Usage of Interactive Methods in Organization of Individual Work of Students in Ukrainian Literature

  • Iryna Hlotova Odesa Automobile and Road College of Odesa National Polytechnic University
Keywords: indivivdual work, interactive methods, Ukrainian literature, student

Abstract

In article the use of interactive methods in the organization of studends’ individual work in Ukrainian literature has been analyzed. Basics of the organization of training are studied in the interactive mode. Group interactive methods, which according to the author, are the best option of the organization of educational process at which the student is the subject of cognitive activity, have been singled out and analyzed. It is established that the use of such technologies not only promotes effective development of the student, but also the teacher, gives the chance for professional growth, for changes of himself or herself, for training together with students.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna Hlotova, Odesa Automobile and Road College of Odesa National Polytechnic University
teacher of the circle commission of humanitarian disciplines, candidate of philology

References

Dychkivska I. M. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi / I. M. Dychkivska. – K. : Akademvydav, 2004. –352 s.

Kramarenko S. H. Interaktivni tekhniky navchannia, yak zasib rozvytku tvorchoho potentsialu uchniv / S. H. Kramarenko // Vidkrytyi urok. – 2002. – № 5–6. – S.7–10.

Kustovskyi S. M. Udoskonalennia samostiinoi navchalnoi diialnosti maibutnikh ekonomistiv : rezultaty eksperymentalnoi perevirky avtorskoi modeli / S. M. Kustovskyi // Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Seriia : Pedahohika. – 2006. – № 6. – S. 48–53.

Osvitni tekhnolohii : navch.-metod. posib. / Za zah. red. O. M. Piekhoty. – K. : A.S.K., 2002. – 255 s.

Pedahohichni tekhnolohii v neperervnii profesiinii osviti : Monohrafiia / Za red. S. O. Sysoievoi. – K. : VIPOL , 2001. – 502 s.

Pometun O. I. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia / O. I. Pometun, L. V. Pyrozhenko. – K. : A.S.K., 2004. – 192 s.

Rodinko A. N. Problemnyʼe zadaniya v kontekste samostoyatelʼnoj rabotyʼ inostrannyʼx studentov pri obuchenii ix russkomu yazyʼku / A. N. Rodynko // Suchasni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv v umovakh podalshoho rozvytku vyshchoi osvity krainy : Materialy mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii. – Kharkiv : KHNADU, 2005. – S. 299-301.

Selevko G. K. Sovremennyʼe obrazovatelʼnyʼe texnologii: Uchebnoe posobie / G. K. Selevko. – M. : Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s.

Tarnopolʼskij A. B. Metodika obucheniya anglijskomu yazyku dlya delovogo obshheniya: uchebnoe posobie / A. B. Tarnopolʼskij, S. P. Kozhushko. – K. : Lenvit, 2004. – 192 s.
Published
2014-09-30
How to Cite
Hlotova, I. (2014). Usage of Interactive Methods in Organization of Individual Work of Students in Ukrainian Literature. Pedagogical Discourse, (17), 42-46. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/312