English Teaching Peculiarities of Faculty of Arts Students on «Fine Art» Specialty at Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

  • Liudmyla Hlushok Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: professionally oriented foreign language training and communication, fine arts, professional communicative competence, «English for Professional Purposes», professionally oriented texts, role game, lexical and grammatical exercises, glossary, professional activity in English

Abstract

The article deals with the problem of professionally oriented foreign language training of Bachelor degree students on «Fine Art» specialty of the Faculty of Art at Khmelnytskyi Humanitarian Pedagogical Academy in particular. The author determines the degree of the given problem research at present stage, the importance of communicative, personal and professionally oriented prospective professionals training with the purpose of their effective communication in academic and work-related environments in fine arts domain has been outlined. The peculiarities of the course «English for Professional Purposes», particularly the professionally oriented course content, teaching and methodological aids have been analyzed in the article. The process of formation of grammatical and lexical competence, professional reading and writing skills with the help of precisely defined subject matter of professionally oriented texts, determined terminological lexis and complex of lexical and grammatical exercises, dictionaries has been described in details. The necessity of the use of interactive and IT educational technologies, gaming technique are identified too.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Liudmyla Hlushok, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
senior teacher of the department of foreign languages, candidate of pedagogics

References

Barabanova, G.V. (2005), «The methodology of professionally oriented reading teaching at non-linguistic institute of higher education», Monograph, Firma «Inkos», Kyiv, Ukraine.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment / [edited and translated into Ukrainian by Nikolaev, S.Yu. ], Lenvit, Kyiv, 2003, Ukraine.

Zapototsna, L.I. (2009), «Role games as the main element of medical studentsʼ intellectual skills formation in the process of English language learning», Aktualni pytannia vykladannia inozemnykh mov u VNZ ta samostiyna robota studentiv v umovakh kredytno-modulnoi systemy navchannia. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Topical issues of English language teaching at institutions of higher learning and student self-study in conditions of credit and module study system. Conference proceedings of the International conference], Kharkiv, NFaU Publishing House, April 16-17, 2009, pp. 59-62.

Ivashnova, S.V., Kunakova, A.V. (2012), «Peculiarities of English teaching of art students at higher learning institutions», available at: http://intkonf.org/ivashnova-sv-kunakova-av-osoblivosti-navchannya-inozemnoyi-movi/ (access April 30, 2014).

Kozak S.V. (2001), «Future navy professionalsʼ foreign language communicative competence formation», Thesis abstract for Cand. Sc. (Theory and Met),13.00.04, K.D.Ushynskyi Pivdennoukrainkyi State Pedagogical University, Odesa, Ukraine.

Neustroieva, H.O. (2010) Rol profesiinoho spriamuvannia pid chas vykladannia inozemnoi movy v VNZ, Materyaly nauchno-praktycheskoi konferentsyy «Nauka y tekhnolohyy: shah v budushchee – 201, available at: http://www.rusnauka.com /6_NITSB_ 2010%20 / Pedagogica/ 52140.doc.htm (access May 8, 2014).

Obraztsov P.I. Professyonalno-oryentyrovannoe obuchenie inostrannomu yazyku na neiazykovykh fakultetakh vuzov. Orel. OHU,2005, 114 p.

Prohrama z anhliiskoi movy dlia profesiinoho spilkuvannia / Kolektyv avtoriv: H.Ye. Bakaieva, O.A. Borysenko, I.I. Zuienok, V.O. Ivanishcheva, L.Y. Klymenko, T.I. Kozymyrska, S.I. Kostrytska, T.I. Skrypnyk, N.Yu. Todorova, A.O. Khodtseva «English for Specific Purposes», Kyiv, Lenvit, 2005, 119 p.

Sura N.A. Metodychne zabezpechennia ta orhanizatsiia navchannia kursu profesiino oriientovanoho spilkuvannia inozemnoiu (anhliiskoiu) movoiu u VNZ//Visnyk Luhanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. T.H. Shevchenka, 2003, № 7 (63). pp. 205−207.

Titova V.V. Kompleksne navchannia inshomovlennievoi diialnosti na bazi proektnoi metodyky ta modulno-reitynhovoi systemy u vyshchomu tekhnichnomu navchalnomu zakladi. Inozemni movy, 2000, № 1, pp.38-41.

Chernushych A. Vykorystannia profesiino oriientovanykh zavdan z metoiu formuvannia spetsialnykh vmin profesiino oriientovanoho chytannia studentiv-menedzheriv pry pidhotovtsi yikh do vykonannia profesiino oriientovanykh proektiv. available at: http://intkonf.org/chernushich-a-vikoristannya-profesiyno-orientovanih-zavdan (access May 10, 2014).

Yudenko O.I. Anhliiska mova dlia studentiv ta aspirantiv vyshchykh mystetskykh navchalnykh zakladiv. available at: http://art-books.livejournal.com/105604.html (access September 10, 2012).
Published
2014-08-04
How to Cite
Hlushok, L. (2014). English Teaching Peculiarities of Faculty of Arts Students on «Fine Art» Specialty at Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy. Pedagogical Discourse, (17), 46-52. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/313