial Hrad-BH» OOD, 2010. – рр.29–24.

Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy : hol. red. V. H. Kremen. Kyiv, Yurinkom Inter, 2008, 1040 р.

Kozakov V. A. Psykholoho-pedahohichna pidhotovka fakhivtsiv u nepedahohichnykh universytetakh. Kyiv, ZAT «NIChLAVA», 2003, 140 р.

Krayevskiy V. V. Osnovyʼ obucheniya: didaktika i metodika: [ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy] / V. V. Krayevskiy, A. V. Khutorskoy. – M. : Izdatelʼskiy сentr «Akademiya», 2007. – 352 s.

Kuznetsov V. I. Filosofiia prava. Istoriia ta suchasnist : navch. posib. Kyiv, VD «Stylos» : PTs «Folistsyt», 2003, 382 р.

Nykyforak M. V. Metodyka vykladannia yurydychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli : navch. posib. Chernivtsi : Ruta, 2005, 56 р.

Pevtsova Е. A. Teoriya i metodika obucheniya pravu : [ucheb. dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy] / Е. A. Pevtsova. – M. : Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 2003. – 400 s.

Pylypchuk V. V. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vchytelia v predmetnykh metodykakh navchannia : monohrafiia. Kyiv, 2007, 176 р.

Pometun O. I. Metodyka navchannia istorii v shkoli. Kyiv, Heneza, 2005, 328 р.
Published
2014-10-02
How to Cite
Budas, A. (2014). Teaching Law Students of Non-Legal Professions as a Subject of Scientific Research. Pedagogical Discourse, (17), 29-34. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/309