The Value of Student Self-Government in the Process of Self-Realization of Personality

  • Liudmyla Gutsol Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: student self-government, personality, self-actualization

Abstract

The article isdeals with the solving of the problem of self-realization of students in the University. Scientific researches have been analyzed, the objectives, functions, principles, areas of student self-government have been determined. General aspects and importance of student self-government in the process of self-realization have been cleared out, the potential of student self-government in formation of the social mature personality have been revealed, development of managerial, organizational, communicative skills, social activity, civic responsibility and consciousness, harmonic development of students have been explained.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Liudmyla Gutsol, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
teacher of the department of pre-school pedagogics, psychology and professional methods

References

Vankovych U. Ukrayinskyі dosvid studentskoho samovrіaduvannіa : tendentsii, problemy / Vankovych Ulіana // Studentske samovriaduvannia v Ukraini. – K. : Molodizhna alternatyva, 2010. – S. 11–18.

Voitsekhivska I. S. Rol studentskoho samovriaduvannia і formuvannia maibutnikh fakhivtsiv / I. S. Voitsekhivska, O. P. Ilieva // Desiata Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsiia «Suchasna nauka ХХІ stolittia» , 2014

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/.

Krashchenko Yu. Studentske samovriaduvannia v osvitno-vykhovnomu seredovyshchi vyshchoi shkoly Ukrainy ta zarubizhzhia [Elektronnyi resurs] / Yu. Krashchenko. – Rezhym dostupu : www.vsr-mon.org.ua/studlibrary/manage/1167-2009-12-04-16-48-58

Krashchenko Yu. P. Vykhovannia liderskykh yakostei maibutnikh uchyteliv u Poltavskomu molodizhnomu proekti «Shkola mistsevoho i studentskoho samovriaduvannia «Lider maibutnoho» / Yu. P. Krashchenko // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. – Ternopil, 2011. – № 3. – S. 398-404.

Polozhennya pro studentsʼke samovryaduvannya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : duep.edu/uploads/studrada13-14/5077.doc

Romanyk A. Rol studentskoho samovryaduvannia v Ukraini ta v krainakh Zakhidnoi Yevropy / A. Romanyk // Studentske samovriaduvannia v Ukrayini. – K. : Molodizhna alternatyva. – 2004. – Vyp. 6. – S. 6-9.

Studentske samovriaduvannia yak nevidiemna skladovoho demokratyzatsii vyshchoi shkoly. Uklad. : M. F. Stepko , Ya. Ya. Boliubash, V. D. Shynkaruk, K. M. Levkivskyy, V. I. Danylenko ; vidp. red. M. F. Stepko. – K. : Osvita Ukrainy, 2005. – 49 s. Naukovo-metodychnyi tsentr vyshchoi osvity Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Osvita Ukrainy», 2005.

Trotsko H. V. Studentske samovriaduvannia yak zasib rozvytku osobystosti / H. V. Trotsko // Pedahohichna i psykholohichna nauka v Ukraini : Zbirnyk naukovykh prats do 15 – richchia APN Ukrainy : u 5 t. / APN Ukrainy. – K. : Ped. dumka, 2007. – T.1 : Teoriia ta istoriia pedahohiky. – S. 296-307.

Sheina L. O. Studentske samovriaduvannia yak zasib sotsializatsii molodi : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.05 «Sotsialna pedahohika» / L. O. Sheyina. – L., 2010. – 8 s.

Mokhssen Kh. Studentsʼke samovryaduvannya yak zasib rozvitku menedzhersʼkikh yakosty studentov / Kh. Mokhssen // Trypilska tsyvilizatsiia. – 2012. – № 7. – s. 51-53.
Published
2014-09-17
How to Cite
Gutsol, L. (2014). The Value of Student Self-Government in the Process of Self-Realization of Personality. Pedagogical Discourse, (17), 52-57. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/314